Presentació de sol·licituds i documentació

Per a fer la sol·licitud cal presentar tot un seguit de documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places.

Com la tramitació es telemàtica cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i de baixa resolució perquè no pesi, i tenir-los disponibles en el dispositiu que s'utilitzarà per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta, telèfon mòbil...) per poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Si l’infant es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

  • DNI o NIE del pare/mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Sí és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen. 

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.