PROGRAMA D'INCENTIUS 4

Realització d'instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

A qui va dirigit?

Persones físiques, persones jurídiques, entitats locals i sector públic de qualsevol administració pública sempre que no realitzi cap activitat econòmica per la qual ofereixi béns o serveis en el mercat, entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre sense cap activitat econòmica, autònoms, comunitats de propietaris i comunitats energètiques.

Requisits

El sol·licitant ha de tenir la residència fiscal a Catalunya, i caldrà presentar la declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l'entitat que ho concedeix i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

A més el sol·licitant serà el propietari de la instal·lació i ha d'acreditar el pagament de les factures associades a l'actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat 5 anys com a mínim.

Import de la subvenció

La prestació es calcularà en base als imports fixes unitaris:

  • Instal·lació Fotovoltaica de 1.000 kWp a 5.000 kWp: 300 €/kWp.

  • Instal·lació Fotovoltaica de 100 kWp a 1.000 kWp: 350 €/kWp.

  • Instal·lació Fotovoltaica de 10 kWp a 100 kWp: 450 €/kWp.

  • Instal·lació Fotovoltaica fins a 10 kWp: 600 €/kWp.

  • Instal·lació Eòlica de 500 kWp a 5.000 kWp: 650 €/kWp.

  • Instal·lació Eòlica de 20 kWp a 500 kWp: 1.950 €/kWp.

  • Instal·lació Eòlica fins a 20 kWp: 2.900 €/kWp.

Es disposa d’ajuts addicionals per a l’eliminació d’amiant en cobertes i instal·lació de marquesines per projectes d’instal·lació solar fotovoltaica:

  • Eliminació d'amiant: des de 50 €/kWp fins a 160 €/kWp.

  • Instal·lació de marquesines: 120 €/kWp.

Si el cost subvencionable és major a 40.000 €, s’haurà d’acreditar la petició d’almenys 3 ofertes de diferents proveïdors.

Dates clau

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre del 2023 o fins la finalització del pressupost.

Documentació per fer la sol·licitud

Caldrà presentar el formulari de sol·licitud acompanyat dels pressupostos detallats de l'actuació a realitzar i de la declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que estimi que el consum anual d'energia per part del consumidor associat a la instal·lació sigui igual o superior al 80% de l'energia anual generada per la instal·lació.

Quan es superin els 100kW de potència nominal s'haurà de presentar un Pla Estratègic on s'especifiqui l'impacte ambiental, lloc de fabricació dels components, afectació a Pimes i autònoms, i una memòria resum de residus generats.

Tramitació

Per internet a través de gencat.

Presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana de Barcelona.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Institut Català d’Energia. Per consultar telemàticament més informació pot accedir al document específic del ICAEN.

Accés a tríptic informatiu: Ajuts a l'autoconsum Programa 4.