En què pot intervenir i com actua?

En què pot intervenir?

El Síndic Municipal actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que demostri tenir un interès legítim per l'objecte de la queixa que faci, en assumptes en què l'actuació de l'Administració municipal hagi pogut produir una vulneració dels drets de les persones, com per exemple.


Retards indeguts o injustificats  en l'actuació administrativa.

Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals.

Inexecució de resolucions.

Tracte indegut als ciutadans i les ciutadanes.

Motivació insuficient de les resolucions, i en general, les actuacions que impedeixin l'exercici legítim dels drets de la ciutadania.

Les seves actuacions són confidencials.

Com actua el Síndic?

Les resolucions del Síndic adopten la forma de recomanació, recordatori o suggeriment i pot proposar fórmules de conciliació entre les parts afectades. Les seves resolucions no poden modificar ni anul·lar actes administratius, ni poden ser objecte de recurs de cap mena.

L'Administració municipal i, en general, tots els organismes i empreses dependents de l'Ajuntament de Gavà, tenen el deure d'auxiliar el Síndic Municipal de Greuges en les seves tasques. Amb aquesta finalitat, facilitaran la documentació i emetran els informes que el Síndic sol·liciti pel correcte desenvolupament de les seves funcions, en el termini màxim de 15 dies.

També pot actuar d'ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, en situacions que destaquin pel seu interès social, cívic o institucional.

Anualment, el Síndic Municipal ha de presentar al Ple de l'Ajuntament l'informe de les seves actuacions durant l'any anterior.