Servei d'intervenció i prevenció de l'exclusió residencial

SERVEI D'INTERVENCIÓ I PREVENCIÓ DE L'EXCLUSIÓ RESIDENCIAL (SIPER)

El principal objectiu és la prevenció de l'exclusió residencial, mitjançant el servei d'assessorament a sol·licitants sense recursos per evitar situacions de conflicte per impagament de la renda de lloguer. És per aquest motiu que s'atorguen prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

A qui va dirigit?

A persones físiques residents de Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:

  • Deutes d’impagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries.

  • Pèrdua de l’habitatge habitual.

  • Donar continuïtat al pagament del lloguer.

Convocatòries

  • Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer.

  • Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid-19.

  • Prestació per al pagament del deute de quotes d’amortització hipotecària.

  • Prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge.

  • Prestació complementària i renovació per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l’habitatge.

Més informació

Es pot consultar les bases reguladores en el següent enllaç:

Normativa prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge