PROGRAMA D'INCENTIUS 5

Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable existent, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

A qui va dirigit?

Persones físiques, persones jurídiques, entitats locals i sector públic de qualsevol administració pública sempre que no realitzi cap activitat econòmica per la qual ofereixi béns o serveis en el mercat, entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre sense cap activitat econòmica, autònoms, comunitats de propietaris i comunitats energètiques.

Requisits

El sol·licitant ha de tenir la residència fiscal a Catalunya, i caldrà presentar la declaració sobre si s'han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l'entitat que ho concedeix i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

A més el sol·licitant serà el propietari de la instal·lació i ha d'acreditar el pagament de les factures associades a l'actuació subvencionada, la qual ha de romandre en la seva propietat 5 anys com a mínim.

Per a la instal·lació d'emmagatzematge estaran excloses les bateries de plom-àcid.

Import de la subvenció

La prestació es calcularà en base als imports fixes unitaris segons la capacitat de l'emmagatzematge:

  • Emmagatzematge per a instal·lació d'energia renovable superior a 5.000 kWh: 140€/kWh.

  • Emmagatzematge per a instal·lació d'energia renovable superior a 100 kWh i fins a 5.000 kWh: 245€/kWh.

  • Emmagatzematge per a instal·lació d'energia renovable superior a 10 kWh i fins a 100 kWh: 350€/kWh.

  • Emmagatzematge per a instal·lació d'energia renovable fins a 10 kWh com a màxim: 490€/kWh.

La subvenció s'atorgarà per ordre de tramitació de les sol·licituds.

Dates clau

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre del 2023 o fins la finalització del pressupost.

Documentació per fer la sol·licitud

Caldrà presentar el formulari de sol·licitud acompanyat dels pressupostos detallats de l'actuació a realitzar i de la declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que acrediti que el sistema d'emmagatzematge no estarà directament connectat a la xarxa, sinó que formarà part de la instal·lació d'autoconsum.

Tramitació

Per internet a través de gencat.

Presencialment a la Oficina d'Atenció Ciutadana de Barcelona.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. També podeu accedir a la web del Institut Català d’Energia. Per consultar telemàticament més informació pot accedir al document específic del ICAEN.

Accés a tríptic informatiu: Ajuts a l'autoconsum Programa 5.