Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària

PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL DEUTE DE QUOTES D'AMORTITZACIÓ HIPOTECÀRIA

Ajuts per fer front al pagament del deute de les quotes d’amortització hipotecària, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial.

A qui va dirigit?

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un préstec hipotecari sobre l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

Requisits generals

Aportació d’informe socioeconòmic de serveis socials acreditant l’especial necessitat de la unitat de convivència que es troba en situació de risc d’exclusió residencial. El sol·licitant ha d’haver pagat un mínim de 12 mesos des de la signatura del préstec hipotecari fins a la presentació de la sol·licitud. Tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades l’IRSC en el cas de viure sol, o 2,5 vegades l’IRSC per dos membres o més, i no superior a 3 vegades l’IRSC per a persones amb discapacitats o gran dependència. L’import de les quotes d’amortització no pot superar els 800€ mensuals.

Podeu consultar els límits d’ingressos de l’IRSC per la Zona A en el següent enllaç:

Taules d'ingressos de referència per als ajuts o serveis en matèria d'habitatge. Habitatge (gencat.cat)

Import de la subvenció

La quantia de la prestació es fixa d’acord amb el deute acreditat, amb un import màxim de 4.500€ per un període màxim de 12 mesos. En el cas que s’hagi iniciat un procès de desnonament el pagament es farà al jutjat, sinó s’efectuarà directament a l’entitat creditora del deute.

Dates clau

Convocatòria oberta.

Documentació per fer la sol·licitud

- Declaració responsable relativa a si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa finalitat, fent constar les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

- Declaració de compliment de requisits per accedir a l’ajut.

- Escriptura del préstec hipotecari sobre l’habitatge o la nota simple del Registre de la Propietat.

- Justificació d’ingressos de la unitat de convivència amb les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud, si encara no es disposa de nòmines caldrà presentar el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi, caldrà la presentació de la declaració trimestral de l’IRPF corresponent.

- Certificat de l’entitat creditora on consti el nom de la persona titular, l'immoble hipotecat, la data de constitució del préstec i el detall de les quotes vençudes i no pagades.

Tramitació

Preferentment per internet, des de l’enllaç: Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

Presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

Més informació

Es pot consultar la documentació detallada i altres informacions així com les bases dels ajuts: Documentació, requisits i altres informacions

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç: Cita prèvia (gava.cat)