Convenis urbanístics

Publicitat dels convenis urbanístics subscrits per l'Ajuntament de Gavà en compliment d'allò que determina l'article 104.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme: