EXPOSICIÓ PÚBLICA:

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del 29 d'abril de 2021, va aprovar inicialment el "Pla Local d'Habitatge de Gavà, 2021-2027". Es sotmet l'expedient i l'acord d'aprovació inicial a informació pública i audiència de les persones i entitats interessades que figuren en l'expedient durant un termini de 30 dies hàbils mitjançant la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat, el tauler d'anuncis de la Corporació, la web municipal i un diari dels de major circulació de la província als efectes d'audiència i presentació, si escau, d'al·legacions i reclamacions.

Establir que si durant el període d'informació pública de l'expedient no es formulen al·legacions ni suggeriments, el Pla Local d'Habitatge de Gavà, 2021-2027 s'entendrà aprovat definitivament.

Tot seguit, s'exposen els esmentats documents:

Certificat de l'acord del Ple

Pla Local d'Habitatge: Anàlisi, Diagnosi i Pla d'acció

Annex 1: memòria del procés participatiu

Annex 2: previsions de construcció de nou habitatge a Gavà

Annex 3: plànols