Programa d'ajudes de rehabilitació a nivell de Barri

PROGRAMA D'AJUDES A LES ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ A NIVELL DE BARRI

L'objecte d'aquest programa és el finançament de la realització d'obres de rehabilitació tant en edificis d'ús principalment residencial, com en habitatges unifamiliars, inclosos en Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats, que obtinguin una millora acreditada de l'eficiència energètica. Resten exclosos els edificis unifamiliars d'ús turístic.

 

Es pot comprovar si un edifici es situa a un dels ERRP, o bé pertany a la resta del territori metropolità, amb el simulador del Consorci Metropolità de l’Habitatge.

 

A qui va dirigit?

- Comunitats de propietaris, o agrupacions de comunitats de propietaris.

- Propietaris o usufructuaris d'habitatges unifamiliars aïllats o agrupats en filera i d'edificis existents de tipologia residencial col·lectiva.

- Empreses arrendatàries o concessionàries dels edificis, així com cooperatives que acreditin aquesta condició, mitjançant contracte vigent, que els hi atorgui la facultat expressa per a realitzar les obres de rehabilitació objecte del programa.

 

Requisits

Els edificis han de disposar del projecte de les actuacions a realitzar, incloent el Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació o un estudi del potencial de millora de l’edifici o habitatge.

 

En el cas dels edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de la subvenció, de l'informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE), presentat a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per a l'obtenció del certificat d'aptitud.

 

Les actuacions a executar han de comptar amb l'acord de la comunitat de propietaris d'acord amb les majories exigides al llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a drets reals. Les actuacions a executar han de comptar amb la llicència o autorització municipal que correspongui segons normativa, que haurà de ser vigent al llarg de la totalitat de l'execució de les obres.

 

Actuacions subvencionables

Totes les actuacions de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial d'habitatge, sempre que s'obtingui com a mínim una reducció del 30 % del consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.

 

Els edificis de Gavà, situats en una zona climàtica C, segons la classificació climàtica del Codi Tècnic de l'Edificació, a més cal assolir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'habitatge unifamiliar o de l'edifici, segons correspongui, de com a mínim un 25 %.

 

Es consideraran protegibles totes les obres (incloses les de conservació, accessibilitat, etc) que s'executin en el marc del projecte dels edificis objecte de l'actuació sempre que en el conjunt de les actuacions s'assoleixin aquests requisits acreditats d'eficiència energètica establerts. Si l'obra ja està iniciada o finalitzada també serà subvencionable, sempre i quan l'inici de les obres sigui posterior a l'1 de febrer de 2020. No seran subvencionables les actuacions d'inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d'origen fòssil.

 

Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d'ús de l'edifici i aquelles que tinguin per objecte l'enderroc de tot l'edifici existent mantenint només les façanes. Per a més informació, consultar l'article 33 de les bases reguladores (RDL 853/2021, de 5 d'octubre), i l'article 16-B-b.4 de la Convocatòria.

 

Import de la subvenció

 

Si el cost subvencionable és major a 40.000 €, s’haurà d’acreditar la petició d’almenys 3 ofertes de diferents proveïdors.

 

Dates clau

Convocatòria de sol·licitud d'ajuts oberta actualment, tot i que es podrà tancar l'admissió de sol·licituds i documentació si s'exhaureix la dotació pressupostària. 

Les actuacions objecte de finançament mitjançant aquest programa hauran d'estar finalitzades abans del 30 de juny de 2026.

 

Documentació per fer la sol·licitud

En el següent enllaç es pot consultar el document de Relació de Documentació pel Programa a nivell de Barris.

 

Tramitació

La tramitació de la sol·licitud dels ajuts l’ha de realitzar el/la tècnic/a competent o bé, en el cas que existeixi, l'agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic competent. Caldrà que el tècnic competent sol·liciti prèviament l'alta com a usuari de l'aplicatiu de gestió, disponible properament.

Per internet a través de Consorci Metropolità de l'Habitatge.

 

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Consorci Metropolità de l'Habitatge.

Per consultar telemàticament més informació pot accedir al document específic següent:

Bases reguladores – RD 853/2021, de 5 d’octubre

Convocatòria