Prestació complementària i renovació

PRESTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I RENOVACIÓ

Subvenció per a fer front a les despeses de fiança i accés a l’habitatge, per donar continuïtat al pagament del lloguer i per atendre situacions de risc de pèrdua de l’habitatge.

A qui va dirigit?

Titulars de contracte de lloguer, de cessió d’ús o d’un contracte de sotsarrendament amb residència legal a Catalunya i que hagin sol·licitat una prestació d’especial urgència.

Requisits generals

Aportació d’informe socioeconòmic de serveis socials acreditant l’especial necessitat de la unitat de convivència que es troba en situació de risc d’exclusió residencial.

Tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades l’IRSC en el cas de viure sol, o 2,5 vegades l’IRSC per dos membres o més, i no superior a 3 vegades l’IRSC per a persones amb discapacitats o gran dependència. Podeu consultar els límits d’ingressos de l’IRSC per la Zona A en el següent enllaç: Taules d'ingressos de referència per als ajuts o serveis en matèria d'habitatge (gencat.cat)

Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer de l’habitatge per al qual es sol·licita la prestació.

Import de la subvenció

La prestació es reconeix per a 12 mensualitats renovable fins a 24 mesos més.

L’import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

La prestació complementària per donar continuïtat en el pagament del lloguer s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb límit de 2.400€ anuals.

La prestació per atendre situacions de pèrdua d’habitatge s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit de 3.600€ anuals. Aquesta última es podrà renovar per 24 mesos més com a màxim, amb renovació anual.

Dates clau

Convocatòria oberta. La sol·licitud es pot presentar a partir de 3 mesos abans de la finalització de la prestació inicial concedida.

Documentació per fer la sol·licitud

- Sol·licitud de renovació de prestació econòmiques d’especial urgència.

- Declaració responsable relativa a si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa finalitat, fent constar les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

- Declaració de compliment de requisits per accedir a l’ajut.

- Informe socioeconòmic emès per serveis socials.

- Contracte de lloguer, de cessió, de sotsarrendament o qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.

- Justificació d’ingressos de la unitat de convivència amb les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud, si encara no es disposa de nòmines caldrà presentar el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi, caldrà la presentació de la declaració trimestral de l’IRPF corresponent.

Tramitació

Presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

Més informació

Es pot consultar la documentació detallada i altres informacions així com les bases dels ajuts: Documentació, requisits i altres informacions, Sol·licitud de prestació econòmica d'especial urgència.

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç: Cita prèvia (gava.cat).