Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer

PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL DEUTE DE RENDES DE LLOGUER

A qui va dirigit?

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a residència habitual i permanent, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Requisits generals

- Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

- Estar en risc d’exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2 vegades l’IRSC en el cas de persones que viuen soles, no superiors a 2,5 vegades l’IRSC en unitats de convivència de dos membres o més, i no superiors a 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitats o gran dependència. Gavà forma part de la Zona A a efectes d’aplicació de la normativa.

Podeu consultar els límits d’ingressos de l’IRSC per la Zona A en el següent enllaç: Taules d'ingressos de referència per als ajuts o serveis en matèria d'habitatge. Habitatge (gencat.cat)

- Aportació d’un informe socioeconòmic dels serveis socials d’atenció primària, en el qual es proposi l’atorgament de la prestació per motius d’urgència i especial necessitat.

- La persona sol·licitant ha d’haver pagat el lloguer durant un període mínim de tres mesos des de la signatura del contracte fins a la presentació de la sol·licitud. A més, en el moment de la resolució, el contracte de lloguer ha de tenir un termini de vigència igual o superior a dotze mesos.

- No podran accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d’habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, per altres administracions públiques o per entitats sense ànim de lucre.

- L’import de la quota de lloguer no pot superar els 800 euros mensuals.

Import de la subvenció

La quantia de la prestació es fixa d’acord amb el deute acreditat, amb un import màxim de 4.500 euros i es pot atorgar per un període màxim de deute de 12 mesos.

Dates clau

Convocatòria 2022 oberta.

Documentació per fer la sol·licitud

- Declaració responsable relativa a si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa finalitat, fent constar les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

- Declaració de compliment de requisits per accedir a l’ajut.

- Informe socioeconòmic emès per serveis socials.

- Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant, acreditant el pagament de la fiança de lloguer a l’arrendador.

- Justificació d’ingressos de la unitat de convivència amb les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud, si encara no es disposa de nòmines caldrà presentar el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi, caldrà la presentació de la declaració trimestral de l’IRPF corresponent.

- Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que acrediti l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.

Tramitació

Preferentment per internet, des de l’enllaç: Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer.

Presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

Més informació

Es pot consultar la documentació detallada i altres informacions així com les bases dels ajuts: Documentació, requisits i altres informacions

RESOLUCIÓ TES/126/2021, de 15 de gener, per la qual s'estableixen les condicions d'accés a les prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge, i el procediment per concedir-les (ref. BDNS 545712).

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d'Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç:

Cita prèvia (gava.cat)