Certificats d'eficiència energètica

CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La certificació energètica dels edificis té com objectiu aportar informació útil a l'usuari que vol comprar, llogar, reformar o ampliar un habitatge, valorar les seves característiques energètiques i conèixer la despesa energètica anual aproximada.

Serà d'obligatorietat realitzar la certificació per als següents casos:

- Edificis de nova construcció.

- Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin.

- Edificis o parts d'edificis que pertanyen o s'ocupen per una administració pública amb superfície total superior a 250m2.

- Edificis o parts d'edificis en els que es realitzin reformes o ampliacions d'instal·lacions tèrmiques, intervencions en més del 25% de la superfície de l'envolupant tèrmica i augment del 10% de superfície o volum construït quan la superfície útil ampliada superi 50m2.

El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, excepte en els casos on la qualificació energètica sigui una G. En aquest segon cas, la validesa màxima serà de 5 anys.

A qui va dirigit?

La propietat o promotora de l’edifici o habitatge té l’obligació de proporcionar el certificat d’eficiència energètica en cas de venda o lloguer. En aquest últim cas, s’entregarà a la persona llogatera una còpia de l’informe i l’etiqueta d’eficiència energètica.

En el cas de publicació d’informació sobre la venda o lloguer d’un edifici o part d’aquest, haurà d’incloure la informació relativa a la seva qualificació d’eficiència energètica.

No serà d’aplicació per a propietaris d’edificis oficialment protegits per formar part d’un entorn declarat, o per el seu valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora d’eficiència energètica no alteri el seu caràcter o aspecte.

Cercador de certificats d’eficiència energètica

Si necessiteu saber si un habitatge té certificat d'eficiència energètica i la informació que incorpora, podeu accedir al cercador de certificats del web de l’Institut Català d’Energia. Podeu fer la consulta per direcció, per identificador de tràmit o bé per referència cadastral.

Si no disposeu de cap d’aquestes dades a la Seu Electrònica del Cadastre podeu consultar la referència cadastral.

Us informem que podeu sol·licitar telemàticament un duplicat de la certificació energètica a través de petició genèrica de la Generalitat de Catalunya, adreçant la petició al departament d’Empresa i Coneixement, al tema Indústria i Energia, i en subtema d’Estalvi Energètic.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Institut Català d’Energia.

Per consultar telemàticament més informació així com preguntes freqüents pot accedir a la web específica del ICAEN.

Accés a tríptic informatiu: La certificació d’eficiència energètica d’edificis.