Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

PRESTACIÓ PER ATENDRE SITUACIONS DE PÈRDUA DE L'HABITATGE

Ajuts per fer front al pagament de les rendes de lloguer i endarreriments, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial i la pèrdua de l’habitatge.

A qui va dirigit?

Titulars de contracte de lloguer, de cessió d’ús o de contracte de sotsarrendament i trobar-se en situació de pèrdua de l’habitatge en algun dels següents supòsits:

- Processos de desnonament per manca de pagament, per expiració de termini legal o contractual i per execució hipotecària.

- Altres processos en que s’hagi perdut l'habitatge amb títol legal, com els casos de dació en pagament.

- Casos de violència en l’àmbit familiar, social o comunitari, acreditats pels mitjans de prova.

- Casos amb resolució favorable de la Mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials de Catalunya.

Requisits generals

Aportació d’informe socioeconòmic de serveis socials acreditant l’especial necessitat de la unitat de convivència que es troba en situació de risc d’exclusió residencial. El sol·licitant ha d’haver pagat un mínim de 3 mensualitats del lloguer o sis quotes hipotecàries de l’habitatge anterior, i caldrà que el termini entre la data que es deixa l’habitatge i la data que es sol·licita la prestació no sigui superior a 24 mesos.

Tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades l’IRSC en el cas de viure sol, o 2,5 vegades l’IRSC per dos membres o més, i no superior a 3 vegades l’IRSC per a persones amb discapacitats o gran dependència. L’import del lloguer no pot superar els 800€ mensuals i ha d’estar al corrent del pagament de les rendes pel qual es sol·licita la prestació.

Podeu consultar els límits d’ingressos de l’IRSC per la Zona A en el següent enllaç:  Taules d'ingressos de referència per als ajuts o serveis en matèria d'habitatge. Habitatge (gencat.cat)

Import de la subvenció

L’import s’estableix en el 60% de la renda anual de l’habitatge, amb un límit màxim de 3600€ anuals per habitatge. La prestació s’aprova per a 12 mensualitats, i es pot renovar fins a un màxim de 24 mensualitats més. L’import de la prestació complementària per a les despeses de fiança i d’accés a l’habitatge en règim de lloguer s’estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Dates clau

Convocatòria oberta.

Documentació per fer la sol·licitud

- Declaració responsable relativa a si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa finalitat, fent constar les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

- Declaració de compliment de requisits per accedir a l’ajut.

- Informe socioeconòmic emès per serveis socials.

- Contracte de lloguer, de cessió, de sotsarrendament o qualsevol títol jurídic habilitant que n’acrediti l’ocupació.

- Justificació d’ingressos de la unitat de convivència amb les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud, si encara no es disposa de nòmines caldrà presentar el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi, caldrà la presentació de la declaració trimestral de l’IRPF corresponent.

- Documentació acreditativa del procés de pèrdua de l’habitatge.

Tramitació

Preferentment per internet, des de l’enllaç: Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge.

Presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

Més informació

Es pot consultar la documentació detallada i altres informacions així com les bases dels ajuts: Documentació, requisits i altres informacions

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç: Cita prèvia (gava.cat)