Síndic de greuges

És la Institució que té per missió vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques. Amb aquesta finalitat, supervisa les actuacions de l'administració municipal i dels organismes que en depenen.
 

El Síndic Municipal de Greuges de Gavà no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant, estudiant i donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent accions per pròpia iniciativa.

El Síndic és escollit pel Ple de l'Ajuntament de Gavà amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres, òrgan davant el qual ha de presentar l'informe de les seves actuacions.

DOCUMENTACIÓ

Reglament Orgànic Municipal
Conveni de col·laboració entre el Síndic de Gavà i el Síndic de Catalunya  
Carta europea de salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat

 

MEMÒRIES

Memòria 2022
Memòria 2021
Memòria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018
Memòria 2017
Memòria 2016
Memòria 2015
Memòria 2014
Memòria 2013
Memòria 2012
Memòria 2011
Memòria 2010
Memòria 2009
Memòria 2008
Memòria 2007
Memòria 2006
Memòria 2005