En el marge esquerre d'aquesta pàgina podreu trobar informació relativa a les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística, tant les que estan en fase d'exposició pública com les que ja han estat aprovades definitivament.

També hi podreu trobar, destacats, determinats sectors d'especial rellevància per a la nostra ciutat, així com informació sobre les obres promogudes per l'Ajuntament en l'espai públic i en edificis municipals.