Els eixos transversals del departament de cooperació, d’acord amb l’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aposta per l’empoderament del subjecte de la cooperació, i el seu marc transversal és l’equitat de gènere, els drets humans, la sostenibilitat del desenvolupament i la cultura de pau.

Per una altra banda, l’objectiu és garantir els drets per empoderar a les persones més desafavorides i sensibilitzar a través d’accions d’Educació per al Desenvolupament, Drets Humans i Cultura de Pau, amb l’objectiu d’implicar la ciutadania de Gavà per què sigui agent de canvi.

D’ençà les primeres intervencions en l’àmbit de la cooperació internacional a mitjans dels anys 1990 arran de la participació en la caravana solidària amb Bòsnia, la política municipal de cooperació ha anat evolucionant cap a una major implicació de diferents àrees municipals amb la realització d’accions transversals.

La cooperació municipal de Gavà destaca també per apostar per la cooperació tècnica directa sota el paraigua de diversos organismes supramunicipals.

La cooperació és la convicció plena que cap persona pot arribar a la meta si no hi arriba tothom. Virginia Burden.