Òrgans de govern i funcions

El Ple és un dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Gavà. La composició del Ple, que està integrat per 21 regidors, és fruit de la voluntat popular expressada cada quatre anys a les urnes.

La periodicitat a l'hora de celebrar les sessions ordinàries del Ple serà mensual, tret del mes d’agost i aquells mesos que siguin coincidents amb la celebració d’un procés electoral, en què --en principi-- no hi haurà sessió.

El dia de celebració serà l’últim dijous de mes, tret dels mesos de juliol i desembre en que es podrà avançar una setmana, a les 18:00 hores.

També hi ha sessions extraordinàries per debatre temes com els pressupostos i altres temes puntuals.

 

Les competències

Les atribucions, recollides a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, són les següents:

- Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

-  Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

- L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

- Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

- Crear i regular òrgans complementaris.

- Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos,  disposar despeses en els assumptes de la seva    competència i aprovar els comptes.
- Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització. 

- Acceptar la delegació de competència feta per altres administracions públiques.

- Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

- Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris o funcionàries i el nombre i el règim del personal eventual,  tot això dins els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.

- Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

- Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost –llevat de  les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 % dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior -, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

- Les contractacions i les concessions de tot tipus quan el seu  import  superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i concessions plurianuals  quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els prurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats  superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

- L'aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

- L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

a) Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

b) Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

- Les altres atribucions que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada. (Article 71 - 3 i 4 d'aquest Reglament).

-  Les altres que expressament li atribueixin les lleis.


Igualment correspon al Ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde o l'alcaldessa i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran públiques i es faran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen  pel que disposa la legislació electoral general.

Consulta les convocatòries i vídeo-actes del Ple

https://videoacta.gava.cat/session/fragmentCustom