Inspecció tècnica d'edificis

INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic amb l’objectiu de determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir amb el deure de conservació i manteniment. La realització d’aquest informe on es recullen totes les característiques tècniques de l’edifici es necessari per emetre el certificat d'aptitud.

La inspecció tècnica serà obligatòria en els edificis o habitatges que es vulguin acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació. Les mesures cautelars requerides en l’informe s’hauran d’executar dins d’un programa de rehabilitació en el termini màxim d’un any, i en cas de deficiències greus o molt greus com a màxim 6 mesos.

A qui va dirigit?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge. No estan obligats els titulars d’edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5m o més de la via pública, zones d’ús públic o finques adjacents.

Els edificis abans de que es compleixin els 45 anys d’antiguitat hauran de realitzar amb obligatorietat la Inspecció Tècnica de l’Edifici. En el cas de no tenir l’antiguitat requerida però l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ajuntament del Municipi constatin l’existència de deficiències tècniques, es podrà exigir aquesta inspecció a l’edifici.

Certificat d’aptitud

El certificat d’aptitud s’emet un cop presentat l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici, i en funció de les deficiències que constin en l’informe s'emetrà com a:

- Apte: si l’edifici no presenta deficiències.

- Apte: si l’edifici presenta deficiències qualificades com a lleus.

- Apte provisional: si l’edifici presenta deficiències importants.

- Apte cautelarment: si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, però que amb mesures cautelars executades hagin resolt provisionalment les situacions de risc.

- Resolució denegatòria d’aptitud: si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus i no té mesures cautelars executades. Caldrà presentar una nova ITE que acrediti que s‘han executat les mesures cautelars o bé l’execució de les obres.

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a Gavà Habitatge, mitjançant el correu electrònic gavahabitatge@gava.cat o a través del telèfon 93 263 96 60. Per consultar telemàticament la normativa d'aplicació així com sol·licitar el Certificat d'Aptitud de l'Edifici pot accedir als següents enllaços:

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Sol·licitud: Certificat d’Aptitud de l’Edifici.