PLA LOCAL D'HABITATGE DE GAVÀ, 2021-2027

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del 29 d'abril de 2021, va aprovar inicialment el "Pla Local d'Habitatge de Gavà, 2021-2027" i no havent rebut al·legacions ni reclamacions durant el període d'exposició pública, queda aprovat definitivament.

Certificat de manca d'al·legacions

Certificat de l'acord del Ple

Publicació anunci al DOGC

Document del Pla Local d'habitatge de Gavà 2021-2027 (anàlisi, diagnosi i pla d'acció) 

Annexos

Document de síntesi