A més del canvi de contenidors, també s'han adquirit nous vehicles menys contaminants i menys sorollosos, propulsats amb Gas natural Comprimit. S'han incorporat els següents vehicles:

  • 4 camions recol·lectors de càrrega lateral
  • 1 camió rentacontenidors lateral
  • 1 camió cisterna per a la neteja viària
  • 1 camió de caixa oberta per a la fracció vegetal
  • 1 camió de caixa oberta per a la recollida de RAEE
  • 1 camió recol·lector de 8 m3 per al servei porta a porta
  • 3 camions recol·lectors de 20 m3 per als voluminosos i el cartró
  • 2 furgons d'aigua a pressió per a la neteja viària
  • 2 escombradores per a la neteja viària


També s'està renovant la flota de vehicles municipals dels serveis de neteja viària i manteniment de la ciutat (10 vehicles elèctrics).

Tant els contenidors com els vehicles disposen d'una tecnologia de control per monitoritzar i optimitzar la gestió de la recollida de residus i les rutes dels vehicles.


Camió recol·lector lateral (residus)            Camió cisterna (aigua pressió)

Escombradora (neteja viària)                     Furgoneta elèctrica (neteja viària)