Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei públic de consum que es presta de forma directa i gratuïta i consisteix en realizar tasques d’informació i assessorament a les persones consumidores.

Què ofereix?

 • Informació i orientació a les persones consumidores sobre els seus drets i deures
 • Tramitació de denúncies, queixes i reclamacions presentades per les persones consumidores, així com tramitació de les sol·licituds d’arbitratge a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya
 • Educació i formació en consum amb activitats adreçades als centres educatius i a la población en general
 • Informació i suport a les empreses pel que fa al compliment de la normativa i a l’arbitratge de consum
 • Campanyes d’inspecció i disciplina de mercat en el sector comercial

Quins temes són competencia de l’OMIC?

 • Subministraments bàsics (aigua, gas, electricitat)
 • Telecomunicacions (telefonía fixa i mòbil, internet, etc)
 • Adquisició de productes de consum tangible (comerç en establiments i fora d’establiments comercials, venda d’automòbils, electrodomèstics, mobles, alimentació)
 • Serveis professionals (a la llar, i altres)
 • Serveis turístics (bars i restaurants, hotels, agencies de viatge…)
 • Serveis post-venda (mobles…)
 • Reparació (automòbils, electrodomèstics)
 • Tintoreries
 • Transports
 • Salut privada
 • Ensenyament

En el cas de les assegurances i serveis bancaris es dona informació de com fer la reclamació. Per a més información podeu consultar els webs següents:

Direcció General d’Assegurances: http://www.dgsfp.mineco.es/ca/Gaspar/Paginas/default.aspx

 Banc d’Espanya: https://clientebancario.bde.es/pcb/es/

Quins temes no són competència de l’OMIC?

 • Quan el reclamant no tingui consideració de consumidor o usuari. Segons la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, s'entén com a persona consumidora i usuària la persona física o jurídica que actua en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. També tenen aquesta consideració els socis cooperativistes en les relacions de consum amb la cooperativa.

En queden excloses les persones físiques o jurídiques que actuen en l'àmbit propi d'una activitat empresarial o professional. No obstant això, aquestes persones, com a usuaris de serveis o productes, estan emparats pels drets que recull a la seva normativa sectorial específica (per exemple: telecomunicacions, societat de la informació i comerç electrònic, subministrament d’energia...).

 • Quan es tracta de temes que no són de consum o hi ha danys i perjudicis, els quals s'han de resoldre per via judicial
 • Quan el reclamat és un particular. En aquest cas, cal posar-se en contacte amb un assessor o advocat particular
 • Quan es tracta de relacions entre propietaris d'habitatges, per problemes de convivència o danys entre veïns. Cal adreçar-se al Servei de Mediació de l'Ajuntament
 • Consultes referents a l'organització i funcionament de les comunitats de propietaris. Cal adreçar-se al Servei d'Orientació Jurídica (servei gratuït), a un administrador de finques o a la Cambra de la Propietat Urbana (cal ser-ne soci)
 • Consultes referents a temes de lloguer. Cal adreçar-se al Servei d'Orientació Jurídica (servei gratuït)
 • Quan es tracta de relacions amb l'administració (impostos, multes...), sanitat pública. En aquest cas, cal adreçar-se al servei públic de l'Administració competent

Qui pot fer ús del servei?

En el cas de consultes i reclamacions, poden fer ús del servei les persones consumidores i usuàries, ja siguin persones físiques o jurídiques, que hagin adquirit, utilitzin o gaudeixin com a destinataris finals de béns, productes o serveis i que tinguin el domicili a Gavà.

En el cas de les denúncies i queixes, poden fer ús del servei les persones consumidores o usuàries que hagin fet l'acte de consum a Gavà.

Com contactar amb l’OMIC

Ajuntament de Gavà
Plaça de Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà
Telèfon: 93 263 91 00

A/e: omic@gava.cat

Horari: dimarts i dijous, de 9 a 13 h

Important: l'atenció al públic de forma presencial es farà sempre prèvia cita concertada, que caldrà sol·licitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Tràmits municipals:

Cita prèvia OMIC: https://eseu.gavaciutat.cat/cita-previa

Consultes en matèria de consum: https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000011572352299500&lang=CA

Queixes en matèria de consum: https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000011572490699500&lang=CA

Reclamacions en matèria de consum: https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000011572495299500&lang=CA

Denúncies en matèria de consum: https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000011572365199500&lang=CA

Informació bàsica sobre la tramitació de fulls oficials de queixa/reclamació/denuncia: 
https://eseu.gava.cat/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000011572393599500&lang=CA 

Informació d’interès

Diputació de Barcelona: Informació i ajuda a les persones consumidores: https://www.diba.cat/web/consum/ciutadania

Agència Catalana del Consum: http://consum.gencat.cat/ca/inici