Cartipàs: Organització política

 

L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia fa modificacions al cartipàs municipal, març de 2022, per afrontar la recta final del mandat. Els ajustos tenen com a objectiu enfortir la mirada social en les polítiques municipals i aprofundir en la millora de l'espai públic i dels barris, i reforça la perspectiva social de l'acció municipal.

El govern municipal s’organitza amb l’estructura següent:

 

 

PROJECTES ESTRATÈGICS

L’Alcaldia assumeix la direcció d’aquelles actuacions i projectes que es fixin pel govern municipal com a estratègiques per a la ciutat, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostentin les tinències d'alcaldia i/o regidories delegades en el seu àmbit per a llur desenvolupament. La direcció suposarà la definició de la planificació, la direcció de la implementació i el control dels projectes definits com a estratègics i tindran un caràcter prioritari en l'actuació del govern municipal davant qualsevol actuació, a excepció dels serveis públics obligatoris. 

 

POLÍTIQUES FEMINISTES 

L’Alcaldia es reserva les funcions de direcció i les facultats i competències resolutòries sobre les polítiques feministes, sense perjudici de les facultats de gestió que pugui delegar en favor d'altre regidor o regidora. 

Es delega en Alba Riba les competències en matèria de gestió de les polítiques feministes, SIAD i casal femenista. 

 

ÀMBIT DE serveis centrals, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, PROmoció DE LA CIUTAT i esports

Presidit pel tinent d'alcaldessa Jordi Tort.

Coordina les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria de política pressupostària, gestió de recursos humans, matèria econòmica, desenvolupament de l'Agenda urbana de ciutat, gestió dels fons europeus Next Generation, govern obert i participació, transparència, administració electrònica, informàtica i atenció a la ciutadania, serveis generals no delegats en un altre àmbit, innovació, treball, empresa, promoció de la ciutat, turisme, salut pública, consum i protecció de les persones consumidores, drets i protecció dels animals, esports, així com també l'adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament de les funciones encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.

 

 

L'Alcaldia es reserva les funcions de direcció sobre els projectes estratègics d'aquest àmbit i amb caràcter prioritari la següent actuació, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d'Alcaldia corresponent: 

 

 

 • Parc Esportiu Can Torelló

 • Centre de Mar

 • Sector Mediambiental Productiu dels Joncs

D'aquest àmbit depenen cinc regidories delegades:

 

 • Regidoria delegada de Serveis Centrals: a càrrec de José Manuel Vara

 • Regidoria delegada de Transformació Digital, Govern Obert i Relacions amb la Ciutadania: a càrrec d'Alba Riba

 • Regidoria delegada d'Esports:  a càrrec de Luis Alberto Guitart

 • Regidoria delegada de Serveis d'Ocupació: a càrrec de Cristina Agustí

 • Regidoria delegada de Comerç i Salut Pública: a càrrec d'Alba Riba

 

àmbit d'urbanisme, habitatge i sostenibilitat ambiental

 

Presidit per la tinenta d’alcaldessa Rosa Maria Fernández.

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria d’autoritzacions i inspeccions de les activitats, política d'urbanisme i la seva disciplina, planejament urbanístic, gestió urbanística, gestió a través de l’empresa municipal GTI, SA, seguiment del conjunt de plans urbans que es desenvolupen, seguiment de l’aeroport, política municipal d’habitatge, medi ambient, política de sostenibilitat ambiental, patrimoni natural i espai agrari.

 

L’Alcaldia es reserva les funcions de direcció sobre els projectes estratègics d’aquest àmbit i amb caràcter prioritari les següents actuacions, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d’Alcaldia corresponent:

 

 • Polítiques d’Habitatge

 • Espai Roca

D'aquest àmbit depenen dues regidories delegades:

 • Regidoria delegada d'Educació i Sensibilització Mediambiental a càrrec de Mercè Campodarve

 • Regidoria delegada d'Habitatge a càrrec de Cristina Agustí

 

 

ÀMBIT DE MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS 

Presidit pel tinent d’alcaldessa Èric Plaza

 

Coordina les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria de control de qualitat i millora de l’espai públic als barris, obres municipals, utilització de l'espai públic i serveis de temporada, gestió a través de l'empresa municipal PRESEC, SA, residus, mobilitat, transport públic, protecció civil i civisme.

 

L’Alcaldia es reserva les funcions de direcció sobre projectes estratègics d'aquest àmbit i amb caràcter prioritari la següent actuació, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d’Alcaldia corresponent:

 

 • Deixalleria municipal-Projecte «Ecopèdia»

 • Gavà barris nord 

A aquest àmbit corresponen dues regidories delegades:

 

 • Regidoria delegada de Manteniment de Barris a càrrec de Julio Tenorio

 • Regidoria delegada de Civisme a càrrec de Julio Tenorio

 

ÀMBIT DE BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA

Presidit per la tinenta d’alcaldessa, Ester Zamorano.

 

Coordina les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria de benestar, serveis socials, educació, cultura, joventut, salut comunitària, nova ciutadania, mediació, famílias, inclusió, igualtat, LGTB,  gent gran, programes intergeneracionals, diversitat funcional i memoria històrica. 

 

L'Alcaldia es reserva les funcions de direcció sobre els projectes estratègics d'aquest àmbit i amb caràcter prioritari la següent actuació, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d'Alcaldia corresponent: 

 

 • Escola Bressol Municipal

 

A aquest àmbit corresponen sis regidories delegades:

 

 • Regidoria delegada d'Inclusió i Drets Socials a càrrec de Cristina Agustí 

 • Regidoria delegada de Polítiques d'Igualtat i LGTBI a càrrec d’Alba Riba

 • Regidoria delegada de Joventut i Salut Comunitària a càrrec d’Alba Riba

 • Regidoria delegada de Drets Humans i Cooperació a càrrec d’Alba Riba

 • Regidora delegada de Mediació i Nova Ciutadania, a càrrec de Luis Alberto Guitart

 • Regidoria delegada de Memòria Històrica, a càrrec de Luis Alberto Guitart 

El Cartipàs també incorpora les Regidories de Barri, que es consideren de prioritat estratègica i estaran dirigides directament des d'Alcaldia.