Subvenció per al pagament del lloguer i cessió d'ús per a menors de 36 anys

SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE LLOGUER I CESSIÓ D'ÚS 2023 PER MENORS DE 36 ANYS

 

L’ajut al Lloguer jove 2023, és una subvenció per facilitar el gaudir d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos.

Les sol·licituds es tramiten i resolen per concurrència pública competitiva, comparant les presentades en el termini establert, i aplicant la puntuació que s’estableix a les bases, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

 

A qui va dirigit?

A persones residents legals a Catalunya i titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, i que en el moment de sol·licitar l’ajut tinguin fins a 35 anys inclosos.

Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d’habitatges que gestiona o administra l’Agència, directament o a través d’altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre. També serà incompatible amb el cobrament d’altres ajuts, per les mateixes mensualitats i amb la mateixa finalitat, provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, on la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500€.

Ajuts compatibles amb el Bo Lloguer Jove: només per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a persones beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital.

La suma dels ajuts no podrà excedir el 75% de l'import de la renda o el preu de la cessió.

 

Requisits generals

  • Disposar d'una font d'ingressos regulars que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l'IRSC si els ingressos són de 2021 (23.725,79 €).

  • Ser titular del lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o habitació que constitueix el domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.

  • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual superior a 950€ per un habitatge o de 450€ per una habitació. Les famílies nombroses, famílies monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda) a Àmbit Metropolità de Barcelona tenen el topall de 1.100€.

 

Import de la subvenció

L'import de la subvenció serà d'entre 20€ i 250€ mensuals per l'any de la convocatòria, i es calcula en funció del percentatge que representa el pagament del lloguer respecte els ingressos:

Del sol·licitant (quan hi hagi diversos titulars del contracte)

De la unitat de convivència i segons els membres que la integrin (un únic titular del contracte)

L’import de la subvenció serà:

  • Del 20% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

  • Del 30% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels seus ingressos.

  • Del 40% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels seus ingressos.

En cas de contractes vigents entre l'1 de gener de 2023 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de contracte i el mes de desembre de 2023. Si hi ha més d’un beneficiari la suma de les subvencions no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer.

Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d’arrendament o cessió, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import de l'últim rebut de lloguer o preu de cessió pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte.

 

Dates clau

El termini de presentació s’inicia el 23 de març i finalitza el 5 d’abril, ambdós inclosos.

 

Documentació per fer la sol·licitud

En format PDF s’adjuntarà el certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i les persones que formen la seva unitat de convivència, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral mitjançant la Declaració d’IRPF de l’any 2021, o el Certificat d’Imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o el corresponent certificat de pensions o ajuts exempts de tributació.

També caldrà la presentació del contracte de lloguer, full de transferència bancària (model SEPA), rebuts de lloguer de l’any de la convocatòria pagats fins la data de presentació de la sol·licitud en únic document. Ha de constar com a mínim: qui el paga, qui cobra, l'import del lloguer i la mensualitat corresponent.

En el cas de tramitació presencial caldrà presentar la Sol·licitud de Subvenció per al pagament del lloguer o cessió d'ús per a joves fins a 35 anys correctament complerta.

 

Tramitació

Telemàtica a través de https://bit.ly/SubvencióLloguerMenors36Anys, com a opció preferent.

Telemàtica per la Seu electrònica - Ajuntament de Gavà, o presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

 

Més informació

Es pot consultar les bases reguladores en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ TER/859/2023, de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació

 

Per a la resolució de dubtes freqüents es pot accedir al web:

Ajut de lloguer jove fins a 35 anys. Habitatge (gencat.cat)

 

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local de l’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç:

Cita prèvia (gava.cat)