PROGRAMA D'INCENTIUS 6

Incorporació d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques per a climatització en el sector residencial. Aquestes podran ser instal·lació solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia i aerotèrmia. També es podrà accedir a ajuts addicionals per a la instal·lació de terra radiant, radiadors de baixa temperatura i ventiloconvectors, i desmantellament d'instal·lacions existents amb la corresponent gestió de residus.

A qui va dirigit?

Persones físiques, persones jurídiques, entitats locals i sector públic de qualsevol administració pública sempre que no realitzi cap activitat econòmica per la qual ofereixi béns o serveis en el mercat, entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre sense cap activitat econòmica, autònoms i comunitats de propietaris.

Requisits

El sol·licitant ha de tenir la residència fiscal a Catalunya, i caldrà presentar la declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l'entitat que ho concedeix i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

A més el sol·licitant serà el propietari de la instal·lació i ha d'acreditar el pagament de les factures associades a l'actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat 5 anys com a mínim.

S'haurà de donar compliment al RITE i la instal·lació de biomassa haurà d'aconseguir una reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle d'almenys el 80%. Totes les instal·lacions excepte els aparells de biomassa, hauran d'incloure un sistema de monitorització de l'energia elèctrica o tèrmica produïda i del consum energètic, a més serà accessible a través de dispositius mòbils.

Import de la subvenció

La prestació es calcularà en base als imports fixes unitaris segons la capacitat de l'emmagatzematge per al sector residencial:

- Instal·lació aerotèrmia aire-aigua per climatització i/o ACS: 500€/kW o màxim 3.000€/habitatge.

- Instal·lació Solar Tèrmica superior a 400 kW: 450 €/kW o màxim 550 €/habitatge.

- Instal·lació Solar Tèrmica de 100 kW a 400 kW: 600 €/kW o màxim 780 €/habitatge.

- Instal·lació Solar Tèrmica de 50 kW a 100 kW: 750 €/kW o màxim 900 €/habitatge.

- Instal·lació Solar Tèrmica fins a 50 kW: 900 €/kW o màxim 1.800 €/habitatge.

- Instal·lació calderes de Biomassa: 250 €/kW o màxim 2.500 €/habitatge.

- Instal·lació d'aparells de calefacció local per a Biomassa: 250€/kW o màxim 3.000€/habitatge.

- Instal·lacions geotèrmiques per a climatització i/o ACS de circuit tancat: 2.250€/kW o màxim 13.500€/habitatge.

- Instal·lacions geotèrmiques o hidrotèrmiques per a climatització i/o ACS de circuit obert: 1.600€/kW o màxim 9.000€/habitatge.

Les prestacions addicionals seran de la quantitat següent:

- Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per la incorporació de terra radiant sempre que aquests sistemes utilitzin el 100% amb energia renovable: 600 €/kW o màxim 3.600€.

- Nova distribució interior de climatització, circuits hidràulics per la incorporació de radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors sempre que aquests sistemes utilitzin el 100% amb energia renovable: 550 €/kW o màxim 1.830€.

- Extracció d'instal·lacions existents: 350 €/kW o màxim 385€ per a instal·lacions solars tèrmiques, i de 40 €/kW o màxim 480€ per a instal·lacions de biomassa.

La subvenció s'atorgarà per ordre de tramitació de les sol·licituds.

Dates clau

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre del 2023 o fins la finalització del pressupost.

Documentació per fer la sol·licitud

Caldrà presentar el formulari de sol·licitud acompanyat dels pressupostos detallats de l'actuació a realitzar i de la declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que acrediti que el sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació d'autoconsum.

En funció de la tipologia d'instal·lació es presentarà el projecte, memòria, acreditació del fabricant o informe que es requereixi segons les bases de convocatòria.

En el següent document es detalla tota la documentació:

Documentació Programa d'Incentius 6

Tramitació

Per internet a través de gencat.

Presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana de Barcelona.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Institut Català d’Energia. Per consultar telemàticament més informació pot accedir al document específic del ICAEN.

Accés a tríptic informatiu: Ajuts a l'autoconsum Programa 6.