Presentació de sol·licituds i documentació

Per a fer la sol·licitud cal presentar tot un seguit de documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places.

Com la tramitació es telemàtica cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i de baixa resolució perquè no pesi, i tenir-los disponibles en el dispositiu que s'utilitzarà per emplenar el formulari de preinscripció (ordinador, tauleta, telèfon mòbil...) per poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Si l’infant es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

  • DNI o NIE del pare/mare o el tutor o la tutora de l'alumne/a si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic. Si és estranger cal adjuntar el passaport o sí és estranger d'un país membre de la Unió Europea, el document d'identitat del país d'origen. 

De manera excepcional, es poden acreditar les dades d'identificació o de filiació de l'alumnat estranger amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada.