Programa d'ajudes de rehabilitació a nivell d'Habitatge

PROGRAMA D'AJUDES A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

A qui va dirigit?

Els destinataris últims i beneficiaris dels ajuts poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

Requisits

Els habitatges objecte d'actuació han de constituir el domicili habitual i permanent dels propietaris/es, usufructuaris/es o arrendataris/es en el moment de sol·licitar l'ajut.

Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.

Actuacions subvencionables

Actuacions en les que s'assoleixi una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de com a mínim un 7% o una reducció del consum d'energia primària no renovable de com a mínim un 30%.

Les actuacions de modificació o substitució d'elements constructius de l'envolupant tèrmica per a adequar les seves característiques als valors límit de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire, quan pertoqui, establerts a les taules 3.1.1.a–HE1 i 3.1.3.a–HE1, del Document Bàsic DB HE d'Estalvi d'energia del Codi Tècnic de la Edificació.

Els honoraris professionals, cost de la redacció del projectes, informes tècnics i certificats necessaris, despeses derivades de la tramitació administrativa, i altres despeses generals similars, degudament justificats.

Si l'obra ja està iniciada o finalitzada també serà subvencionable, sempre i quan l'inici de les obres sigui posterior a l'1 de febrer de 2020. 

No seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

Import de la subvenció

Dates clau

La convocatòria de sol·licitud d'ajuts està oberta actualment, tot i que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació si s'exhaureix la dotació pressupostària.

Les actuacions de finançament mitjançant aquest programa hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny del 2026.

Documentació per fer la sol·licitud

En el document elaborat pel Consorci Metropolità de l’Habitatge es pot consultar la relació de documentació que cal presentar en els ajuts a nivell d’habitatge.

Tramitació

La tramitació de la sol·licitud dels ajuts la pot realitzar el destinatari últim o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació. Es realitzarà presencialment a l’Oficina Local de Rehabilitació de Gavà.

Abans de presentar una sol·licitud d’ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

Per consultar telemàticament més informació pot accedir als documents específics següents:

Bases reguladores – RD 853/2021, de 5 d’octubre

Convocatòria