A Gavà, la participació s’incorpora en el dia a dia de la gestió municipal, a través de diferents mecanismes i processos participatius. La participació ciutadana permet als veïns i veïnes involucrar-se encara més en la seva ciutat, enriquir la vida comunitària i contribuir a millorar les polítiques públiques locals.

La participació ciutadana es configura com el dret de la ciutadania d’intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Gavà a través de processos de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i mitjans de participació establerts en el Reglament Orgànic Municipal i d’acord amb la legislació vigent.