Síndic de greuges

Presentació


És la Institució que té per missió vetllar pel respecte i la defensa dels drets dels ciutadans i les ciutadanes regulats en les lleis i en el Reglament Orgànic Municipal (ROM), especialment els drets fonamentals i les llibertats públiques. Amb aquesta finalitat, supervisa les actuacions de l'administració municipal i dels organismes que en depenen.

 

El Síndic Municipal de Greuges de Gavà no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examinant, estudiant i donant tràmit a les queixes que se li formulin o promovent accions per pròpia iniciativa.

 

El Síndic és escollit pel Ple de l'Ajuntament de Gavà amb el vot majoritari de les tres cinquenes parts del nombre legal de membres, òrgan davant el qual ha de presentar l'informe de les seves actuacions.

 

DOCUMENTACIÓ
Reglament Orgànic Municipal
Conveni de col·laboració entre el Síndic de Gavà i el Síndic de Catalunya
Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat
Memòria de l'any 2019
Memòria de l'any 2018
Memòria de l'any 2017
Memòria de l'any 2016
Memòria de l'any 2015
Memòria de l'any 2014
Memòria de l'any 2013
Memòria de l'any 2012
Memòria de l'any 2011
Memòria de l'any 2010
Memòria de l'any 2009
Memòria de l'any 2008
Memòria de l'any 2007
Memòria de l'any 2006
Memòria de l'any 2005