OFICINA LOCAL D'HABITATGE

OFICINA LOCAL D'HABITATGE

 

L'Oficina Local d’Habitatge de Gavà és un servei a través del qual es duen a terme actuacions en matèria d'habitatge i des d'on es dona resposta a les necesitats dels habitants, amb l'objectiu d'erradicar la vulnerabilitat social.

L'Oficina Local d’Habitatge realitza les següents funcions en l'àmbit informatiu i d'atenció ciutadana:

- Ofereix informació i atenció ciutadana de matèries relacionades amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge, entre les quals trobem les línies d'ajuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, porta a terme les inscripcions al Registre de Sol·licitants d'Habitatges de Protecció Oficial de Catalunya, ofereix assessorament sobre deutes hipotecaris i altres situacions d'emergència social.

- Atenció ciutadana per facilitar el registre d'entrada de les sol·licituds d'ajuts amb eines informàtiques, així com la comprovació i revisió de la documentació i els requisits necessaris.

- Assessorament a la propietat en els programes socials d'habitatge que inclouen la mediació per al lloguer social, i l'acompanyament durant la vigència del contracte de lloguer.

- Assessorament a les persones sol·licitants d'habitatge, i l'acompanyament tant en la cerca d'habitatge com en la vigència del contracte de lloguer.

En l'àmbit de gestió d'activitats i serveis en matèria de programes socials per l'habitatge, l'Oficina Local d'Habitatge realitza les següents gestions:

- Gestiona els expedients d'ajuts de prestacions per al pagament del lloguer fins a la resolució de la sol·licitud.

- Gestiona els expedients de prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge en situacions d'emergència.

- Realitza la captació d'habitatges desocupats per posar-los en lloguer a un preu assequible.

- Mediació entre les persones propietàries i llogateres.

- Segueix i controla els pagaments dels lloguers.

 

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç.