Projecte de reparcel·lació del Pla de Ponent

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR “PLA DE PONENT”

DOCUMENTS:

PLÀNOLS DE LA MEMÒRIA:

PLÀNOLS DE L'ANNEX:

OPERACIÓ JURÍDICA COMPLEMENTÀRIA DEL PROJECTE PLA DE PONENT

 

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el 16 de desembre de 2008 va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del Pla Parcial del Pla de Ponent. El projecte havia estat aprovat inicialment el 12 de febrer de 2008. A continuació, es pot consultar tota la informació sobre el projecte: