Planejament aprovat

L'article 17.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, estableix l'obligació dels municipis de més de 10.000 habitants de garantir la consulta per mitjans telemàtics dels instruments de planejament municipal general i derivat del seu municipi.

El planejament vigent al terme municipal de Gavà és el Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la "Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona" el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis.

En el marge d'aquesta pàgina podreu consultar les figures de planejament aprovades a partir de l'any 2006. Pel que fa al planejament aprovat amb anterioritat a aquesta data:

  • Podeu consultar en el web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, amb les normes concretes referides a cada zona, sistema o tipus d'ordenació, les modificacions introduïdes a nivell normatiu i les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de Publicitat i Rehabilitació. 
  • En el web del Registre de planejament urbanístic de Catalunya podreu trobar les modificacions de Pla General Metropolità i el planejament derivat. Aquest registre garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, de la memòria, les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.