Reparcel·lació àmbit escola Bon Soleil

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Gavà, en sessió Ordinària de 17 de març de 2022, va adoptar per unanimitat, entre d’altres, l’acord següent: Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació voluntària del polígon d'actuació urbanística delimitat per la Modificació Puntual del Pla General Metropolità en l'àmbit de l'escola Bon Soleil, de Gavà.

Tràmit d'informació Publica:

  • Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, a la premsa local, al tauler d’anuncis i a la web municipal (en aquest últim supòsit conjuntament amb la documentació del Projecte de Reparcel·lació voluntària). 
  • Notificar el present acord a totes les persones interessades.

Documents: