Gavà

Directori

ACAPS GAVÀ-VILADECANS, ASSOCIACIO CATALANA D'AMICS DEL POBLE SAHRAUI DE GAVÀ I VILADECANS

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol
gava.viladecans.sahara@gmail.com
Finalitats:

"- Col·laborar activament en l'assoliment de la independència del poble sahrauí i en el seu posterior desenvolupament com a país, reconeixent la R.A.5.D. (República Àrab Sahrauí Democràtica) com a expressió d'un estat sobirà i al front Polisario com a moviment d'alliberament nacional i legítim representant d'aquest poble.
- Facilitar, entre el poble català, el coneixement de la vida, els costums, les tradicions i les característiques del poble sahrauí.
- Desenvolupar iniciatives que afavoreixin l'intercanvi cultural, polític, econòmic i social entre el poble sahrauí i el poble català.
- Promoure i desenvolupar projectes d'assistència humanitària i programes de cooperació amb el poble sahrauí.
- En la tasca per assolir aquests objectius, ACAPS-GAVÀ procurara una plena coordinació amb les autoritats de la República Sahrauí Democràtica, mitjançant la delegació del Front Polisario a Catalunya.
- Defensar els drets humans individuals i col·lectius del poble sahrauí."

 

AGRUPACIÓ DE RESTAURADORS DE GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"- Com a principi bàsic de la seva constitució proclama el propòsit de servei a Gavà, especialment als seus valors tradicionals i a la seva personalitat e imatge turística.
- La representació, defensa i promoció dels seus associats, des de tots els punts de vista: econòmic, social i professional.
- Fomentar la solidaritat i cooperació entre tots els associats promocionant i creant serveis comuns de caràcter assistencial i professional a la restauració de Gavà."

 

AGRUPACIÓ ESPORTIVA FUTBOLISTES VETERANS DE GAVÀ

Carrer de Lluís Dalmau, 20 bx (Gavà) Consulti el plànol
936380588
Finalitats: "Té com a principal modalitat o disciplina esportiva la pràctica del futbol. L'Agrupació inclou també la pràctica de dos esports més: el futbol sala i la petanca. A aquest efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per practicar altres modalitats o disciplines esportives. L'acord serà ratificat per l'assemblea general de l'entitat i comunicat al registre d'entitats esportives."

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 68 2 (Gavà) Consulti el plànol
936626366
agfoga@gmail.com
Els fins de l'associació són: La finalitat de l'Agrupació consisteix en promoure, difondre, i fomentar l'afecció i l'aprenentatge a la fotografia en tots els  àmbits, com expressió artística i cultura. Per aconseguir aquests fins: a) es promouen activitats docents tal com cursets bàsics d'iniciació a la fotografia, tractament digital de les imatges o d'altres temes relacionats a la millora de la qualitat fotogràfica i dels fotògrafs. b) es relaitzen tallers d'aprofitament i practica, com l'ús de platós, i de la il·luminiació, o de la fotografia de primers plans o macros. c) es realitzen activitats d'esbarjo, com visites a llocs curiosos, o pobles amb paisatges atraients, així com la participació dels denominats "rallis fotogràfics". d) es realitzen activitats que promovem difondre l'afecció a la fotografia, consisteix en preparar concursos i exposicions, tal com concursos nacionals en col·laboració amb entitats i/o federacions i internament lligues socials, així com exposicions socials o d'aficionats a la fotografia. En queda exclòs tot ànim de lucre.  

AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE GAVÀ

Plaça de Jaume Balmes, 6 1 4 (Gavà) Consulti el plànol
astrogava@gmail.com
Finalitats:

"- Fomentar l'interès per l'astronomia.
- Organitzar sortides astronòmiques.
- Realitzar xerrades i activitats sobre l'astronomia."

AGRUPAMENT ESCOLTA ROC DEL MIGDIA

Carrer del Raval de Molins, 36 (Gavà) Consulti el plànol
Article 2.- Els fins de l'agrupament són: L'AE Roc del Migdia és part del moviment educatiu anomenat associació catalana de Scout WFis del qual formen part. Es una associació catalana que mitjançant el mètode scout el joves i infants son educats per tal de desenvolupar en ells un esperit crític i un compromís envers el seu entorn en conjunt amb l'escoltisme catòlic i compromets amb l'església. Per aconseguir les seves finalitats, l'agrupament realitza les activitats següents: la llei escolta i guia es la base on queda explícit els valors que treballem com a grup. Les finalitats i els principis fonamentals de l'escoltisme son: deures espirituals. Fe en l'amistat i la germanor mundial. Lleialtat al País. Servei envers els altres. Adhesió i fidelitat a la llei i la promesa Scout. Caràcter voluntari de pertànyer al moviment scout. Independència institucional de qualsevol partit polític o sindical, i llibertat individual de pertànyer al que vulgui, sempre i quan Ilurs principis no siguin contraris a la Declaració Universal dels Drets Humans i els fonaments que animen l'escoltisme universal. Compromís Social. Espiritual i Personal. En queda exclòs tot ànim de lucre.

AIGUA PER AL SAHEL

Carrer dels Tellinaires, 136 (Gavà) Consulti el plànol
932370647
mariolafoix@hotmail.com
Finalitats:

"-Promoure i realitzar projectes i programes de cooperació pel desenvolupament i ajut solidari amb els pobles del Sahel.
-Organitzar activitats, realitzar i promoure estudis i publicacions destinades a l'enfortiment de la cooperació amb els pobles del Sahel.
-Organitzar trobades debats, reunions i manifestacions artístiques i culturals per donar a conèixer les activitats de l'Associació i la situació dels pobles del Sahel, així com, aconseguir l'apropament i el coneixement mutu de les cultures dels pobles del Sahel amb els dels pobles de Catalunya i de l'Estat espanyol."

ALMA SOLIDARIA

Carrer dels Rajolers, 6 (Gavà) Consulti el plànol
alma@eventosconalma.net
Els fins de l'associació son : la integració de les persones amb discapicitat o sense en el mon laboral. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats seguents: Mitjançant sopars benèfics, concerts, subhastes i quansevol altra acció que reporti ingressos a l'associació. Podrá dur a terme activitats econòmiques o subordinades i els rendiments que es deriven es destinaran exclusivament al cumpliment d'aquesta.

AMICS DE LA DANSA DE GAVÀ

Carrer de Marc Grau, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936382449
amicsdeladansa@gmail.com
Finalitats:

"La promoció, el foment, l'impuls, la realització, la divulgació i l'execució d'aquelles iniciatives culturals centrades en l'art de la dansa, difonent i potenciant aquesta art i les altres amb ella relacionades, posant especial interès en les seves variants escèniques clàssiques i contemporànies."

AMICS DE LA MÚSICA

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 3D (Gavà) Consulti el plànol
936333617
Glotax@telefonica.net
Finalitats:

"1. Dinamitzar la vida musical de Gavà.
2. Potenciar les entitats musicals de Gavà.
3. Difondre les creacions locals i els seus intèrprets.
4. Promoure tot tipus d'iniciativa musical en bé de la vida cultural de Gavà.
5. Programar cicles de concerts i espectacles musicals periòdics de tot tipus de música.
6. Promocionar els joves estudiants de música.
7. Col·laborar amb altres associacions musicals."

AMICS DEL BALL DE GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 6D (Gavà) Consulti el plànol
936333607
Finalitats:

"- Fomentar la práctica del baile y su aprendizaje para todas las edades.
- Organizar bailes populares, berbenas, etc..."

AMICS PLAQUES DE CAVA DE GAVÀ

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936623258
aplacagava@yahoo.es
Finalitats: "1.- La finalitat de l'Associació és promoure, organitzar i coordinar trobades d'intercanvi de plaques de cava.
2.- Aprofundir en el coneixement de la història, el present i l'evolució de les plaques de cava.
3.- Fomentar el seu col·leccionisme i la relació entre interessats en el tema.
4.- Recollir i difondre informació al voltant de les plaques de cava."

AMNISTIA INTERNACIONAL CATALUNYA

Bisbe Urquinaona, 25 (Castelldefels) Consulti el plànol
936382749
llobregatsud@amnistiacatalunya.org
Finalitats: "La visió d'Amnistia Internacional és la  d'un món on totes les persones gaudeixin de tots els drets humans proclamats en la Declaració Universal dels Drets Humans i en altres normes internacionals de drets humans.
Animada per aquesta visió, la missió del Moviment Internacional d'Amnistia consisteix en la realització de tasques d'investigació i acció per tal d'impedir i posar fi als abusos greus contra el dret a la integritat física i mental, a la llibertat de consciència i expressió i a no patir discriminació, en el context del seu treball de promoció de tots els drets humans. Amnistia Internacional Catalunya té com a missió específica la realització de les tasques d'acció que es determinin als Plans Estratègics Integrats (PEI) del Moviment Internacional i als Plans d'Acció de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional.
AIC forma una comunitat global de defensors dels drets humans, i els seus principis són: solidaritat internacional, actuació eficaç en favor de víctimes concretes, cobertura universal, universalitat i indivisibilitat dels drets humans, imparcialitat i independència i  democràcia i respecte mutu.
AIC es dirigeix als governs, a les organitzacions intergovernamentals, als grups polítics armats, a les empreses i a altres agents no estatals.
AIC tracta de fer públics els abusos contra els drets humans de forma precisa, ràpida i persistent. El Moviment Internacional d'Amnistia Internacional investiga sistemàticament i imparcial les circumstàncies que es donen en casos concrets i en situacions generalitzades d'abusos contra els drets humans, dóna publicitat als resultats d'aquestes investigacions, i els membres, els simpatitzants i el personal de l'organització mobilitzen la pressió de l'opinió pública sobre els governs i altres per tal de detenir els abusos.
A més a més de realitzar el seu treball sobre determinats abusos contra els drets humans, AIC insta a tots els governs a que respectin l'Estat de dret i ratifiquen, recolzin i apliquin les normes de drets humans; duu a terme una àmplia gamma d'activitats d'educació en drets humans, i fomenta el recolzament i el respecte dels drets humans per part de les organitzacions intergovernamentals, els particulars i tots els òrgans de la societat.
L'objectiu fixat en aquest article haurà d'interpretar-se en tot cas, d'acord amb els Estatuts d'Amnistia Internacional vigents en cada moment, establerts pel seu Consell Internacional, i sota l'autoritat del Comitè Executiu Internacional.
Amnistia Internacional Catalunya podrà desenvolupar, per sí mateixa o en col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques, aquelles activitats que contribueixin a la consecució dels objectius descrits i acordin els òrgans de govern. "

AMPA CEIP GAVÀ MAR

Carrer dels Tellinaires, 59-61 (Gavà) Consulti el plànol
936451845
ampaceipgavamar@gmail.com
Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) Promoure la pràctica de l'activitat esportiva sense finalitat de lucre.
i) D'altres que, en el marc de la normativa educativa els assignin els seus estatuts."

AMPA FORMACIÓ PROFESSIONAL I i II GRAU " EL CALAMOT"

Avinguda de Joan Carles I, s/n (Gavà) Consulti el plànol
936628406
mgraci42@xtec.net
Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'Associació i, en general, als pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot el que es refereix a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de reponsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, contemplin els seus respectius Estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físico-esportives."

AREOLA, GRUP DE SUPORT A L'ALLETAMENT MATERN

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol
936371040
rociroma@gmail.com
Finalitats: "1. Protegir, promoure i donar suport a l'alletament matern.
2. Defensar el Dret de totes les dones a alletar els seus fills/filles tant de temps com desitgin i a rebre tot el suport social i professional necessari per aconseguir-ho.
3. Fomentar la participació activa de les dones en tots els àmbits de la societat i la conciliació de la vida familiar i laboral.
4. Oferir informació i suport a totes les dones que vulguin gaudir d'un alletament matern d'èxit.
5. Realitzar qualsevol tipus d'activitat relacionada amb les finalitats anteriors."

ARRI, ASSOCIACIÓ DE REIKI PER LA RECERCA INTERIOR

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 33 (Gavà) Consulti el plànol
elteumoment@gmail.com
Finalitats:

"1.- Promoure el coneixement i la pràctica de Reiki com a teràpia complementària.
2.- Promoure el benestar social mitjançant l'ús de Reiki en col·laboració amb hospitals i clíniques, professionals de la salut, psicòlegs, terapeutes, associacions i entitats públiques i privades.
3.- Promoure la recerca interior, l'ensenyament i la difusió de Reiki com a teràpia.
4.- Vetllar pel bon ús de la tècnica i la transmissió dels conceptes bàsics de Reiki.
5.- Organització i promoció d'actes, cursos, tallers, xerrades i fires relacionades amb Reiki i teràpies complementàries.
6.- Publicació, per qualsevol mitjà, escrit o audiovisual, i en qualsevol format, físic o virtual, de manuals, llibres, revistes d'informació i d'altres, relacionades amb Reiki i el seu ús com a teràpia complementària.
7.- Formació i assessorament a terapeutes i professors referent a les tècniques aplicades, avanços aconseguits, així com a la inclusió d'altres eines naturals."

ASOCIACION CULTURAL ANDALUZA Y ROCIERA DE GAVA 2015

Carrer del General J. Moragues, 1 (Gavà) Consulti el plànol
asociacionculturalandaluza@gmail.com
La Asociación tiene como fines: Dar a conocer la cultura andaluza; - Fomentar la relación entre catalanes y andaluces; - Ser una asociación participativa en todos los ámbitos culturales del pueblo de Gavà.

ASOCIACION HELPO

Carrer de Sant Joan, 7 1 (Gavà) Consulti el plànol
asociacionhelpo@gmail.com
Els fins de l´entitat, d´acord amb l´article 2 de l´associació són: "Los fines de la asociación son: -Acogida a personas desahuciadas (socialmente) o en proceso de rehabilitación y reinserción social. - Trabajos de prevención con niños y adolescentes. - Atención a personas de edad.- Dar cobertura a cualquier necesidad social que podamos atender."    

ASOCIACION LA PAZ 2017

Rambla de Maria Casas, 118 3 (Gavà) Consulti el plànol
Los fines de la sociación son : crear un ambiente por una mejor convivencia dentro del pueblo español. Defender los derechos humanos en España y fuera de España a nivel internacional. Enriquecernos con las diferentes culturas en España y en concreto Catalunya. Trabajar para proteger la atmósfera y enseñar a la gente a protegerla. Crear diferentes organimos especializados para defender los derechos de la mujer. Ayudar al desarrollo cultural, educativo, espiritual y político de los ciudadanos.                                                                                          para conseguir sus finalidades, la asociación realiza las actividades siguientes: actividades culturales, excursiones, charlas, cursos, participación en jornadas culturales. Intercambios interasociativos con otras instancias que trabajen por los derechos de la mujer y el cuidado medioambiental. Actividades deportivas-futbol, ligas deportivas. Celebración de nuestras fiestas, intercambio de creencias para mayor enriquecimiento y diálogo con otras religiones para vivir y convivir. Aprendizaje de idiomas ( árabe, castellano, catalán..)

ASOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE LA LLAR D'INFANTS ROSAURA TERRADES

Carrer de la Riera de Sant Llorenç, S/N (Gavà) Consulti el plànol
936627902
Objectius:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre. b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fos públics. d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. e) Facilitar la col"·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn. f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis per a desenvolupar la creativitat dels nens i fer servir el temps de lleure. g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin el seus estatuts. i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives."  

ASOCIACIÓN CARAVAQUEÑOS DE GAVÀ

Carrer de F. Pi i Margall, 52 1 2 (Gavà) Consulti el plànol
936624287
Finalitats: "1 - Divulgar els costums del poble de Caravaca de la Cruz als ciutadans/es de Gavà.
2 - Promoure la unió entre els naturals de Caravaca i la gent de Gavà.
3 - Establir relacions més estretes entre les dues viles.
4 - Intercanviar costums i tradicions entre els dos pobles."

ASOCIACIÓN CUBANOS EN CATALUNYA

Carrer de Roger de Flor, 36 4 1 (Gavà) Consulti el plànol
cubanosencatalunya@yahoo.es
Finalitats:   "Cubanos en Catalunya es una asociación que pretende crear un espacio de encuentro para todos los cubanos o quienes se sientan cercanos a Cuba, residentes en Catalunya, en el que puedan expresar, sentir o compartir la identidad cultural cubana desde todos sus ángulos. Todo ello desde el mayor respeto al entorno cultural catalán o a los que cada cual se sienta integrado, así como a las leyes catalanas y a las del estado. La asociación es una entidad independiente que no está vinculada ni condicionada a ninguna ideología o tendencia religiosa, política o de cualquier otro tipo que no sea la que emane del hecho mismo de ser cubano de origen o de corazón. Sus principales fines son propiciar el acercamiento e intercambio entre las comunidades cubanas en las comunidades autónomas donde existan, a través del arte, el deporte, la actividad académica, científica, empresarial y fraternal para difundir lo mejor de las señas de identidad cubana intentando deshacer los tópicos con los que se suele asociar a todo lo cubano y, al mismo tiempo, convertirnos en portadores de la cultura catalana. Promover la colaboración, en los ámbitos arriba indicados, de la comunidad cubana en Catalunya con otras comunidades radicadas en otras regiones, en primer lugar con la residente en Cuba. Estructurar un tejido de vínculos asociativos que permitan hacernos más visibles y poseer mayor peso dentro de la vida social, económica y cultural catalana, manteniendo un diálogo institucional permanente con las autoridades, en sus diversos espacios e instancias, que favorezcan la solución de los problemas particulares de la comunidad cubana, desde una posición de dignidad sustentada en el prestigio y peso específico que nace de una asociación con fuerte arraigo en Catalunya. Favorecer la colaboración con las distintas comunidades autónomas y localidades en todo lo concerniente al tema migratorio de origen cubano, estructurando una red de apoyo al emigrante cubano en cualquier punto donde lo necesite. Promover acciones que incentiven la actividad económica asociada a nuestra comunidad para contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo en cada espacio de actuación de la Asociación, al tiempo que se divulguen y extiendan los adelantos científicos y técnicos que cree o disfrute la comunidad cubana en Catalunya a otras regiones donde residan cubanos que puedan aprovecharse de los mismos. Dotar de un fuerte sentido fraternal y solidario a las acciones de la Asociación, en particular con los mayores y, muy especialmente, a los discapacitados. Para la consecución de sus fines la Asociación promoverá las siguientes actividades: A. Festival. "Cuba en Catalunya". Encuentro anual de cubanos residentes en Catalunya, en el estado español o en otros países de Europa, concebido como una gran fiesta cultural en la que esa importante comunidad tenga ocasión de conocerse y reconocerse. Ese encuentro podría producirse en torno a los días del 10 al 20 de octubre, coincidiendo con la fecha de la identidad nacional cubana y la celebración del día de la cultura nacional. Además de afirmar la identidad cubana, los participantes en este evento tendrán la ocasión de exponer ...

ASOCIACIÓN CULTURAL CRISTIANA DE CATALUNYA "ÁGAPE"

Plaza del Rascacielos, 98C-D (Sabadell) Consulti el plànol
937279964
Finalitats:

"La col·laboració, ajuda i suport a la "Iglesia Evángelica de Filadelfia" a les diferents seus que tenen arreu de Catalunya."

 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL CACHIRULO DE BIENVENIDA ARGENSOLA

Carrer de Sant Lluís, 30 (Gavà) Consulti el plànol
936582953
Finalitats "El fin primordial de esta asociación es la promoción, exaltación y defensa de la JOTA ARAGONESA, de los valores humanos, culturales y espirituales de la Región aragonesa, sus tierras, sus hombres y manifestaciones."

ASOCIACIÓN CULTURAL ISLÁMICA DE GAVÀ

Carrer de la Concòrdia, S/N (Gavà) Consulti el plànol
936623771
Finalitats: "Son fines de la Asociación promover la cultura Islámica, tradiciones, religión, entre todos los asociados. Para llevar a cabo los fines, la Asociación podrá organizar charlas, coloquios y reuniones, organizar cursillos, o cualquier otra actuación que la Junta acuerde tendente al desarrollo de cualquier actividad vinculada a la actividad de la Asociación."

ASOCIACIÓN DE AYUDA A GRUPOS DE ALCOHÓLICOS - OFICINA CENTRAL DE SERVICIOS ÁREA 6ª

C .Santa Anna , 28 1D8-9 (Barcelona) Consulti el plànol
Finalitats: "El objeto de esta asociación es servir de apoyo logístico a personas que tienen como único objeto dejar la bebida."

 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL COMPLEJO COMERCIAL BARNASUD

Carrer del Progrés, 69 (Gavà) Consulti el plànol
936383929
cristina.munarriz@unibail-rodamco.com
Finalitats:

"La Asociación tendrá como objeto todas las actuaciones referidas al márketing, publicidad, comunicación, animación y promoción del Complejo y de esta manera velará por los intereses de sus asociados, en el marco profesional derivado de su actuación o actividad económica en el COMPLEJO Comercial Barnasud."

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y VECINOS TRIAS GAUDÍ

Carrer d' Antoni Gaudí, 8 (Gavà) Consulti el plànol
936336449
Finalitats:   "Organizar una serie de acciones para promocionar y dinamizar las empresas y ejes comerciales y organizar actividades promoviendo a los vecinos a tener diversas actividades. Para conseguir sus finalidades, la asociación realiza las siguientes actividades: actividades de cultura, actuaciones y espectáculo, talleres manuales, mercadillos, reunir a diversos colectivos para realizar actividades conjuntas; promover las actividades de los vecinos para realizar diferentes talleres; comparsas, maquillaje, etc."  

ASOCIACIÓN DE ECUATORIANOS DE GAVÀ

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 9 2 3 (Gavà) Consulti el plànol
orland115@hotmail.com
Finalitats: 1.- Llevar a cabo proyectos y acciones que conduzcan a incrementar sus potenciales para lograr su independencia  cultural, económica, política y social. 2.- Elaborar proyectos de acción social a los sectores vulnerables tanto en la Ciudad de Gavá como en Ecuador. 3.- Proporcionar asesoramiento técnico, seguimiento puesta en práctica de proyectos de cooperación y solidaridad y evaluación de los mismos, así como constituir una fuente de información fiable para todas estas cuestiones. 4.- Alentar y canalizar la colaboración voluntaria de profesionales que se dedican a impulsar promover artistas en proyectos de cooperación para el desarrollo o de solidaridad. 5.-  llevar a cabo actividades y programas ( exposiciones, conferencias, publicaciones, convivencias, etc. ) con el fin de fomentar el arte de la música, el folklore gastronomía etc. 6.- Informar periódicamente a los socios, colaboradores e instituciones públicas o privadas sobre el desarrollo de los diferentes proyectos, ayudas, subvenciones, actividades, etc., mediante reuniones, comunicados, publicaciones, videos y demás medios que se estimen adecuados. 7.- En definitiva crear un canal de participación activa de la sociedad Europea y Ecuatoriana en actividades y acciones de cooperación a través de la música del arte etc.,

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO ESTATAL " SALVADOR LLUCH"

Carrer de Sant Joan, 31 (Gavà) Consulti el plànol
936624418
ampasalvadorlluch@gmail.com
Finalitats:

"a) Facilitar el contacto entre los padres de los alumnos y los tutores de los mismos, con el Director y Profesores del Centro.
b) Estimular la creación de las instituciones, servicios y actividades complementarias del Colegio, para que puedan quedar encauzadas las posibilidades de los niños, según la capacidad y aptitudes de cada uno, de acuerdo con una acertada orientación profesional y aprovechando al máximo las ayudas que la sociedad y el Estado ofrezcan a los niños.
c) Ayudar al Colegio en su especial y concreta función educativa, colaborando dentro de las posibilidades de la Asociación, para que esté dotado de los medios necesarios para su desenvolvimiento.
d) Promover, de acuerdo con las sugerencias de los profesores las oportunas actividades post-escolares, para que los alumnos que causen baja del Colegio, encuentren un lazo de unión entre las Escuelas y el ámbito del mundo del trabajo o de los estudios superiores.
e) Canalizar las iniciativas y sugerencias de los padres de alumnos, de orden a la mayor eficacia y servicio del Colegio, en colaboración con la Dirección y cuadro docente.
f) Coordinar con el centro escolar, con el fin de completar en el seno de la familia la labor educadora del centro docente, contribuyendo a la formación integral del alumno.
Ningún asociado ni directivo podrá utilizar la asociación para finalidades políticas, para cuyo fin existe el cauce arbitrado por la Ley 21/1976."

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Carrer del Riu Besòs, 7 (Gavà) Consulti el plànol
936383751
Finalitats:

"1º.-Estimular y coordinar iniciativas que tiendan a promocionar, ayudar o potenciar la situación de los asociados en su condición de pensionistas o jubilados.
2º.-Analizar críticamente las situaciones que, en relación a las personas mayores, se generan a la ciudad, así como las actualizaciones que se desarrollan."

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Carrer del Riu Besòs, 7 (Gavà) Consulti el plànol
936383751
Finalitats:

"1º.-Estimular y coordinar iniciativas que tiendan a promocionar, ayudar o potenciar la situación de los asociados en su condición de pensionistas o jubilados.
2º.-Analizar críticamente las situaciones que, en relación a las personas mayores, se generan a la ciudad, así como las actualizaciones que se desarrollan."

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS

Carrer del Riu Besòs, 7 (Gavà) Consulti el plànol
936383751
Finalitats:

"1º.-Estimular y coordinar iniciativas que tiendan a promocionar, ayudar o potenciar la situación de los asociados en su condición de pensionistas o jubilados.
2º.-Analizar críticamente las situaciones que, en relación a las personas mayores, se generan a la ciudad, así como las actualizaciones que se desarrollan."

ASOCIACIÓN DE SEGUIDORES DE JETHRO TULL TULLIANOS

Avinguda d' Eramprunyà, 51 4 1 (Gavà) Consulti el plànol
936622089
avillan1@xtec.cat
Finalitats:

"a) Promover, difundir y fomentar el conocimiento, el seguimiento y la afición por la música realizada por JETHRO TULL y cualquiera de sus miembros en solitario o formando parte de otros grupos; y por cualquier otro tipo de música en general.
b) Promover la afición por la música en la juventud, y en especial, facilitar a las nuevas generaciones el acceso a la música realizada en décadas anteriores.
c) Organización de actividades culturales con fines sociales. En este sentido, podrán organizarse Convenciones Anuales, proyecciones, conciertos, debates, foros, charlas, exposiciones, audiciones musicales, edición de revistas, artículos, fanzines, cd's multimedia, programas de radio y cualquier otro medio de difusión audiovisual.
d) Crear una base de datos con todo el material editado en castellano sobre Jethro Tull. Este material estará formado por artículos de prensa, de revistas, ediciones especiales de discos, etc. Esta base de datos se podrá consultar libremente en nuestra página web, www.tullianos.com
e) Establecer relaciones con asociaciones similares de otros países.
f) Colaborar con entidades  públicas y privadas para la consecuciónde los fines señalados. g) Cualquier otra finalidad , dentro de la naturaleza de la Entidad, que puede ser decidida por sus órganos directivos.  

ASOCIACIÓN DE VECINOS ANGELA ROCA

Carrer de les Colomeres, 53 (Gavà) Consulti el plànol
936620450
Finalitats:

"a) Asumir la representación y agrupar a los socios vecinos de la demarcación ciudadana que se especifica en el ámbito territorial, adoptando aquellas resoluciones que afecten a los intereses de los mismos, y actuando en bien de las mejoras de la comunidad y su desarrollo humano y ciudadano, en busca de un mejoramiento de la vida comunitaria de la zona y de la ciudad.
b) Promocionar, asumir, gestionar, patrocinar y desarrollar por sí o por terceros, aunque en dicho paso bajo su vigilancia y responsabilidad, los estudios, actos, espectáculos, y en general, cuantas iniciativas se consideren de interés para mejora y desarrollo de la comunidad ciudadana.
c) Será particularmente la Asociación, cauce de las reivindicaciones comunitarias de sus socios y gestionará frente a terceros los intereses comunes, defendiendo los mismos con la máxima posibilidad que permite la normativa legal vigente.
d) Promover las actividades de tipo cultural, así como las actividades de tipo físico-deportivo, canalizando esta promoción, a través de las secciones que se acuerden crear."

ASOCIACIÓN DE VECINOS CAN TRIAS

Carrer del Riu Besòs, 7-9 (Gavà) Consulti el plànol
936 383 751
Finalitats:

"a) Asumir la representación y agrupar a los socios vecinos de la demarcación ciudadana que se especifica en el ámbito territorial, adoptando aquellas resoluciones que afecten a los intereses de los mismos, y actuando en bien de las mejoras de la comunidad y su desarrollo humano y ciudadano, en busca de un mejoramiento de la vida comunitaria de la zona y de la ciudad.
b) Promocionar, asumir, gestionar, patrocinar y desarrollar por sí o por terceros, aunque en dicho paso bajo su vigilancia y responsabilidad, los estudios, actos, espectáculos, y en general, cuantas iniciativas se consideren de interés para mejora y desarrollo de la comunidad ciudadana.
c) Será particularmente la Asociación, causa de las reivindicaciones comunitarias de sus socios y gestionará frente a terceros los intereses comunes, defendiendo los mismos con la máxima posibilidad que permita la normativa legal vigente."

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAN ESPINÓS

Carrer Principal, 28 (Gavà) Consulti el plànol
avvcanespinos@gmail.com
Finalitats:

"a) Fomentar la creación de Guarderías, Escuelas y Centros de Formación Profesional (a fin de lograr que todos puedan tener acceso a la cultura y formación profesional) previos los correspondientes permisos del Ministerio de Educación.
b) Colaborar con los profesores y maestros para la buena marcha de las Escuelas y Centros de formación.
c) Colaborar con el Municipio y demás Entidades Públicas para cuidar del progresivo mejoramiento, limpieza e higiene (actualmente se encuentra en unas condiciones precarias y deplorables), y seguridad del Barrio.
d) Dirigirse a los poderes públicos y demás entidades solicitando el montaje y perfeccionamiento de los servicios Públicos del Barrio.
e) Mejorar las condiciones artísticas, culturales y sociales de sus asociados, lograr un mejoramiento y perfeccionamiento de la formación integral como personas así como de su sentido comunitario y ciudadano en especial, valiéndose para ello de los siguientes medios entre otros:
 1.-Actividades Infantiles, exposiciones de toda clase de actividades artísticas y de la Asociación, conferencias, ciclos de formación, concursos fotográficos, biblioteca, excursiones culturales, turísticas, visitas a los museos, cine-fórum, teatro, deportes y en general fomentar todas aquellas actividades concordantes con los fines de la Asociación legalmente permitidas, análogas a las enunciadas y que conduzcan a elevar el nivel de vida de todos sus socios.
2.-Promocionar públicamente sus actividades y publicar previos los trámites pertinentes, resúmenes y conclusiones de las actividades realizadas.
3.-Relacionarse con las demás entidades de iguales o semejantes fines colaborando con ellas y llevando a cabo actividades conjuntas a nivel de ciudad, provincia y estado, con las limitaciones legales establecidas.
4.-Realizar cuantas actividades que, relacionadas con los fines primordiales de la Asociación, fije la Junta General.
f)Cuidar del embellecimiento del barrio y fomentar los festejos y fiestas patronales."

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAN PERE BORI

Plaça de Catalunya, 7 L2 (Gavà) Consulti el plànol
936 624 334
Finalitats:

"a) Asumir la representación y agrupar a los socios vecinos de la demarcación ciudadana que se especifica en el ámbito territorial, adoptando aquellas resoluciones que afecten a los intereses de los mismos, y actuando en bien de las mejoras de la comunidad y su desarrollo humano y ciudadano, en busca de un mejoramiento de la vida comunitaria de nuestra ciudad.
b) Promocionar, asumir, gestionar, patrocinar y desarrollar por sí o por terceros, aunque en dicho paso bajo su vigilancia y responsabilidad, los estudios, actos, espectáculos, y en general, cuantas iniciativas se consideren de interés para mejora y desarrollo de la comunidad ciudadana.
c) Será la Asociación cauce para las reivindicaciones comunitarias de sus socios y gestionará frente a terceros los intereses comunes, defendiéndolos con todos los recursos que facilite la legislación vigente en cada momento.".

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAN TINTORER

Carrer de Rafael Casanova, 5 (Gavà) Consulti el plànol
936626678
avcantintorer@gmail.com
Finalitats:

"a) Asumir la representación y agrupar a los socios vecinos de la demarcación ciudadana que se especifica en el ámbito territorial, adoptando aquellas resoluciones que afecten a los intereses de los mismos, y actuando en bien de las mejoras de la comunidad y su desarrollo humano y ciudadano, en busca de un mejoramiento de la vida comunitaria de la zona y de la ciudad. b) Promocionar, asumir, gestionar, patrocinar y desarrollar por sí o por terceros, aunque en dicho paso bajo su vigilancia y responsabilidad, los estudios, actos, espectáculos, y en general, cuantas iniciativas se consideren de interés para mejora y desarrollo de la comunidad ciudadana. c) Promover especialmente la formación complementaria de la juventud del barrio, mediante actividades culturales-recreativas, colaborando en dicho fin con las otras organizaciones existentes en el barrio y en la localidad. d) Será particularmente la Asociación, cauce de las reivindicaciones comunitarias de sus socios y gestionará frente a terceros los intereses comunes, defendiendo los mismos con la máxima posibilidad que permite la normativa legal vigente. e) Se excluye de los fines de esta Asociación la propaganda y difusión partidista."

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE GAVÀ-MAR - LES MARINES

Carrer dels Tellinaires, 25 (Gavà) Consulti el plànol
936330558
Finalitats:

"1.- Promover la conciencia de Barrio entre los habitantes del sector del término municipal de Gavà conocido como Gavà-Mar o les Marines.
2.- Defender los intereses específicos de dicho sector en el más amplio sentido.
3.- Estudio y promoción de los principios de autonomía, descentralización y defensa de la propia idiosincrasia de Gavà Mar - Les Marines.
4.- Colaboración y solidaridad con los problemas comunes e inquietudes sociales del municipio de Gavà."
 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DIAGONAL-PLAZA BALMES- SECTOR LES BÒBILES

Carrer del General J. Moragues, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936 622 727
informacio@diagonalbobiles.com
Finalitats:

"La A.A.V.V. Diagonal y Pl. Balmes practicará como principal actividad excursiones y visitas culturales, uniéndose solidariamente a cuantas iniciativas de tipo cultural catalán, promoverá a otros de similares características.
La Junta Directiva podrá acordar otras actividades dentro del contexto cultural, que hayan colaborado en el fomento de la cultura y costumbres de Gavà, ubicada en la provincia de Barcelona."

ASOCIACIÓN DE VECINOS DIAGONAL-PLAZA BALMES- SECTOR LES BÒBILES

Carrer del General J. Moragues, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936 622 727
informacio@diagonalbobiles.com
Finalitats:

"La A.A.V.V. Diagonal y Pl. Balmes practicará como principal actividad excursiones y visitas culturales, uniéndose solidariamente a cuantas iniciativas de tipo cultural catalán, promoverá a otros de similares características.
La Junta Directiva podrá acordar otras actividades dentro del contexto cultural, que hayan colaborado en el fomento de la cultura y costumbres de Gavà, ubicada en la provincia de Barcelona."

ASOCIACIÓN DE VECINOS DIAGONAL-PLAZA BALMES- SECTOR LES BÒBILES

Carrer del General J. Moragues, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936 622 727
informacio@diagonalbobiles.com
Finalitats:

"La A.A.V.V. Diagonal y Pl. Balmes practicará como principal actividad excursiones y visitas culturales, uniéndose solidariamente a cuantas iniciativas de tipo cultural catalán, promoverá a otros de similares características.
La Junta Directiva podrá acordar otras actividades dentro del contexto cultural, que hayan colaborado en el fomento de la cultura y costumbres de Gavà, ubicada en la provincia de Barcelona."

ASOCIACIÓN DE YOGA AINDAVEVA

Carrer de Montserrat Roig, 14 3 1 (Gavà) Consulti el plànol
wirbis@yahoo.es
Finalitats:

"Difusión del yoga."

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 4A (Gavà) Consulti el plànol
936627795
aecc.gava@gmail.com
Finalitats: "La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (aecc) es una Institución con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, de carácter benéfico asistencial y sin fin de lucro. Fue constituida en 1953 y declarada "de utilidad pública" en 1970."

ASOCIACIÓN GAVADANCE

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 4B (Gavà) Consulti el plànol
gavadance@gmail.com
Finalitats::

"a) Estrechar nuevamente el vínculo de nuestra pareja, efectuando actividades en común, concluido el tiempo que necesariamente había que dedicar al cuidado y educación de los hijos.
b) Reunirnos y relacionarnos con parejas en nuestra misma situación, mediante clase de baile, salida, actividades, etc.
c) Promover la actividad física que se deriva del baile, a través de talleres organizados a pie de calle, donde se anime a la participación ciudadana.
d) Colaborar con otras asociaciones de características similares y coincidan con los intereses de nuestra asociación.
e) Implicación y participación del calendario festivo del ayuntamiento de Gavà siempre y cuado las actividades que se realicen coincidan con los intereses y objetivos de nuestra asociación.
f) La asociación está abierta a nuevos socios /as e ideas.
g) Dejado atrás el camino recorrido como asociación para la Formación de Madres y Padres de Gavà (AFMPG), nos encaramos al futuro con unos nuevos motivos de reeducarnos para una vida activa, gratificante y feliz."

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y EL ASESORAMIENTO DE LA MUJER - ADAMUJER

Carrer dels Obradors, 4 baix 2 (Gavà) Consulti el plànol
933152467
infoadamujer@gmail.com
Los fines de la asociación son: 1) Facilitar que las mujeres tengan más posibilidades para integrarse en el seno del contexto social. 2) Fomentar la participación de las mujeres en la asociación. 3) Defender los Derechos de la Mujer, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Tratados Internacionales ratificados por España, la Constitución y las leyes. 4) Representar a la mujer y defender sus derechos y libertades. 5) Proteger a las mujeres que sean víctimas de acoso o discriminación tanto en trabajo como en cualquier otra circunstancia. 6) Defender los intereses de los hijos y familiares de las mujeres.Para conseguir sus finalidades, la asociación realiza las actividades siguientes: 1) La actuación a favor de mujeres en situación de riesgo de exclusión social que tengan una especial necesidad de ayuda. Queda excluido todo ánimo de lucro. 2) La divulgación y asesoramiento sobre los derechos de la mujer en todos los campos del ordenamiento jurídico. 3) Realizar actos de presión, denuncia o cualquier otro para la defensa de lso fines de esta asociación. 4) Cualquier otra actividad relacionada con los fines de esta asociación.

ASOCIACIÓN PRO-AYUDA MINORIAS MARGINADAS-APAMM

Passatge de la Rambla, 17 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "La asociación tendrá un único y exclusivo objeto, consistente en la realización directa o concentrada de actividades preventivas, asistenciales y rehabilitadoras en el campo social, cultural y de la salud."

ASOCIACIÓN RECREATIVA TESSEN (TALLERES DE ESTRATEGIA, SIMULACIÓN Y ESCRITORES NOVELES)

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 3 sàt. 2 (Gavà) Consulti el plànol
clubtessen@gmail.com
Finalitats:

"Difundir y promover los juegos de rol, estrategia, talleres de escritura y simulación como una forma de ocio inteligente y enriquecedora que fomenta la lectura, el interés por la historia y la ciencia, la interrelación social, la amistad y la cultura en general."

 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA PROMUNDO

Av. Can Palmer, 97 (Viladecans) Consulti el plànol
936581711
secretaria@promundo.es
Finalitats: "La constitución y mantenimiento de una plataforma de encuentro entre los distintos pueblos y razas, donde se pueda de forma real ejercitar la SOLIDARIDAD. Para ello, se promoverá y alentará la paz, la justicia, la solidaridad y la cooperación entre todos los seres humanos, fomentando los principios de reciprocidad, convivencia, amistad, apoyo y ayuda mutua. Contribuir y promover, por ello, la realización de los objetivos de voluntariado social, proyectado sobre la solidaridad y la cooperación en desarrollo de pueblos menos favorecidos."

ASOCIACIÓN VIDA EXCELENTE

Carrer Rull , 8 3 2 (Barcelona) Consulti el plànol
Finalitats:

"- Realización de actos culturales y/o divulgativos para el desarrollo de los recursos humanos.
- Colaboración e intercambio con otras asociaciones nacionales, estatales e internacionales que realicen idénticos fines al de la asociación.
- Promoción y realización de actos públicos y/o privados encaminados al desarrollo y al crecimiento personal."

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

Rocafort, 242 bis (Barcelona) Consulti el plànol
Finalitats:   "a) Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per l'assoliment i la constitució de l'estat propi, independent, de dret, social i democràtic. b) Aglutinar totes aquelles persones que treballen amb objectius afins als de l'Assemblea Nacional Catalana des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics o individualment. c) Facilitar, potenciar i acollir tota classe d'iniciatives democràtiques encaminades a l'assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors. Per aconseguir les seves finalitats, a títol merament enunciatiu i no limitador, l'Associació durà a terme les activitats següents: a) Conferències, congressos i jornades d'anàlisi, debat i estudi. b) Organitzar tota mena d'actes i activitats encaminades a la formació dels seus membres, col·laboradors i simpatitzants. c) Organització de tota mena d'actes divulgatius i de dinamització social relatius a les finalitats de l'Associació. d) Edició de publicacions sobre els treballs i conclusions derivats de les seves activitats. e) Elaboració de propostes i argumentaris relatius a les finalitats de l'Associació. f) Creació de materials divulgatius de qualsevol tipus i en qualsevol suport. g) Creació d'un arxiu recopilatori dels materials i les activitats de l'Associació."

ASSOCIACIO ALEGRIA SIN FRONTERAS (ASF)

Rambla de Joaquim Vayreda, 49 En 1 (Gavà) Consulti el plànol
alegria.sin.fronteras@gmail.com
L'associació té com a finalitat: a) La promoció de l'empoderament, lideratge comunitari i equitat de gènere dels països més desfavorits amb l'objectiu de permetre la millora de la qualitat de vida de la població. b) El finançament i realització d'activitats que permetin la millora de la qualitat de vida de la població en els països més desfavorits, prioritzant les intervencions en l'àmbit de la salut, educatiu i equitat de gènere. c) La sensibilització de la soceitat respecte als probles que es viuen en els països amb pitjors condicions de vida, promovent la solidaritat entre les persones i els pobles. Per a conseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: 1.- Atendre la demanda de suport econòmic, tècnic i humà de la contrapart local per al desenvolupament de programes i projectes de desenvolupament integral adreçats a la millora de la qualitat de vida de la población. 2.- Promoure l'empoderament de la dona i activitats per la igualtat de gènere. 3.- Promoure iniciatives de captació de recursos per a paisos en desenvolupament.4.- Fomentar i coordinar el voluntariat per participar  en projectes de desenvolupament, així com la seva coordinació amb el personal contractat. 5.- Establir  llaços de contacte i col·laboració amb altres institucions amb finalitats anàlogues o complementaris amb els de l'Associació, recolzant el treball en xarxa amb altres entitats i qualsevol altra iniciativa que faciliti sinergies en la intervenció. 6.- rganitzar i/ o donar suport a activitats de divulgació, sensebilització i educació per al desenvolupament que afavoreixin la solidaritat i els valors ètics : exposicions, tallers, xerrades,seminaris, publicacions, presència en mitjans de comunicació, productes audiovisuals, etc. 7.- I, de manera genèrica, dur a terme les actuacions conduents al millor èxit dels fins de l'Associació.  

ASSOCIACIO AMICS GAVANENCS DE MONTSERRAT

Carrer de Castelldefels, 8 2 (Gavà) Consulti el plànol
Els fin de l'Associació són la promoció, realització, organització i el desenvolupament de quelsevo actvitat lúdic-esportiva, relacionada amb l'excursionesme i el senderisme i l'sport en general. Per mitjà d'aquestes activitats proposem la potenciació de tot allò relacionat amb la cultura catalana.

ASSOCIACIO CANINA ACTIVA'T

Carrer de Sant Lluís, 71 (Gavà) Consulti el plànol
Els fins de l'associació són: Potenciar el respeto a los animales y los demás ciudadanos en el entorno urbano. Asesorar sobre la responsabilidad y civismo que concierne a la tenencia de perros. Promover actividades que influencien a mejorar la convivencia  con los animales y su bienestar. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Talleres prácticos diversos para potenciar el vinculo entre guía y perro. Actividades al aire libre para promover el civismo y prácticas deportivas saludables. Actividades de socialización controlada. Charlas informativas sobre temas diversos en el ámbito animal y medioambiental.  

ASSOCIACIO DE DONANTS DE SANG DEL BAIX LLOBREGAT

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 67 1º (Gavà) Consulti el plànol
antonigarher2009@hotmail.com
Promoure la donació de sang i plasma sanguini dins del seu àmbit d'actuació, fins cobrir amb la donació altruista les necessitats de sang de la comarca del Baix llobregat. Promure recursos, conferències i reunions informatives per a la divulgació, de les finalitats establertes en el paràgraf anterior.

ASSOCIACIO DE FAMILIARS DE DISMINUITS DE GAVÀ (ADISGA)

Carrer de Manuel de Falla, 11 (Gavà) Consulti el plànol
adisga.gava@gmail.com
Finalitats:

"Protegir i assistir, en general, els disminuïts psíquics, com també fomentar el desenvolupament del seu nivell assistencial, mèdic, docent, laboral i social, i el màxim progrés de les seves facultats físiques, psíquiques i socials, per tal d'aconseguir-ne la integració social.
Conscienciar la comunitat on s'estén el seu àmbit des de l'atenció dels disminuïts psíquics, per obtenir-ne col·laboració, participació i integració.
Formar els pares afectats pel problema, als quals es facilitaran normes d'actuació.
Col·laborar amb les entitats públiques o privades que tinguin objectius similars, per tal d'augmentar les seves forces amb vista a assolir una major eficàcia."

ASSOCIACIO DE FUSTERS I EBENISTES DEL BAIX LLOBREGAT

Carrer del Centre, 123 4 4 (Gavà) Consulti el plànol
933724042
Finalitats:

"- Representació, gestió, defensa i foment dels interessos comuns dels seus membres.
- Crear sinergies i nexes d'unió amb altres associacions del mateix sector i el Gremi de fusters i ebenistes de Barcelona per tal de millorar els serveis que puguin oferir els seus membres. - Desenvolupar i gestionar accions formatives en matèries que puguin ser d'interès als seus membres."

 

ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE GAVA

Carretera de Santa Creu de Calafell, 36 1 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "1r.-Mantindre la tradició de les puntes de coixí.
/> 2n.-Fer escola per l'ensenyament a les noves generacions, de les tècniques antigues."

ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE GAVA

Carretera de Santa Creu de Calafell, 36 1 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "1r.-Mantindre la tradició de les puntes de coixí.
/> 2n.-Fer escola per l'ensenyament a les noves generacions, de les tècniques antigues."

ASSOCIACIO DE PUNTAIRES DE GAVA

Carretera de Santa Creu de Calafell, 36 1 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "1r.-Mantindre la tradició de les puntes de coixí.
/> 2n.-Fer escola per l'ensenyament a les noves generacions, de les tècniques antigues."

ASSOCIACIO ESTELS DE COLORS

Carrer de Sant Lluís, 17 5 (Gavà) Consulti el plànol
Es finalitat d'aquesta associació atendre les necessitats individuals, socials, culturals, econòmiques i educatives de la població infantil i juveni, amb una actitud creativa, solidària, critica i compromesa; capaços de treballar activament per fer que la societat avanci i millori vers una perspectiva més democrática, plural, pacifista ecològica, igualitària, personalitzada i humanista.

ASSOCIACIO GAVA GATS

Carrer de Montflorit, 69 1r (Gavà) Consulti el plànol
info@gavagats.com
Segons els seus estatuts els fins són: GESTIO DE LES COLONIES DE GATS FERALS    

ASSOCIACIO GRUP TEATRAL LA IGUALTAT DEL CENTRE CULTURAL DE GAVÀ

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936620538
gtlaigualtat@gmail.com
Els fins de l'associació són: Difondre i promoure la interpretació teatral amb la realització i producció d'espectacles i qualsevol activitat relacionada amb la interpretació.  Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents : Contribuir i facilitar la formació i perfeccionament tècnic de tos als seus membres. Mantenir contactes amb els altres grups i associacions que comparteixin objetius semblats. Proposar iniciatives artístiques i coordinar el seu desenvolupament, a nivel d'institucions per a fomentar la promoció i divulgació de la interpretació teatral. Organitzar, realitzar i promoure les activitats que estimi pertinents, d'acord amb la Justa Directiva i l'Assemblea General.

ASSOCIACIO IMPULS ART GENERE I DRETS TRANSFORMADORS

Carrer d' Artur Costa, 40 (Gavà) Consulti el plànol
Els fins de l'associació són: -Fomentar la cooperació integral i l'activitat cultural com a eina per a la consecució de ciutats defensores dels Drets Humans. -Fomentar els llenguatges artístics com a eina de transformació social. -Instrumentalitzar mitjançant socioculturals activitats de coooperació directa, o cooperació descentralitzada nacional i internacional pel desenvolupament cultural i artístic de joves i persones adultes de zones sub-desenvolupades. - Afavorir el diàleg i el reconeiximent entre persones dedicades al món social i artístic des de diferentes cultures. - Fomentar els i les artists com a defensores de Drets Humans a nivel internacional. - Afavorir la igualtat d'oportunitats a través de la cultura i les accions socials com a compromís social, per aconseguir la igualtat real entre homes i dones d'acord amb els tractats internacionals i els compromisos subscrits a les ciutats com la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans ales ciutats. - Fomentar l'educació pel desenvolupament social i personal, mitjançant valors de respecte a la diversitat, toleància i igualtat d'oportunitats. - Desenvolupar accions i activitats necessàries per incloure socialment a aquelles persones amb risc d'exclusió social per raons socials, econòmiques, ètniques, culturals, físiques, per raó de gènere o sexe, edat, creença religiosa, etc....- Desenvolupar accions de lluita i sensibilitació contra la xenofóbia, les violències, les discriminaciós, el racisme, la homofòbia, mitjança el respecte a la diferencia i el coneixement entre els pobles i la seva gent..- Fomentar el coneixement i les actuacions per a la defensa d'un món amb garantíes de compliment dels Drets Humans i de la democràcia per a totes les persones que l'habiten. - Fomentar l'uso de les TIC per tal escletxes en la inclusió digital. - Constituir xarxes de suport i recolzament nacional e internacional per evitar les vulneracions de Drets Humans i les situacions de discriminació i violència, tot afavorint accions de construcció de bones pràctiques en cultura de pau i Drets Humans.- Fomentar el principi de solidaritat reciproca i reconeiximent mutu procurant que cadascú sigui conductor del seu propi destí, posant a l'abast la formació necessària per a la autosuficiéncia. - Recaptar fons o materials per tal de promoure actuacions culturals, educatives, civiques i pacifiques i solidaries per fomentar els Drets Humans i la Igualtat d'opotunitats. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents : Captació de socis/es per tal de ser agents de promoció de les arts, les cultures i dels Drets Humans. Xerrades i activitats vinculades a l'educació pel desenvolupament i l'art com a eines de transformació social. Intrcanvi d'artistes com a promotors d'educació en valors. Accions socials de solidaritat  reciproca.Treball en xarxa amb d'altres associacions per a la cooperació, la defensa de les cultures de  pau, el dialeg i els Drets Humans i la visualització artística.Cinefòrums i accions de sensibilització vers les violències i les discriminacions. Accions i campanyes a favor dels Drets Humans al món. Exposicions i actuacions artistiques de visibilització de les arts com a eines de transformació social.    

ASSOCIACIO L'ATELIER

Carrer de Sant Lluís, 29 4 4 (Gavà) Consulti el plànol
Els fins de l'associació són: Coordinar, organitzar i promoure actes que promoguin l'expressió artística en totes les seves vessants, especialment en l'àmbit de la dansa, la música i les arts escèniques. En queda exclòs tot ànim de lucre. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Fomentar la dansa, la música i el teatre a Catalunya; com també a altres territoris de l'Estat Espanyol i del món. Potenciar la promoció d'exposicions d'expressió artística. Interrelacionar les diferents expressions de l'art, Ensenyar i promoure l'expressió artística entre els infants, joves i adults. Fer trobades amb altres Associacions relacionades amb el món de l'expressió artística.  

ASSOCIACIO LA FABRICA DE LA CIENCIA PROJECTE EDUCATIU

Carrer de Sant Martí, 44 C 5 (Gavà) Consulti el plànol
Els fins de l'associació són: Col.laborar amb els centre educatius i altres associacions relacionades amb la cultura i l'educació amb el propósit d'apropar coneixements relacionats amb les Ciències i Humanitats. Para aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents:Aquestes col.laboracions estaran viculades amb el programa de divulgació científica La Fàbrica de la Ciencia-Ràdio Gavà, essent aquest espai un medi d'apropament i exposició en el que els alunnes dels diferents centres educatius i la resta de persones que estiguin interessades tindran l'oportunitat de fer-ho a través del programa. A més l'Associació La Fàbrica de la Ciéncia Projecte Educatiu, organitzarà xerrades a través de videoconferències d'especialistes relacionats amb les ciències i humanitats en aquests centres eductius i en associaciones i entitats tant educatives com a culturalsque ho sol.liciten. Altres aportacions de l'Associació La Fàbrica de la Ciència Projecte Educatiu seran: sortides comentades a jaciments paleontològics i arquelògics, observació astronòmica, etc.

ASSOCIACIO LACTAMATER

Carrer de l' Arena, 1 3 4 (Gavà) Consulti el plànol
lactamater@gmail.com
Els seus fin,són entre altres, acomanyar les famílies i, en especia les mares, en les seves lactàncies (artificials o maternes) i criances.Promoure la lactància materna. Promourela nutrició saludable (...)-  

ASSOCIACIO MAIA NEPALI

Carrer de Vila i Vilà, 14 BJ (Gavà) Consulti el plànol
936336228
Els fin de l'associació són: a curt termini donem prioritat a les necessitats básiques derivades de la pròpia situació d'emergència arrel dels dos terratrèmol que  han desvastat el Nepal, a mig termini reconstruir la escola de Singati al districte de Dolakha, poble de muntanya desapargut amb el segun terratrèmol. A mig-llarg termini que l'ajuda es pugui extendre a l'altres zones afectades. Per a conseguir les seves finalitats, l'associació realuitza las activitats següents: Participació a mercats solidaris, rifes solidàries, activitats per recaptár fons per les víctimes del terratrèmol i qualsevol altres activitats necessàries d'acord amb els fins exposats.

ASSOCIACIO MUSICAL ALBA MASSANA

Carrer de Castelldefels, 11 (Gavà) Consulti el plànol
La finalitat principal de l'Associació que es constitueix, és oferir un ensenyament musical divertit i de qualitat a tota la població amb una actitud creativa, solidària i compromesa. Per a la creació d'aquestes finalitats, l'associació té previst desenvolupar les següents activitats amb caràcter enunciatiu i no taxatiu: a) Realitzar cursos i formació musical reglada, relacionada amb tot tipus d'instruments ( vent, corda i percusió). b) Organitzar  i dinamitzar esdeveniments i representacions musicals i culturals. c) Realitzar activitats educatives i formatives per a nens i joves, tenint especial cura en l'atenció social i comunitària, a través de diverses dinàmiques. d) Creació i realització d'activitats, potenciant els valors a través de la música.

ASSOCIACIO PEÑA DEL CORDOBA CF GAVA-LAS TENDILLAS

Carrer d' Artur Costa, 51 (Gavà) Consulti el plànol
936625750
mesesesanz@hotmail.com
Els fins de l'associació són: a) Recolzar incondicionalment al "Córdoba C.F." en el possilbe amb l'assistència a les trobades que disputi. b) Coordinar i recolzar les activitats de les associacions membres relacionades amb el Córdoba C:F.; així com recolzar qualsevol altra activitat comunicada a la Federación de Peñas Cordobesistas. c) Serviur de llaç d'unió entre les diferents associacions membres, amb la finalitat de mantenir contactes e intercanvi d'informació sobre les respectives activitats. d) Fomentar la creació de "Peñas Cordobesistas" que puguin compartir els mateixos objectius en les localitats de la Porvíncia i/o en ciutats d'altres províncies o Autonomies. e) Exaltar la confraternitat i l'ajuda mútua entre els seus associats. f) Qualsevol altre col·laboració amb autoritats i entitats que fomentin inciatives que redundin en benefici de les finalitats pel que és creada aquesta associació. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: - Organitzar excursions per seguir a l'equi Córdoba C.F. - Promoure, impulsar i desenvolupar manifestacions culturals, artístiques, esportives i recreatives per difondre i realitzar el sentir "cordobesista" que les anima.

ASSOCIACIO TRES TOMBS GAVA

Carrer de Sant Isidre, 25 (Gavà) Consulti el plànol
trestombsgava@gmail.com
Els fins de l'associació són: - Celebrar i recuperar la festa dels Tres Tombs. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: - Cercavila i festa dels Tres Tomcs i activitats relacionades. En queda exclòs tot ànim de lucre  

ASSOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA DE GAVA

Rambla de Joaquim Vayreda, 11 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"- Oferir informació als afectats de fibromialgia, perquè gràcies al progressiu coneixement de la malaltia es pugui arribar a assumir i controlar els seus símptomes, aconseguint amb això una millor qualitat de vida.
- Fomentar el diàleg entre els afectats com a forma de combatre la incomprensió generada per la dificultat de diagnosticar aquestes situacions patològiques.
- Promoure reunions dels afectats en els dies concertats, per alleugerir el patiment.
- Tota activitat realitzada serà dirigida per personal titulat.
- Divulgar el coneixement de la investigació, el tractament i la profilaxi de la fibromialgia i de les tècniques de rehabilitació dels que estan afectats mitjançant la publicació i l'adquisició de revistes, llibres, obres científiques i documentació en general.
- Contribuir a la creació en els afectats d'un mecanisme d'autodefensa, davant de situacions de vulneració dels seus drets.
- Desenvolupar activitats econòmiques de tot tipus, encaminades a aconseguir recursos per a la realització dels seus objectius.
- Col·laborar amb altres entitats, per poder treballar cap a uns objectius comuns.
- Qualsevol altra activitat que tingui relació amb el compliment de les finalitats socials, d'acord amb les lleis i aquest estatuts."

ASSOCIACION DE PARADISTAS MERCAGAVÀ

Rambla de Pompeu Fabra, 87 (Gavà) Consulti el plànol
mercagava@ficat.cat
Finalitats:   "-Representación, organización responsable y promoción de los asociados. -Programar, contratar y ejecutar las acciones y programas de dinamización, para conseguir mejora económica y profesional de sus asociados y del Mercado Municipal. -Hacer que el Mercado disponga de una oferta comercial diversa y competitiva. -Contribuir con los órganos competentes para coordinar esfuerzos para proyectar al exterior una única imagen sólida y reforzada, coordinado con el resto de asociaciones locales. -Defender los intereses de los asociados y del mercado, dirigir y gestionar frente a terceros las reclamaciones, solicitudes, peticiones, etc. -Coordinar programas que ayuden a la formación, subvención y asesoramiento de los asociados. -Coordinar actuaciones y colaborar con el Ayuntamiento de Gavà, actual concesionario del Mercado, o con el órgano que lo sustituya, y actuar como cauce de comunicación con el mismo con el fin de proporcionar un servicio público adecuado. Las acciones de dinamización tendrán siempre presente la mejora de la integración social y el medio ambiente. Para conseguir sus finalidades, la Asociación realiza las actividades siguientes: cualquier acción coordinada y consensuada con los órganos competentes, y siempre dentro de la legalidad vigente."

ASSOCIACIÓ D'ESCLEROSI MÚLTIPLE DEL BAIX LLOBREGAT

Rambla de Joaquim Vayreda, 68 (Gavà) Consulti el plànol
936628610
aemgava@telefonica.net
Finalitats:

"1. Informar i assessorar als familiars i interessats respecte aquesta malaltia.
2. Sensibilització de l'opinió pública i les institucions sobre la importància de l'Esclerosi Múltiple.
3. Facilitar i millorar l'assistència als afectats amb  l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida, i demanar l'acció global dels Serveis Públics.
4. Mantenir contactes amb entitats i associacions dedicades a l'estudi d'aquesta malaltia."

ASSOCIACIÓ AMICS DE LA SARDANA DE GAVÀ

Carrer de la Generalitat de Catalunya, 7 2 1 (Gavà) Consulti el plànol
936333618
Finalitats:

"a) Fomentar sense ànim de lucre la cultura, reorganitzant activitats sardanístiques: aplecs, ballades, escola, concerts, etc.
b) Promoure entre els socis la participació en totes les manifestacions culturals que l'associació organitzi."

ASSOCIACIÓ ARRELS DE GAVÀRT

Passeig de Joan Maragall, 13 1 3 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"Todo lo relacionado con el arte: poesía, canción de autor, fotografía, escultura, pintura, teatro, tertulias literarias, recitales, representaciones teatrales..."

ASSOCIACIÓ ATENEU POPULAR LA MÀQUIA

Carrer de Sant Pere, 88 at 1 (Gavà) Consulti el plànol
ateneu@lamaquia.cat
Finalitats:   "a) Potenciar la participació i implicació de persones en la societat i en la seva realitat més local per transformar-la i millorar-la. b) Fomentar les relacions i xarxa entre la població. c) Impulsar activitats i projectes de caràcter cultural, social i reivindicatiu. d) Impulsar la realització d'activitats relacionades amb l'àmbit de la solidaritat, la cooperació al desenvolupament, l'ecologisme i la igualtat social. e) Fomentar l'esperit crític i constructiu a través de la formació i el debat. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: a) Realitzar cursos. b) Organitzar tallers. c) Impulsar el debat i la creació de xarxa social. d) Participar en esdeveniments culturals."

ASSOCIACIÓ BASTONERS DE GAVÀ

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
contacte@bastonersdegava.cat
Finalitats:

"Coordinar, organitzar i promoure actes populars i folklòrics, generalment de caire bastoners, per incrementar i donar a conèixer la cultura tradicional i popular catalana.
Queda totalment exclosa d'aquesta Associació tota ingerència en qüestions que no siguin de caire cultural, popular o folklòric. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: - Fomentar el ball de bastons principalment a Gavà i Catalunya, com també a altres territoris de l'Estat Espanyol i del món. - Ensenyar i promoure el ball de bastons entre els infants, joves i adults de la nostra població. - Promoure i facilitar la formació i perfeccionament tècnic de tots els seus membres. - Fer trobades amb altres Associacions bastoneres i/o relacionades amb el món bastoner."

ASSOCIACIÓ CAL NICANOR

Carrer de Sant Nicasi, 57 Bx (Gavà) Consulti el plànol
936626691
associacio.calnicanor@hotmail.com
Finalitats:

"- Promoure la formació i el creixement intel·lectual i físic dels socis i associats, siguin persones amb o sense dificultats.
- Potenciar activitats formatives i lúdiques diverses segons les necessitats dels associats en funció de l'edat.
- Fomentar la idea de grup contraposat a la individualitat.
- Orientar, estimular i assistir a activitats encaminades a assolir les finalitats de l'associació.
- Col·laborar amb d'altres associacions sense ànim de lucre o amb finalitats altruistes. Activitats: - Compartir coneixement i experiències entre els associats. - Organitzar activitats d'oci ocupacional i conferències sobre assumptes d'interès dels associats. - Realitzar visites, viatges, excursions i altres actes per a fomentar la cohesió social. - Reunir-se amb d'altres col·lectius i associacions o particulars, així com administracions o empreses per assolir finalitats de l'associació o organitzar actes d'interès als associats."  

ASSOCIACIÓ CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES

Carretera de Santa Creu de Calafell, 120 (Gavà) Consulti el plànol
933022753
Finalitats:

"Cooperar en la consecució d'una societat internacional justa, ja sigui realitzant tasques d'incidència, educació pel desenvolupament i sensibilització en l'àmbit universitari o professional, com de projectes de desenvolupament en els països empobrits. L'associació és apartidista, aconfessional i independent respecte d'altres entitats.
ESF entén la cooperació com un intercanvi basat en la solidaritat, amb el conseqüent benefici mutu, i el desenvolupament com un procés en evolució, interdependent i sostenible que no pot imposar limitacions a les diferents cultures i ha de contribuir a augmentar la participació ciutadana i el paper de la societat, treballant per assolir una societat internacional justa i solidària."

 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA

Carrer de F. Pi i Margall, 3 2 1 (Gavà) Consulti el plànol
936382969
fqcatalana@fibrosiquistica.org
Finalitats: "La finalitat primordial de l'associació és contribuir al coneixement, estudi i assistència de la malaltia anomenada fibrosi quística o mucoviscidosi, entenent com a finalitats fonamentals per a la seva consecució:
1. Promoure la millora de la qualitat de vida dels malalts de fibrosis quística i de les seves famílies, mitjançant el suport, l'acompanyament i assessorament necessaris.
2. Mantenir relació amb altres associacions de lluita contra la fibrosi quística, tant a Espanya com a l'estranger, per tal de conèixer els avenços que es puguin produir en el control i tractament de la fibrosis quística.
3. Contribuir a la millora en el diagnòstic, el tractament i la recerca mitjançant el suport a la investigació, i la formació de professionals especialitzats.
4. Participar en la discussió i solució als problemes que planteja la fibrosi quística en els seus aspectes epidemiològics, clínics, diagnòstics, preventius i socials.
5. Obtenir la participació activa dels afectats i famílies en la lluita contra la fibrosis quística, mitjançant la informació i la formació necessària.
6. Aconseguir la implicació i sensibilització del conjunt de la societat, mitjançant la divulgació, la relació amb altres professionals implicats (mestres, treballadors socials...) i la complicitat d'entitats públiques i privades en els nostres projectes.
7. Promoure les accions necessàries per a la rehabilitació funcional i la inserció sociolaboral dels afectats.
8. Vetllar per al ple reconeixement i aplicació dels drets del malalt, reconeguts constitucionalment com a drets fonamentals de la persona.
9. Promoure la millora de la situació dels afectats i associacions dels països en situacions més precàries, mitjançant iniciatives solidàries.
10. Establir contactes amb les entitats públiques o privades que puguin aportar ajuda econòmica o de qualsevol tipus per a millorar la situació dels afectats i les seves famílies."

ASSOCIACIÓ CATALANA PER A LA COOPERACIÓ, L'ESPORT, EL DESENVOLUPAMENT I L'EDUCACIÓ (ACCEDE)

Rambla de Pompeu Fabra, 142-144 (Gavà) Consulti el plànol
ferlabella@icab.cat
Finalitats: "1.- Fonamentar la seva cooperació integral o l'activitat esportiva com a eina per a la consecució de valors i fins socials, com l'educació pel desenvolupament.
2.- Instrumentalitzar mitjançant l'esport activitats de cooperació nacional e internacional, pel desenvolupament educatiu en nens/es i joves de zones i països més desfavorits.
3.- Fomentar la igualtat d'oportunitats educant en l'esport com a compromís social, per aconseguir en igualtat els drets que tot nen/a i tot home/dona, té d'acord amb les Declaracions Internacionals subscrites pel nostre país.
4.- Fomentar l'educació pel desenvolupament social i personal, mitjançant valors de tolerància i respecte a la diversitat cultural.
5.- Cooperar per a la protecció de l'infantessa, els seus drets i els seus valors.
6.- Desenvolupar les accions i les activitats necessàries per incloure socialment a aquelles persones amb risc d'exclusió per raons socials, culturals, físiques i de sexe. Fomentant mitjançant l'esport l'igualtat d'oportunitats i la tolerància.
7.- Adoptar el compromís d'educar en valors democràtics, de lluita contra la intolerància, contra la xenofòbia, contra la violència i contra el racisme, mitjançant el respecte als altres, i el coneixement dels pobles i de les gents amb les que es coopera, així com a la seva diversitat cultural.
8.- Desenvolupar accions de sensibilització respecte a situacions de discriminació.
9.- Col·laborar i signar acords i convenis en els àmbits autonòmic, nacional e internacional per avançar en aspectes educatius mitjançant l'esport, amb actuacions pròpies o de cooperació amb altres entitats jurídiques que s'ajustin als fins de la nostra associació, i amb un interès social i de cooperació rellevant.
10.- Constituir xarxes de suport i recolzament per evitar la discriminació, i la marginació en qualsevol dels seus àmbits.
11.- Impulsar, fomentar i adaptar l'ús de les TIC en els programes i projectes, amb la fi de transformar escletxes en inclusió digital i promoure l'ús de les TIC per a la millora dels mètodes i pràctiques de cooperació al desenvolupament."

ASSOCIACIÓ CENTRE CULTURAL DE GAVÀ

Carrer de Sarrià, 9-11 (Gavà) Consulti el plànol
936620538
Finalitats: "L'associació té bàsicament per objectiu, fomentar i contribuir a enfortir els valors cristians, morals i espirituals, en especial dels socis, en totes les vessants morals, socials, cíviques, com a mitjans de perfeccionament integral de la persona.

Per la realització d'aquestes finalitats bàsiques, el Centre Cultural, promourà, organitzarà i realitzarà les activitats que estimi pertinents, d'acord amb la Junta Directiva i l'Assemblea General.

En qualsevol cas queden expressament excloses les activitats que suposin caràcter polític o que excedeixin de l'àmbit estricte de la naturalesa de l'Associació."

ASSOCIACIÓ CINE-CLUB CIUTAT DE GAVÀ

Carrer de Castelldefels, 11 (Gavà) Consulti el plànol
936336012
jgelis@aena.es
Finalitats:

"- Potenciació de la cultura cinematogràfica especialment entre la gent jove mitjançant diferents activitats de coneixement de la història del cinema.
- Organització de debats i taules rodones.
- Organització de cursets per difondre la cultura cinematogràfica.
- Organització d'activitats lúdiques amb l'objectiu d'agrupar gent interessada en el tema.
- Potenciació de l'associacionisme i el voluntariat."

ASSOCIACIÓ COLLA CASTELLERS DE GAVÀ

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936621235
castellersdegava@gmail.com
Finalitats:

"a) Fomentar, promocionar, donar suport i participar en la mesura del possible en les festes populars catalanes, mantenir la tradició i inculcar-la a les generacions futures.
b) Fer possible la participació d'un grup ampli de gent en una tasca col·lectiva i integradora com la dels castells.
c) Fomentar la festa i la tradició castellera a Gavà i arreu de Catalunya."

ASSOCIACIÓ COL·LECTIU LA MATA DE JONC

Carrer de la Mare de Déu de Bruguers, 26 (Gavà) Consulti el plànol
606591287
Finalitats: " Promoure la cultura política i participativa de la ciutadania en l'àmbit metropolità, en tot allò que fa referència al catalanisme, i en els àmbits culturals, polítics, socials, econòmics i assistencials. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: xerrades, conferències, jornades d'estudis, institució de premis de reconeixement social, realització d'estudis i recerques, publicacions divulgatives, festes populars, foment de les consultes populars, activitats ateneistes, col·laboració amb altres entitats amb finalitats semblants."

ASSOCIACIÓ CULTURAL GITANA DE GAVÀ

Carrer de Cal Fuentes, 2 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"1- La promoció de l'amistat dels socis del centre mitjançant el seu interès comú pels temes literaris, filosòfics, artístics, culturals i esportius.
2 - Organitzar i dur a terme viatges, excursions, exposicions, visites, concursos i competències de caràcter recreatiu, literari i esportiu.
3 - Organitzar conferències, trobades i col·loquis sobre temes científics, culturals, artístics i literaris.
4 - Promoure i celebrar trobades i homenatges en honor de persones i/o entitats amb motiu dels seus mèrits en el món del civisme ciutadà de l'art de la cultura i de l'esport.
5 - Organitzar i celebrar exhibicions i/o exposicions de caràcter artístic, esportiu i recreatiu.
6 - Promoure el foment i la pràctica de les activitats físic-esportives sense ànim de lucre.
7 - Canalitzar i exposar les opinions, els criteris i les aspiracions dels veïns associats respecte als problemes següents:
a) Urbanístics de reforma interior de la població, d'eixamplament i extensió del nucli de la població.
b) Infraestructura de sanejament. Entenent-la, per les que facin referència a la millora de les condicions higièniques de la població, tant en la superfície com en el subsòl, com també respecte a la prestació d'aquest servei.
c) Prestació de serveis municipals, dispensats pel Municipi, directament o per mitjà de concessió o arrendament, com és ara, enllumenat, parcs i jardins, proveïments d'aigua potable, depuració i clavegueram d'aigües residuals, cementiris i serveis fúnebres, cases d'auxili i sanitat local, neteja de vies públiques, recollida i tractament d'escombraries i policia d'habituallament.
d) Prestació de serveis municipals de transports urbans, serveis contra incendis, camps esportius escolars, beneficència municipal, política urbana i rural, mercats municipals i qualsevol altre servei, la competència del qual correspongui al Municipi.
e) Prestació de serveis i execucions d'obres que correspongui a la Diputació Provincial en la seva funció d'assistència tècnica als Municipis o de cooperació amb aquests.
8 - La formació i informació dels veïns associats en les matèries acabades d'enumerar.
9 - Col·laborar estretament amb les Autoritats locals i provincials en la consecució dels fins associatius acabats d'enumerar.
10 - Promoure accions i activitats encaminades a aconseguir la igualtat entre l'home i les dones en aquelles àrees on hi hagi discriminació.
11 - Promoure accions i activitats encaminades a aconseguir en les dones la conscienciació del seu rol a la societat a fi i efecte que tinguin un paper actiu i participatiu.
12 - Potenciar l'associacionisme i la participació de la dona en ple grau d'igualtat a la societat.
13 - Per aconseguir els objectius de potenciació de la dona organitzarà serveis informatius i educatius apropiats, servei de documentació i de recopilació de dades per a l'avaluació de resultats.
14 - Promoure i celebrar conferències, sessions de treball, cursets de divulgació, projeccions i altres de caràcter anàleg i sotmetre's en cada cas al que disposi la legislació vigent.
15 - El conreu, estudi i difusió de la música.
16 - Interpretació de la música, perfectament vocal de tots els temps, països i escole ...

ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA DE LA POLICIA LOCAL DE GAVÀ

Avinguda Diagonal, 21 6 2 (Gavà) Consulti el plànol
dhuerta@gava.cat
Finalitats: "1. L'associació Cultural i Esportiva de la Policia Local de Gavà (d'ara en endavant ACEPLG), és una entitat de caràcter no lucratiu, amb personalitat jurídica i capacitat per obrar, que té com objectius entre els seus associats els següents:
- Promoure tot tipus d'activitats culturals.
- Fomentar la pràctica de l'esport.
- Promoure i recolzar les accions socials i d'ajuda humanitària.
2. L'ACEPLG organitzarà i promourà qualsevol activitat cultural, esportiva i d'ajuda humanitària que els socis proposin per escrit a la Junta directiva, com a viable i interessant per al col·lectiu, sempre que els interessats estiguin disposats a col·laborar en les tasques que l'activitat comporti.
3. Les seccions constituïdes en els presents estatuts són:
- Futbol.
- Motor.
- Col·leccionisme.
- Atletisme.
- Muntanyisme.
- Ciclisme.
- Culturals.
- Historia P.M. Gavà.
- Arts marcials.
- Socials i d'ajuda humanitària.
- Viatges."

ASSOCIACIÓ CULTURAL L'ESPURNA

Carrer de la Riera de les Parets, 25 BX (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"1. Promoure tot tipus d'activitats culturals, lúdiques, formatives i de debat, mitjançant els medis necessaris.
2. Dur a terme especialment activitats de tot tipus relacionades amb la conservació i l'ecologia, amb la solidaritat i la cooperació amb els països empobrits del sud, amb la justícia social i la redistribució de la riquesa, a favor de la igualtat d'oportunitats i contra les discriminacions per raó de gènere, ètnia, color de pell...
-Fomentar el treball i la relació intergeneracional.
-Impulsar la creativitat mitjançant les Arts Plàstiques i Visuals.
-Donar suport a diferents ONG que treballen temes amb les quals compartim la mateixa sensibilitat de realització d'un treball conjunt.
3. Crear una biblioteca i editar una revista cultural d'àmbit local."

ASSOCIACIÓ CULTURAL LA RODA

Carrer de Joanot Martorell, 4 2A (Gavà) Consulti el plànol
934196890
info@produccionslaroda.com
Finalitats:

"a) Promoure i difondre aspectes culturals relacionats amb el món artístic en general.
b) Desenvolupar tota mena d'accions de difusió cultural per a tots els públics, relacionades amb el punt anterior.
c) Crear i representar espectacles.
d) Promocionar i representar espectacles creats per l'associació i cercar tots els elements tècnics i humans necessaris.
e) Establir processos de formació per aquelles persones que d'alguna manera estiguin interessades en els fins de l'associació.
f) Fomentar esdeveniments socioculturals i/o artístics.
g) Assessorar i donar suport als projectes artístics inclosos en mitjans i tècniques audiovisuals.
h) Fomentar les activitats i disposicions possibles de respecte al medi ambient.
i) Crear i desenvolupar projectes d'oci i de lleure d'una manera integradora i creativa.
j) Ser present en fires, mostres i festivals nacionals i internacionals per mantenir contacte amb totes les tendències artístiques existents i obtenir-ne informació."

ASSOCIACIÓ CULTURAL PENIEL

Carretera de Santa Creu de Calafell, 131 (Gavà) Consulti el plànol
iglesiagava@hotmail.com
Finalitats:

"1 - Donar ajuda a les persones en tots els àmbits.
2 - Fomentar la integració de l'immigrant i gent marginada, a la nostra societat.
3 - Realitzar activitats lúdiques infantils per donar suport a les famílies.
4 - Realitzar activitats culturals per a joves amb el fi d'aportar valors ètics i morals.
5 - Donar companyia, afecte... a la gent gran.
6 - Docència d'activitat de vida diària, alimentació, com tractar al fills... a les dones."

ASSOCIACIÓ CULTURAL TAZUMAL CATALUNYA - EL SALVADOR

Carrer Sant Ramón , 3 (Montcada I Reixac) Consulti el plànol
936333633
tazumal69@hotmail.com
Finalitats:

"1. Establir llaços d'amistat, intercanvis culturals i suport a projectes alternatius al desenvolupament.
2. Col·laborar i donar suport en el rescat de la història cultural de El Salvador.
3. Promoure i potenciar la sensibilització sobre la realitat social de El Salvador."

 

ASSOCIACIÓ CULTURAL TEATREJOC

Carrer de Guifré el Pelós, 4 2 2 (Gavà) Consulti el plànol
manelcasti@wanadoo.es
Finalitats: "La finalitat principal de l'Associació que es constitueix és la promoció i el desenvolupament de la cultura i en particular de la que s'expressa mitjançant els diferents elements del cos humà, com ara el teatre, el cinema, etc. adreçada principalment a infants i joves.
L'associació vol facilitar l'aprenentatge teatral i la seva pràctica com a mitjà d'expressió i de comunicació de primer nivell, així com fer possible que els aspectes teatrals de petit format es puguin apropar a un públic majoritari a través de campanyes teatrals organitzades per la pròpia associació o en conveni amb institucions públiques o privades.
L'associació fomentarà el teatre entre nens i joves com a mitjà educacional que fomenta valors humans com ara la solidaritat i la comprensió entre pobles. També potenciarà la creació de materials educatius i didàctics que fomentin el teatre com a mitjà per a apropar-nos a altres cultures."

ASSOCIACIÓ CULTURAL TRÓPICO CAPRICORNIO

Carrer dels Obradors, 13 2 1 (Gavà) Consulti el plànol
info@tropicocapricornio.com
Finalitats:

"1.- Promover las actividades relacionadas con las artes plásticas, la música, el cine y en general todas las artes escénicas, como una forma de desarrollar las capacidades i la creatividad social de los ciudadanos.
2.- Fomentar una visión de la cultura que sea capaz de unir las artes tradicionales con las tendencias más actuales, en un mismo proceso creativo.
3.- Potenciar el multiculturalismo, no solo entre las diferentes culturas que se encuentran representadas en nuestro país, sino también a nivel internacional colaborando con otros países en el aspecto cultural."

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES I AMICS DE L'AFA ERAMPRUNYÀ DE GAVÀ

Avinguda d' Eramprunyà, s/n (Gavà) Consulti el plànol
936620704
Finalitats: "L'Associació tindrà com a finalitat la participació en tots els àmbits de l'activitat educativa dins del Centre de Formació d'Adults "Afa Eramprunyà", per tal d'aconseguir una constant millora de la qualitat de l'ensenyament, així com l'organització de tot tipus d'activitats que siguin beneficioses per a una formació integral, en el sentit més ampli de la paraula."

 

ASSOCIACIÓ D'AMICS DEL MUSEU DE GAVÀ

Plaça de Dolors Clua, 13-14 (Gavà) Consulti el plànol
932639610
rcervera@clinic.ub.es
FInalitats:

"Per tal de promoure l'interès dels ciutadans envers la tasca cultural que el Museu de Gavà té encomanada, es  crea aquesta associació a l'esmentada localitat.
La creació d'aquesta associació té com a finalitat principal col·laborar amb el Museu de Gavà en la millora de la difusió i participació de les seves activitats, per tal de facilitar la integració dels ciutadans i de les entitats en les diferents tasques que porta a terme el Museu.
Una altra finalitat serà, també, promoure, organitzar i divulgar el coneixement del patrimoni natural, l'històric i l'arqueològic -matèries la investigació de les quals té assumides el Museu de Gavà-, i contribuir a la conscienciació ciutadana de la necessitat de conservar-los, tot cooperant, si escau, amb altres entitats."

ASSOCIACIÓ D'ARTISTES PLÀSTICS DE GAVÀ

Passatge de la Rambla, 9 Bx (Gavà) Consulti el plànol
artistesplasticsgava@gmail.com
Finalitats:

"- Promoure als artistes plàstics de la zona.
- Divulgar l'art plàstic.
- Proporcionar eines per introduir-se i perfeccionar-se en aquest àmbit.
- Apropar l'art plàstic a altres sectors de la societat més desfavorits. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: exposicions, tallers, concentracions, trobades, seminaris, excursions i viatges..."

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIS POLÍTICS I SOCIALS DE GAVÀ

Avinguda d' Eramprunyà, 4 1 5 B (Gavà) Consulti el plànol
936389147
centreestudispolitics@gmail.com
Finalitats: "Els fins de l'associació s'assoliran efectuant les activitats següents: - Promocionar l'anàlisi política tant des d'un punt de vista històric-social com des de la prospectiva de futur amb una finalitat divulgativa, crítica i participativa. - Facilitar el coneixement de les noves realitats sociopolítiques i econòmiques. - Utilitzar el mètode científic en la recerca, estudi i presentació de les matèries objecte d'observació. - Iniciar el procés de reflexió de baix a dalt, i començant des de l'àmbit municipal, passant pel comarcal, nacional, ibèric, europeu i mundial. Centrat en especial en la realitat europea i d'Amèrica llatina. - Efectuant reunions, debats, jornades, seminaris, conferències, tallers oberts al diàleg i la participació. - També presentant llibres, projectes i participant en congressos o trobades amb altres entitats anàlogues. - Publicant monografies, anàlisi econòmiques, estudis sobres processos electorals, promoure la discussió en fòrums digitals, realitzant CDs, PWP, etc. - Proposant, dirigint o promovent treballs pluridisciplinars de recerca en el àmbits pròpis de l'Associació.  

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA PLAÇA MAJOR DE GAVÀ

Carrer de Salvador Lluch, 4 (Gavà) Consulti el plànol
936624026
Finalitats:

"a) La representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals, i culturals dels seus afiliats.
b) Fomentar la solidaritat entre els empresaris afiliats fent promoció i creant serveis comuns d'assistència.
c) Programar les accions necessàries per obtenir millores socials i econòmiques pels seus afiliats.
d) Organitzar una tasca constant de formació i promoció cultural dels seus afiliats, així com tambè, de les persones que treballem a les seves empreses."

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS EL COR DE GAVÀ

Carrer de les Colomeres, 129 (Gavà) Consulti el plànol
936629256
Finalitats:

"a) La representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals, i culturals dels seus afiliats.
b) Fomentar la solidaritat entre els afiliats fent promoció i creant serveis comuns d'assistència.
c) Programar les accions necessàries per obtenir millores socials i econòmiques pels seus afiliats.
d) Organitzar una tasca constant de formació i promoció cultural dels seus afiliats, així com també, de les persones que treballen a les seves empreses."
 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS WOW GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 2 A (Gavà) Consulti el plànol
936620286
hola@wowgava.cat
Finalitats:

"a) - La representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials, professionals, i culturals dels seus afiliats.
b) - Fomentar la solidaritat entre els empresaris afiliats fent promoció i creant serveis comuns d'assistència.
c) - Programar les accions necessàries per obtenir millores socials i econòmiques pels seus afiliats.
d) - Organitzar una tasca constant de formació i promoció cultural dels seus afiliats, així com també, de les persones que treballem a les seves empreses."

ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL NORD-SUD (CONOSUD)

Carrer Ortigosa , 14-16 5 4 (Barcelona) Consulti el plànol
936451724
baixllobregat@conosud.org
Finalitats: "La finalitat de l'associació és la cooperació internacional al desenvolupament en els termes definits en la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional al Desenvolupament, mitjançant la realització d'activitats de cooperació tècnica, econòmica, ajut humanitari i l'educació i sensibilització social. Les activitats desenvolupades que impliquin la necessitat de coneixements tècnics adients seran desenvolupades pels socis i sòcies amb la pertinent habilitació facultativa."

 

ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS DE CATALUNYA (ADC)

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol
936333624
micjo02@ca.com
Finalitats:

"Fer les activitats necessàries per tal que els membre de l'associació i tota la població diabètica en general puguin assumir la convivència amb la diabetis i portar una vida el més normalitzada possible.
Per aconseguir aquest objectiu, l'associació procurarà:
- Ajudar les persones que es vegin limitades per motiu de la seva diabetis.
- Defensar- les de tota discriminació, individual o col·lectiva.
- Igualment, l'ADC vetllarà per potenciar: la investigació científica en diabetis; la qualitat de l'assistència sanitària pública i la sensibilització de tota la societat sobre la problemàtica específica que afecta les persones que conviuen amb la diabetis."

ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS FÍSICS DE GAVÀ (ADIFGA)

Carrer del Cap de Creus, 20 2 3 (Gavà) Consulti el plànol
936384116
Finalitats:   "- Acollir a les persones afectades per una disminució física i a les seves famílies, informar-les, assessorar-les sobre temes del seu interès i treballar per buscar solucions a les dificultats derivades de la seva situació. Inserció laboral. - Defensar els drets i els interessos de les persones afectades i dels seus familiars davant els organismes públics, autoritats, Seguretat social o qualsevol altre considerat oportú. - Divulgar a través dels mitjans de comunicació tot el que faci referència a les disminucions físiques que es puguin donar. Tanmateix la tasca feta per l'Associació. - Organitzar espais de trobada, xerrades, activitats culturals, esportives i recreatives per facilitar la integració social i millorar la qualitat de vida dels afectats. - Aconseguir subvencions públiques, per poder dur a terme les activitats que l'associació es proposi. - Posar-se en contacte amb altres Associacions de la resta de l'Estat o estrangeres, amb objectius similars per tal d'intercanviar informació i experiències."

ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES CLARA CAMPOAMOR

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 5B (Gavà) Consulti el plànol
936333637
donesccampoamorgava@yahoo.es
Finalitats:

"a) Promoure els drets de la dona equiparant-la a les dels Països més avançats.
b) Fomentar la comprensió i cooperació internacional mitjançant un coneixement més ampli del que han aconseguit altres organitzacions de dones a través d'activitats que fomentin la promoció cultural, professional, laboral i política.
c) Contribuir al desenvolupament d'activitats que fomentin la promoció cultural, professional, laboral i política.
d) Establir els convenis i relacions que siguin necessaris amb els organismes de l'administració per tal d'estimular les activitats que aquests desenvolupen per a la promoció de la dona.
e) Promoure campanyes de sensibilització de les dones en favor dels seus drets."

ASSOCIACIÓ DE DONES PROGRESSISTES TRETZE ROSES

Avinguda de les Bòbiles, 2 (Gavà) Consulti el plànol
donesprogressistes13roses@gmail.com
Finalitats:

"Els fins de l'associació són: La realització de poder potenciar la creativitat als tallers. Reforçar les capacitats personals de cada creador. Promoure, sensibilitzant-lo, combinant-lo i conciliant-lo amb la imaginació en les manualitats, l'artesania, temes culturals. Fomentar fòrums i debats. Fomentar la igualtat per a la dona. Participant i col·laborant amb qualsevol Associació que ho sol·liciti. La defensa i la promoció dels interessos i drets individuals i col·lectius de consumidores i usuàries que són dones; així com la formació i la informació de les mateixes i la representació bé amb caràcter general, bé en el relacionat als béns i serveis, productes o activitats específiques. La defensa de la salut de les dones, així com la informació sobre planificació familiar, educació sexual i qualsevol altre tema relacionat amb la salut de la dona. La promoció en l'Estat Espanyol de la conscienciació i inquietud dels/les professionals i pares, així com de les institucions davant del tema de l'educació dels nens, nenes, joves, promovent per això cursos de formació i campanyes dirigides a aquest fi. L'assistència i actuació específica bé sigui Judicial, Social i/o Psicològica en benefici de la infància i la joventut, quan els/les usuaris/usuàries es trobin en situació greu o de risc per maltractaments físics, psicològics i agressions."

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DEL CENTRE OCUPACIONAL CAVIGA

C. d'Andorra-Polígon Can Calderón, s/n (Viladecans) Consulti el plànol
936589421
familiarscaviga@gmail.com
Finalitats:   "a) Oferir suport i assistència als membres de l'associació i al personal que treballa al centre ocupacional en allò que afecta la seva funció amb els usuaris del Centre. b) Promoure la participació dels familiars o tutors en la gestió del Centre Ocupacional Caviga, assistir els esmentats familiars en els seus drets, promoure la representació i participació en els seus òrgans de govern i promoure activitats de formació dels pares. c) Col·laborar econòmicament en les activitats educatives i socials del centre i programar o donar suport a la programació del centre d'activats socials extra-taller. d) Promoure la sensibilització de la població en relació als drets de les persones que pateixen discapacitats i dels seus familiars, i als recursos socials que els són destinats."

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE GAVÀ

Carrer de Sant Isidre, 24 (Gavà) Consulti el plànol
936 628 485
gentgran2014@gmail.com
Finalitats:

"1r.-Estimular i coordinar iniciatives que tendeixen a promocionar, ajudar o potenciar la situació dels associats en la seva condició de Gent Gran.
2n.-Analitzar críticament les situacions que, en relació amb les persones grans, es generen a la ciutat, així com les actuacions que es desenvolupen.
3r.-Estudiar, emetre informes i promoure iniciatives sobre temes d'interès per a les persones grans del municipi."

ASSOCIACIÓ DE IOGA SURYA NAMASKAR

Avinguda de Gavà, 90 (Viladecans) Consulti el plànol
assoc.surya.namaskar@gmail.com
Els fins de l´associació són: Realitzar activitats relacionades amb la pràctica de ioga, relaxació i benestar personal. Per aconseguir les seves finalitats, l´associació realitza les següents activitats: classes de ioga, xerrades, sortides en grup. En queda exclòs tot ànim de lucre.

ASSOCIACIÓ DE IOGA, DANSA I TERÀPIES ALTERNATIVES PER A L'EVOLUCIÓ PERSONAL

Rambla de Pompeu Fabra, 85 1 L7 (Gavà) Consulti el plànol
936621620
iogaarjuna@yahoo.es
Finalitats:

"- La finalitat principal és donar a conèixer el ioga, la dansa terapèutica i les teràpies alternatives pel creixement personal.
- Crear un espai d'interrelació a fi que les persones interessades en aquests temes puguin compartir.
- Ensenyar i ajudar a aconseguir un benestar personal. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: - Tallers de tècniques de ioga, meditació i d'altres. - Tallers de dansa terapèutica (dansa del ventre, biodansa). - Sortides i excursions a la natura. - Xerrades sobre diverses teràpies alternatives."

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES CEIP JOAN SALAMERO

Rambla de Pompeu Fabra, 184 (Gavà) Consulti el plànol
936623450
98017505@centres.xtec.es
Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, les mares, pares i tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
b) Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en la gestió del centre.
c) Assistir a les mares i pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la participació de les mares i pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació de mares i pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
j) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físicoesportives."

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L' ESCOLA MUNICIPAL MARIA FELIP DURAN

Avinguda d' Eramprunyà, 44 (Gavà) Consulti el plànol
936620604
ampaescolamariafelip@gmail.com
Finalitats: a) Donar suport a assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus `rgans de govern i de participació, en tot all`p que fa referència  a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre. b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. c) Assitir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics. d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars del centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, económic i laboral de l'entorn. f) Col·laborar en les activitats educatives  del centre i ccoperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars  o de seveis. g) Promoure les activitats de formació del pares i mares, tant del vessant cultural com de l'especific de responsabilització en l'educació familiar. h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. i) Promoue i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.  

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL COL.LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ

Plaça de l' Església, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936620436
ampaicg@gmail.com
Finalitats:   "a) Col·laborar amb l'entitat de l'escola, amb el professorat i demés personal, en les activitats del centre i en la formació integral dels alumnes, d'acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l'escola que inspira la seva línia educativa. b) Col·laborar amb el manteniment i l'actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat en elegir-lo per escolaritzar els seus fills. c) Facilitar la relació del centre Immaculada Concepció amb el seu entorn social, cultural i econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l'activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares. d) Apropar les famílies a l'escola a través de diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients i afavorir la relació família-escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa. e) Assistir als pares o tutors en tot allò que concerneixi l'educació dels seus propis fills o pupil i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l'escola i del seu professorat. f) Promoure l'acció solidària entre els propis associats i en benefici dels seus fills, mitjançant beques i ajuts. g) Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació, i assistir els pares i mares dels alumnes en l'exercici dels seus drets. h) Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació amb l'educació de llurs fills i filles. i) Col·laborar amb altres associacions similars, en el marc de les federacions i confederacions corresponents, en l'organització d'activitats conjuntes i en l'actuació en defensa dels drets esmentats. j) Col·laborar en la promoció d'activitats extraescolars o serveis escolars, d'acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el Consell Escolar, que en són responsables. k) Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor."

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES GIMBEBÉ-AULA MAR

Carrer de Llançà, 3 (Gavà) Consulti el plànol
936331238
ampa@gimbebe.es
Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes i antics alumnes del centre d'educació infantil Gimbebé, i els seus òrgans de govern, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats a la nova escola Aula Mar.
b) Promoure la continuïtat del projecte educatiu i docent mitjançant la creació i construcció de la nova escola Aula Mar en la franja costanera del Baix Llobregat compresa entre les poblacions de Viladecans i Les Botigues de Sitges.
c) Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió de la nova escola Aula Mar.
d) Assistir els pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió de la nova escola Aula Mar quan sigui sostingut amb fons públics.
e) Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
f) Facilitar la col·laboració de la nova escola Aula Mar en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
g) Col·laborar en les activitats educatives de la nova escola Aula Mar i cooperar amb el consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
h) Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físicesportives i culturals.
j) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts."

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L'ESCOLA JACME MARCH

Carrer de Sant Pere, 114 (Gavà) Consulti el plànol
936 620 197 (telèfon escola)
jacme_march@yahoo.es
L'associació assumeix els objectius següents: "a) Donar suport i assitència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutes, professorat i alumnat del centre i els seus órgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre. b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. c) Assistir els pares i mates en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre. d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn. f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis. g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultrual com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar. h) D'aklttres que, en el marc de la normativa educativa, esl assignin els seus estatuts. i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives. j) Promoure i realitzar tota mena d'activitats lúdiques i cultural

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DEL COL·LEGI SANTO ANGEL

Avinguda de les Bòbiles, 1 (Gavà) Consulti el plànol
ampasangelgava@gmail.com
Finalitats:   "1.- Primordialment, la participació, juntament amb el col·legi, en la formació integral dels alumnes, creant i impulsant les activitats necessàries i convenients per aquest fi, d'acord amb les disposicions legals vigents. 2.- La unió de les associacions amb l'objectiu d'una mútua comunicació d'experiències, criteris i observacions, així com del mutu ajut moral i de consell. 3.- La defensa dels drets dels/les alumnes relacionats amb la consecució de la seva perfecta formació cultural, social i humana. 4.- La promoció entre els associats d'un esperit de col·laboració, cooperació, ajut mutu i assistència social en benefici de l'alumnat."

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMMNES COLEGIO SAN PEDRO DE GAVÀ

Carrer de Montflorit, 138-142 (Gavà) Consulti el plànol
936626353
Finalitats:

"a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l'alumnat matriculat al centre.
b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.
c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolar o de serveis.
g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.
h) D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats físic esportives."

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES DE LA LLAR D'INFANTS JOSEP PALLACH

Carrer de Sant Martí, 33 (Gavà) Consulti el plànol
936627752
Finalitats:

"a) Facilitar el contacte entre els pares dels alumnes i tutors, conjuntament amb la Directora i les educadores dels nens.
b) Estimular i desvetllar la creació d'activitats complementàries de la llar, per tal de desenvolupar la creativitat dels infants dins l'aula i durant el lleure.
c) Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares dels alumnes, millorant l'eficàcia i el servei de la llar, en col·laboració amb la Direcció i l'Equip Docent.
d) La coordinació amb la Llar, amb l'objectiu de complementar la tasca educadora del centre en el si de la família, contribuint a la formació integral del nen."

ASSOCIACIÓ DE PARES D'ALUMNES I.B. MARE DE DÉU DE BRUGUES

Carrer de Jaume I, 4-6 (Gavà) Consulti el plànol
936621636
ampa@insbruguers.cat
Finalitats:

"a.- Donar suport i assistència als membres de l'Associació, i, en general, als pares i els tutors, els professors i els alumnes del Centre i els seus òrgans de govern i participació en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i en general, de tots els alumnes matriculats en el Centre.
b.- Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del Centre.
c.- Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del Centre quan aquest sigui sostingut amb fons públics.
d.- Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en els Consells Escolars dels Centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
e.- Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
f.- Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
g.- Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en educació familiar.
h.- D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus respectius Estatuts.
i.- Promoure i realitzar tota mena d'activitats físico-esportives, sense ànim de lucre."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN SERRA BALET

Carrer de les Colomeres, S/N (Gavà) Consulti el plànol
936625348
lsuarez3@airtel.net
Finalitats:

"Representació i defensa dels interessos dels associats a tot els efectes comunitaris que procedeixin, a la vegada que fomentar la convivència entre els seus membres i vetllar per tal que tota activitat es desenvolupi dins d'un ambient moral i apolític, amb especial atenció a l'oci i benestar dels associats."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES COLOMERES

Carrer de Manuel de Falla, 11 L4 (Gavà) Consulti el plànol
colomeresav@gmail.com
Finalitats:

"a) Asumir la representación y agrupar a los socios vecinos de la demarcación ciudadana que se especifica en el ámbito territorial, adoptando aquellas resoluciones que afecten los intereses de los mismos, y actuando en bien de las mejoras de la comunidad y su desarrollo humano y ciudadano, en busca de un mejoramiento de la vida comunitaria de la zona y de la ciudad.
b) Promocionar, asumir, gestionar, patrocinar y desarrollar por si o por teceros, aunque en dicho caso bajo su vigilancia y responsabilidad, los estudios, actos, espectáculos, en general cuantas iniciativas se consideren de interés y conforme a su actuación para mejora y desarrollo de la comunidad ciudadana.
c) Será, particularmente, la Asociación cauce de las reivindicaciones comunitarias de sus socios y gestionará frente a terceros los intereses comunes, defendiendo los mismos con la máxima posibilidad que permita la normativa legal vigente."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE BRUGUERS DE GAVÀ

Carrer de Can Margarit, 1 (Gavà) Consulti el plànol
AAVVBARRIDEBRUGUERSDEGAVA@hotmail.com
Finalitats:

"Cuidar del manteniment i l'embelliment de la Urbanització, promoure festes i actes culturals, col·laborar amb l'Administració local per a millorar i assegurar la neteja i total legalització de la urbanització, adreçar-se als poders públics i fomentar la pràctica d'esports i col·laborar amb ells per a la millora dels serveis públics, fomentar la pràctica d'esports i col·laborar amb els organismes competents per a la construcció, millora i manteniment de les instal·lacions esportives, mantenir contactes amb les Associacions de tot tipus existents en el sector i les que en el futur puguin crear-se, oferint col·laboració i suport en les tasques comunes en bé de la urbanització, i totes aquelles altres que tinguin relació directa o indirectament amb les finalitats esmentades. Amb subjugació, en cada cas, al que disposi la legislació vigent."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI LA BARCELONETA DE GAVÀ

Carrer d' Eivissa, 4 BX (Gavà) Consulti el plànol
936629139 936380807
Finalitats:

"1.- Promocionar entre els veïns activitats recreatives, culturals i esportives.
2.- Promocionar la restauració del barri, fent-lo habitable.
3.- Evitar la degradació urbanística del barri.
4.- Fomentar les relacions entre el barri "La Barceloneta" i el nucli urbà."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I CULTURAL "AUSIÀS MARCH" DE GAVÀ

Carrer d' Ausiàs Marc, 2 (Gavà) Consulti el plànol
936620940
ausiasmarch@20182018@gmail.com
Finalitats:

"a) Agrupar a los socios vecinos de la demarcación ciudadana del ámbito territorial de Gavà, y asumir la representación de sus intereses, así como adoptar aquellas resoluciones que afecten estos intereses, actuando para conseguir las mejoras de la comunidad y su desarrollo humano y ciudadano, en busca de la mejora de la vida comunitaria de la zona y de la ciudad.
b) Promocionar, asumir, gestionar, patrocinar y desarrollar directamente la asociación por sí o a través de terceros, en este último caso, bajo su vigilancia, los estudios, actos, espectáculos y, en general aquellas iniciativas que se consideren de interés y conforme a su actuación para la mejora y desarrollo de la comunidad ciudadana.
c) Propiciar y potenciar la vida asociativa.
d) Propiciar la participación ciudadana en las instituciones locales, comarcales, autonómicas y estatales.
e) Promocionar la igualdad de la mujer, potenciando su integración y participación en la vida asociativa y su realización como persona.
f) Promocionar el voluntariado.
g) La asociación existe para ser el canal específico de las reivindicaciones comunitarias de sus asociados y gestionar delante de terceros los intereses comunes, defendiéndolos con todas las herramientas que permita la normativa legal vigente. Para un mejor cumplimiento de los objetivos enumerados, la asociación constituirá las vocalías, las secciones y los departamentos de asesoría, de formación y de servicios (tanto internos como externos) que sean necesarios."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA SENTIU DE GAVÀ

Carrer de la Floresta, S/N (Gavà) Consulti el plànol
936381168
aavvlasentiu@gmail.com
Finalitats:

"a) Fomentar la millora i la cohesió de les relacions dels veïns i veïnes del barri de la Sentiu a Gavà.
b) Agrupar als socis veïns de la demarcació ciutadana de l'àmbit territorial del barri de la Sentiu a Gavà, i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, actuant per aconseguir millores de la comunitat i en el seu desenvolupament humà i ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.
c) Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar directament l'associació en sí o a través de tercers, en aquest darrer cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles, i, en general aquelles iniciatives que es considerin d'interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.
d) L'Associació es constitueix per ser el solc específic de canalització de les reivindicacions comunitàries dels seus associats i gestionar davant de tercers els interessos comuns, defensant-los amb tots els estris que permeti la normativa legal vigent.
e) Canalitzar i exposar les opinions, criteris i aspiracions dels associats respecte les infraestructures i prestació de serveis municipals dispensats pel Municipi directament o per concessió.
f) Promoure especialment activitats per a tots els sectors poblacionals del barri, mitjançant activitats culturals-recreatives, col·laborant amb aquesta finalitat amb d'altres organitzacions existents al barri o a la localitat.
g) Col·laborar amb les autoritats competents en el manteniment de la Zona en condicions de seguretat i infraestructures públiques, així com la conservació del medi ambient.
h) Col·laborar en la protecció del medi ambient dins la zona, procurant adoptar les mesures encaminades a evitar en el possible, qualsevol contaminació i col·laborar en la protecció dels espais verds.
i) Contribuir en la mesura de les seves possibilitats al desenvolupament de qualsevol activitat que pugui ajudar al progrés i desenvolupament de la zona.
j) Col·laborar amb les autoritats competents en la consecució dels fins socials abans anomenats."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PLATJA DE GAVÀ

Avinguda d' Europa, 6-8 BX (Gavà) Consulti el plànol
936331174
Finalitats:

"Ajudar als veïns de la platja de Gavà i persones vinculades de la zona, així com defendre el medi ambient de la platja i el seu litoral."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA TERESA I FRANCESC MACIÀ

Carrer de Guifré el Pelós, 2 L1 (Gavà) Consulti el plànol
936383187 936627508
Finalitats:

"1r.-Defensa dels interessos dels veïns.
2n.-Promoció del associacionisme, esports i cultura.
3r.-Promocionar la igualtat entre l'home i la dona."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA TERESA I FRANCESC MACIÀ

Carrer de Guifré el Pelós, 2 L1 (Gavà) Consulti el plànol
936383187 936627508
Finalitats:

"1r.-Defensa dels interessos dels veïns.
2n.-Promoció del associacionisme, esports i cultura.
3r.-Promocionar la igualtat entre l'home i la dona."

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANTA TERESA I FRANCESC MACIÀ

Carrer de Guifré el Pelós, 2 L1 (Gavà) Consulti el plànol
936383187 936627508
Finalitats:

"1r.-Defensa dels interessos dels veïns.
2n.-Promoció del associacionisme, esports i cultura.
3r.-Promocionar la igualtat entre l'home i la dona."

ASSOCIACIÓ EL RACÒ DIVERTIT

Carrer de la Riera de les Parets, 14 2 3 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:   "Aportar un espai de qualitat per orientar l'associació a l'atenció social, amb activitats lúdiques i constructives, especialment dirigides i enfocades a l'entreteniment i creixement personal tant d'infants, joves i adults de la nostra ciutat, realitzant una aposta per la innovació i participació amb tallers creatius, educatius i divertits per totes les edats. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: classes dirigides de pintura, manualitats, relaxació, anglès, reiki, classes de defensa personal, així com qualsevol altre tipus d'activitats que puguin complementar l'oferta de l'associació."

ASSOCIACIÓ ERUFU ARTS

Avinguda d' Eramprunyà, 47 4 1 (Gavà) Consulti el plànol
erufuproduccions@gmail.com
Entitat que  té com  a àmbit d'actuació el foment d'activitats relacionades amb el teare, arts escèniques, cultura.      

ASSOCIACIÓ ESPLAI MASIA ESPINÓS

Carrer Principal, 28-30 (Gavà) Consulti el plànol
936336127
info@esplaimasiaespinos.org
Finalitats:

"1. L'educació dels nens i joves del barri Masia Espinós (Gavà) en el seu temps lliure, per tal de proporcionar-los les eines necessàries pel seu desenvolupament personal integral que els permeti sortir de la seva situació de marginalitat i accedir amb esperit crític a la societat.
2. Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors i educadors que col·laboren en l'activitat de l'Associació.
3. Treballar per a que el temps lliure s'entengui com un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats personals en el marc dels valors d'una societat progressista i democràtica.
4. Treballar per integrar els nens i joves en la realitat cultural i lingüística de Catalunya.
5. Augmentar el grau de sensibilització i consciència ciutadana entorn la importància de l'educació en el temps lliure dels nens i joves, i oferir serveis relacionats amb aquesta finalitat."

ASSOCIACIÓ ESPLAISAURUS

Rambla de Pompeu Fabra, 184 BX (Gavà) Consulti el plànol
936382982
montserratalises@hotmail.com
Finalitats:

"1. L'educació de nens i joves en el temps lliure.
2. La protecció de la infància i de la joventut.
3. El foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.
4. Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors i educadors que col·laboren en les activitats de l'Associació.
5. Assegurar que l'educació en el temps lliure es realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de deficiència.
6. Treballar per la igualtat i la no discriminació per a qualsevol raó, incentivant d'una manera especial el reconeixement social dels valors igualitaris.
7. Treballar per a que el temps lliure s'entengui com un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats personals en el marc dels valors d'una societat progressista i democràtica.
8. Treballar per integrar els nens i joves en la realitat cultural i lingüística de Catalunya.
9. Augmentar el grau de sensibilització i consciència ciutadana entorn a la importància de l'educació en el temps lliure dels nens i joves, i oferir serveis relacionats amb aquesta finalitat:
10. Relacionar entre sí als seus associats.
11. Establir contactes amb les entitats públiques o privades que puguin aportar ajut econòmic o de qualsevol tipus per a millorar l'activitat infantil en el lleure.
12. Facilitar i promoure la formació dels seus associats.
13. Promoure la relació entre els pares i entre aquests i els monitors, dels nens que assisteixen regularment a les activitats del centre."

 

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES EL CALAMOT

Avinguda de Joan Carles I, 62 (Gavà) Consulti el plànol
936334450
ieselcalamot@xtec.cat
Finalitats: "L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES EL CALAMOT, té com a modalitat o disciplina esportiva principal la següent: Volei.
Aquesta entitat esportiva també practica les activitats físic esportives contemplades en el projecte educatiu  del centre al qual es vincula.
La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l'assemblea general.
En cas d'incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurà de comunicar al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció."

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES DE BRUGUERS DE GAVÀ

Carrer de Jaume I, 4 (Gavà) Consulti el plànol
936621639
a8017530@xtec.cat
Finalitats: "L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR IES DE BRUGUERS DE GAVÀ, té com a modalitat o disciplina esportiva principal la següent: FUTBOL SALA.
Aquesta entitat esportiva també practica les activitats físic esportives i culturals contemplades en el projecte educatiu del centre al qual es vincula.
La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l'assemblea general.
En cas d'incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció."

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EXPI

Carrer de Sant Nicasi, 81 (Gavà) Consulti el plànol
936581506
expi06@gmail.com
Finalitats: "L'Associació Esportiva EXPI té com a principal modalitat o disciplina esportiva la d'Excursionisme i s'afiliarà a la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya).
L'Associació Esportiva EXPI inclou també les modalitats o disciplines esportives d'Escalada, Esquí de fons, Esquí de Muntanya.
A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general i comunicada al Registre d'entitats esportives."

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TENNIS KEY CLUB

Camí del Riuet, s/n (Gavà) Consulti el plànol
936330781 936336012
Finalitats: "L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA TENNYS KEY CLUB té com a principal modalitat la de la pilota, en totes les seves especialitats, i s'afiliarà a la Federació Catalana de Pilota. La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea General de l'Entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE MÚSICS JOVES DE CATALUNYA

Passeig de Joan Maragall, 23 2 2 (Gavà) Consulti el plànol
festival.musicos.jovenes@hotmail
Finalitats:

"Toda actividad relacionada con la formación, promoción y soporte a los jóvenes en el ámbito musical. "

 

ASSOCIACIÓ FONS D'APADRINAMENT SOCIAL BOLÍVIA (AFAS BOLÍVIA)

Rambla Marina , 331 13 3 (Hospitalet De Llobregat (L')) Consulti el plànol
936624371
Finalitats: "La finalitat última de l'AFAS és recolzar el creixement humà de les persones més necessitades dels barris de Santa Veracruz (Cochabamba, Bolívia), mitjançant un acompanyament social, professional i una ajuda econòmica imprescindible, partint de la recollida de recursos de tota mena i de les aportacions dels socis.
Es proposa establir una relació d'apadrinament social, procurant assumir tota la responsabilitat pròpia d'aquest concepte jurídic/social.
Els objectius específics es concreten en:
- Reforçar i consolidar la sensibilització i el compromís de persones, grups i associacions de cara apropar-los a la realitat de Bolívia recollint recursos de tota mena d'acord a les possibilitats econòmiques o materials de cadascú.
- Garantir i vetllar per a que les famílies bolivianes disposin de les condicions apropiades i necessàries per assumir les responsabilitats que els corresponen.
- Enfortir, més enllà del "benestar", el "ben ésser" de cada persona, de manera integral i equilibrada.
- Cercar noves fonts de finançament per tal d'incrementar l'ajuda social."

ASSOCIACIÓ GATS VELLS

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936622986
Finalitats:

"Els fins de l'associació són:actuar com Agrupació musical sense ànim de lucre. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitzarà les activitats següents: cantar havaneres i cançons tradicionals de tot tipus."

 

ASSOCIACIÓ GAVÀ FUTUR

Carrer del Centre, 35 (Gavà) Consulti el plànol
Els fins de l'associació són: a) Agrupar a tots els ciutadans interessats en el manteniment, desenvolupament i millora de les condicions econòmiques i socials de la població de Gavà, ja siguin persones físiques o jurídiques, professionals o no, que vulguin desenvolupar la seva acció voluntària, i coordinar esforços. b) Realitzar tota activitat de caràcter reinvidicatiu, cultural, científic, educatiu, recreatiu i instructiu, que sense finalitats lucratives, persegueix el manteniment, desenvolupament i millora de les condicions econòmiques i socials de la ciutat. c) Promoure el sentiment d'identitat a Gavà. d) Fomentar la construcció de cultura i valors ciutadans. e) Desenvolupar la consciència cívica dels associats i de la ciutadania. f) Promoure l'educació, convivència democràtica i participativa dels associats. g) Fomentar relacions i intercanvis amb altres associacions de Gavà i del seu entorn. h) Prestar la més àmplia col·laboració a les autoritats i entitats locals que promoguin el desenvolupament social, cultural i econòmic de la ciutat. i) Sensibilitzar a la ciutadania en la millora de la imatge de la ciutat, en col·laboració amb altres associacions i entitats privades i públiques. j) Donar suport i fomentar les iniciatives de tipus cultural, artístic i esportiu en col·laboració amb altres asociacions i entitats públiques o privades. k) Fomentar el reconeixement públic del mèrit dels ciutadans de Gavà que han destacat en els camps acadèmics, artístic, científic, cultural, esportiu, literari, filantrópico, professional o que sobresurten en la seva labor a favor de la comunitat. i) Emetre opinions en forma pública, en temes relacionats amb la bona marxa del desenvolupament social, economic i cultural de la ciutat i del seu entorn. m) Totes els altres que, estant dintre de la legalitat, contribueixin al compliment de les seves finalitats. Per a conseguir les seves fianlitats, l'associació realitza les activitats següents: a) Organitzar exposicions, cursos, conferències, seminaris, tallers i campanyes.b) Sol·licitar tot tipus d'ajudes, subvencions i donacions per a la consecució de les seves finalitats.c) Organitzar activitats socials, culturals, artístiques i esportives. d) difondre les activitats i noticies  de l'associació. e)Promocionar devant  els poders públics corresponents, locals, autonómics, nacionals i europeus de l'elaboració de tot tipus d'activitats que fossin convenients i necessàries per a  l'adequat assoliment de les fins de  l'Associació. f) Fer-se present en les Institucions, Organismes, Juntes, Comissions i qualssevol altres ens oficials o privats en els quals s'acordi o determini la seva presència. g)Establir llaços fraternals amb altres associacions similars. h) Orientar i cooperar en qualssevol dels traballs que estiguin dintre de l'objecte de  l'Associació.i) Celebrar concursos i premis, així com  l'assitir als celebrats per altres associacions. j) Organitzar tallers o activitats similars dirigits especialment als sectors joves i infantils de la societat a fi que obtinguin un major aprenentatge dels valors ciutadans a través de la vivència i experimentació personal. k) Realitzar qualsevol altra activitat relacionada amb els  fins de  l'associació.        
º

ASSOCIACIÓ GRALLERS DE LA FONT GROGA

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 (Gavà) Consulti el plànol
grallersdelafontgroga@gmail.com
Fins de l´associació segons els estatuts:   a) Fomentar, promocionar, donar suport i participar en la mesura del possible en les festes populars catalanes, mantenir la tradició musical i inculcar-la  a les generacions futurs. b) Fer possible la participació dels seus membres en una tasca col·lectiva i integradora com ho és l´acompanyament musical a entitats de caràcter popular i arrels catalanes. c)Fomentar la festa i la tradició musical i, en definitiva qualsevol activitat de caràcter popular i arrels catalanes, a Gavà i arreu de Catalunya."

ASSOCIACIÓ H2 FITNESS CLUB GAVÀ

Carrer de Montflorit, 105 (Gavà) Consulti el plànol
936388147
Finalitats:

"- Associar a totes les persones amigues del fitness i de la nutrició esportiva, mitjançant cursos, seminaris, xerrades, visites i entrenaments personals, tant individuals com col·lectius per a totes les edats.
- L'associació es vincularà amb totes les associacions possibles per difondre el fitness i la nutrició. - Formacio professional de professors de fitness i nutricion.

 

ASSOCIACIÓ INFERNALS DE GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 71 4 3 (Gavà) Consulti el plànol
infernals.gava@gmail.com
Finalitats:

"1.- Potenciar la dinamització sociocultural de la vila de Gavà amb especial atenció al món infantil i juvenil.
2.- Promoure les tradicions i festes populars de Catalunya i de Gavà i les seves celebracions.
3.- Potenciar les activitats socials i culturals als carrers i places de Gavà i de les ciutats i pobles de Catalunya.
4.- Potenciar la relació i intercanvi dels infants i joves de diferents barris, ciutats, pobles, dins de les tradicions del nostre país.
5.- Potenciar i formar els infants i joves en valors ètics, per a la convivència, el treball en grup, la solidaritat, la resposabilitat individual, la disciplina, el respecte i d'altres, com a manera de mantenir i transmetre les tradicions culturals."

ASSOCIACIÓ JUVENIL CLUB OMEGA

Carrer Major, 37 (Gavà) Consulti el plànol
936355435
barredoadrian@gmail.com
Finalitats:   "Els fins de l'associació són:
- Fomentar l'oci i la convivència entre els joves.
- L'entreteniment dels joves.
- Promoure les noves tecnologies.
- Promoure la integració de tots els joves. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: -Fer competicions de qualsevol gènere de jocs. -Organitzar activitats a l'aire lliure. -Donar cursos d'informàtica. -Partides de jocs de taula. -Partides de paintball i/o airsoft."
 

ASSOCIACIÓ JUVENIL RECS

Plaça de Magdalena Trias, 21 4 2 (Gavà) Consulti el plànol
rowiwcito@hotmail.com
Finalitats:

"- Promoure les activitats que s'especifiquen en el nom de l'associació.
- Promoure l'associacionisme juvenil.
- Promoure les activitats lúdiques per a la joventut."

ASSOCIACIÓ LA NOVA BARCELONA

MARE DE DEU DE PORT, 164 2 2 (Barcelona) Consulti el plànol
936336387
lanovabcn@gmail.com
Finalitats: "Els fins de l'associació són: -Facilitar l'accés a la joventut en l'àmbit de l'educació i innovació. -Facilitar la inserció sociolaboral dels joves. -Fomentar la creació musical i artística dels joves. -Fomentar les noves tecnologies dintre del col·lectiu de nens i joves. -Utilitzar l'esport com una eina d'integració social. -Prioritzar els intercanvis de joves a nivell multicultural. -Establir un punt de referència pels joves del districte i de la resta de la ciutat. -Promoure la solidaritat i la igualtat entre els joves. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: -Formació: noves tecnologies, energies renovables, idiomes, tallers musicals i de dansa, espais de creació, altres. -Esports: futbol, basquet, altres. -Activitats culturals i intercanvis amb altres associacions de joves. -Sortides lúdiques."      

ASSOCIACIÓ LLATINOAMERICANA DE GAVÀ

Carretera de Santa Creu de Calafell, 135 1 3 (Gavà) Consulti el plànol
936389517
aso.latinagava@live.com
Finalitats:

"1.- Oferir un espai de trobada de les entitats interessades a dur a terme qualsevol tipus d'activitats relacionades amb el món llatinoamericà.
2.- Oferir serveis integrals a les entitats d'immigrants tendents a la seva integració a Catalunya.
3.- Reunir esforços i col·laboració de totes les entitats jurídiques i organismes privats i oficials per facilitar l'intercanvi i l'arrelament dels immigrants que resideixin en l'estat espanyol, la difusió de la cultura i la realitat Llatinoamericana.
4.- Facilitar i desenvolupar totes les accions que siguin necessàries fins aconseguir la igualtat de drets i deures entre tots els immigrants en l'estat espanyol.
5.- Desenvolupar activitats d'ajuda mútua i solidaritat entre els immigrants i la societat d'acollida.
6.- Desenvolupar activitats de solidaritat, de drets humans i presentar-se com part en totes les accions socials i jurídiques per defensar els interessos col·lectius i individuals dels immigrants.
7.- Actuar públicament i presentar-se davant les autoritats i altres instàncies per facilitar i millorar la situació dels immigrants, dels immigrants retornats i dels immigrants en general.
8.- Promoure l'enteniment i el coneixement mutu entre les diferents cultures, mitjançant mostres, exposicions, jornades, cursos, esdeveniments o programes periodístics, mitjans gràfics, radiofonies, televisius o qualsevol altre mitjà d'expressió i/o comunicació.
9.- Promoure i desenvolupar esdeveniments culturals i esportius, facilitant la pràctica de qualsevol expressió cultural i branca esportiva que permeti a les persones en general la participació en els diferents actes, concursos, festivals, campionats esportius, siguin aquests a nivell recreatiu com competitius, organitzats pels ajuntaments, comarques i qualsevol entitat dintre o fora de l'estat espanyol.
10.- Generar un espai de reflexió i d'opinió sobre la integració dels immigrants a la societat d'acollida i crear un àmbit comú de relació i participació.
11.- Promoure la cooperació internacional per al desenvolupament.
La sol·licitud i gestió de les ajudes en l'àmbit de la cooperació internacional destinats a diferents països en desenvolupament. Es planteja com objectiu social obtenir i gestionar recursos materials i humans per aconseguir la participació dels immigrants en la vida cultural associativa i solidària dels immigrants llatinoamericans, així com mantenir els drets fonamentals de la identitat d'origen."

ASSOCIACIÓ NAZAR PER A LA PREVENCIÓ DE L'ESTRÈS

Passeig del Collet, 2-4 A Bx (Castelldefels) Consulti el plànol
nazar_ape@hotmail.com
Finalitats:

"1.- Promoure la intervenció preventiva, amb l'objectiu de dotar a les persones de recursos personals, tècniques, habilitats i actituds que ajudin a evitar situacions d'estrès o bloqueig, que generin impotència a l'hora d'afrontar qualsevol mena d'activitat quotidiana, en especial professional i que portin a la persona a una situació de fatiga mental, ansietat, baixa autoestima, etc.
2.- Potenciar la formació encaminada al coneixement i a l'aplicació de tècniques d'autocontrol emocional, de treball en equip i de resolució de conflictes, per tal de resoldre de forma més satisfactòria problemes d'incomunicació, de desequilibri en les expectatives..., que a la llarga poden portar a situacions d'estrès.
3.- Prevenir l'estrès professional o laboral a través de la implementació d'accions formatives ajustades a les necessitats específiques detectades en els llocs de treball.
4.- Generar un espai d'investigació i d'intercanvi entre les diverses disciplines i tècniques amb l'objectiu d'aprofundir en les causes de l'estrès i la seva prevenció, tot treballant una metodologia específica. Per a la concreció d'aquestes finalitats, l'associació té previst desenvolupar les següents activitats, que a continuació es determinen amb caràcter no limitatiu: 1. Recolzar la constitució de grups i seminaris de treball amb l'objectiu d'identificar les causes de l'estrès i treballar formes de prevenció adaptades a cada cas. 2. Organitzar conferències i exposicions per conscienciar socialment sobre la problemàtica de l'estrès i la importància de la seva prevenció. 3. L'associació organitzarà un centre de documentació relacionat amb la problemàtica de l'estrès. 4. Per tal que aquesta informació es converteixi en coneixement, l'associació realitzarà accions formatives, a través de l'aplicació d'una metodologia pròpia. 5. Promoure programes de prevenció de l'estrès en el marc de l'assistència social, tota vegada que l'associació pretén incidir en necessitats no satisfetes suficientment pel mercat i molt especialment en l'àmbit del lleure i de la protecció de la infància i de la joventut."
 

ASSOCIACIÓ PAWNEES MC BARCELONA

Carrer de Santa Teresa, 26 (Gavà) Consulti el plànol
Raul17.Barcelona@gmail.com
Finalitats: "Gaudir de la nostra passió, la moto, en companyia dels nostres amics. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: -Sortides de cap de setmana. -Reunions setmanals al nostre club social. -Actes eventuals per gaudir de la moto amb gent aliena a la nostra associació. -Actes benèfics, tal i com, recollida de regals per donar a diferents fundacions."

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE L'EDUCACIÓ VIÀRIA A CATALUNYA (ADEVIC)

Luis Morè del Castillo, 18-20 (Viladecans) Consulti el plànol
936373322
adevicat@yahoo.es
Finalitats:

"1. Fomentar, difondre i divulgar l'aplicació de l'educació viària i cívica, i la millora en qualitat, amb el fi últim de millorar la seguretat viària (primordialment per reduir l'accidentalitat en el trànsit), la convivència i el bé comú o la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i especialment dels escolars.
2. Sensibilitzar la societat en general i les administracions en particular respecte de la importància que té l'educació viària i cívica en la vida quotidiana de tots  els usuaris de les vies públiques mitjançant activitats educatives i culturals. Conscienciar sobre el respecte entre les persones, el respecte del medi ambient i social, sigui urbà o no, el sentit de la prevenció i la necessitat de normatives que els defensin.
3. Promoure, organitzar, fomentar o dinamitzar trobades per a les persones que estan interessades en l'educació viària i cívica, com puguin ser jornades, seminaris o altres tipus d'esdeveniments, i per a la formació i especialització dels actors educatius.
4. Intercanviar, unificar o determinar, quan calgui, sobre els criteris de treball i maneres de fer en matèria d'educació viària, i entre totes les entitats, grups o associacions relacionades amb aquestes tasques.
5. Mantenir i establir relacions amb altres persones, associacions, federacions o entitats que tinguin fins comuns o particularment afins.
6. Aportar i facilitar materials d'educació viària entre els seus associats.
7. Crear un centre de recursos per recollir tots els treballs, sobre experiències que porten a terme els seus associats, i altres materials, editats o no, que puguin interessar als seus associats.
8. Promoure la defensa dels interessos professionals dels que es dediquen a l'educació viària i en particular dels seus associats. Informar-ne o comunicar-ho a les entitats encarregades específicament a defensar els interessos professionals."

ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE L'ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A GAVÀ

Carrer dels Usatges de Barcelona, 1 Àt 2 (Gavà) Consulti el plànol
936620614
Finalitats: "Promoure i organitzar espectacles per a nois i noies (teatre, circ, titelles, animació, cinema...) i altres activitats relacionades amb el món de la cultura i l'espectacle. Els espectacles s'han d'emmarcar dins d'aquestes dues coordenades: La Catalanitat i el Rigor."

ASSOCIACIÓ PLATAFORMA LÚDICOSOCIAL

Plaça de la Llibertat, 4 (Gavà) Consulti el plànol
plataforma@ludicosocial.org
Finalitats:

"1.- Dissenyar, desenvolupar i/o dinamitzar activitats, programes i projectes d'oci alternatiu, donant especial importància al joc i l'animació sociocultural. L'oci alternatiu es caracteritza pel seu tarannà accessible, saludable i sociable; tret que també caracteritza l'associació.
2.- Fomentar i potenciar:
-La participació de la ciutadania en les activitats, programes i projectes, tot posant especial èmfasi en la participació dels infants, el jovent i altres col·lectius amb necessitats específiques d'oci, joc i animació.
-El vessant pedagògic, integrador, social i cultural de les activitats, programes i projectes dissenyats, desenvolupats i/o dinamitzats.
-L'especialització i l'ocupació en el sector del lleure i els serveis socioculturals i a la comunitat de les persones membres de l´associació, així com de les beneficiàries d'aquesta.
3.- Treballar per donar sentit a aquests objectius:
-De forma transparent, creativa i oberta.
-En xarxa amb altres entitats, administracions i persones, tot preservant la ideologia intrínseca de l'associació. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: -Jornades, sessions i tallers relacionats amb l'oci, la cultura i el joc. -Espectacles, actuacions i sortides vinculades a l'oci i l'animació sociocultural. -Creació de materials per dur a terme qualsevol de les activitats anteriors. -Edició de documents formatius i informatius en suport físic i/o telemàtic. -Investigacions i estudis per detectar necessitats en l'àmbit de l'oci i l'animació"

ASSOCIACIÓ QIGONG TAIJI TERAPÈUTIC YUÈ

Carrer de Montflorit, 101 BJ (Gavà) Consulti el plànol
qigongyue@gmail.com
Fins de l´associació segons els seus estatuts (artícle 2):   ..."ofrecer un servicio solidario a la comunidad a través de la enseñanza y la práctica de Chikung y Taichi para mejorar el cuidado del cuerpo, de la mente y del espíritu. Trabajando con la voluntad de mejorar la calidad de vida de las personas a través del ejercicio suave..."    

ASSOCIACIÓ RIGERAMA

Carrer de Garraf , 9 (Gavà) Consulti el plànol
936587544
german@barrenacarmona.com
Finalitats:

"- Promover y apoyar iniciativas pacíficas, ecológicas, cívicas y solidarias, así como llevar a cabo proyectos que impliquen estos valores.
- Recaudar fondos económicos y materiales para poder llevar a cabo proyectos que sean de ayuda para los colectivos más desfavorecidos. Para cumplir con estas finalidades, la asociación se propone:
- Trabajar para conseguir que la organización RIGERAMA cuente todos los días con más colaboradores, pieza fundamental para el desarrollo de la asociación propiamente dicha.
- Hacer del activismo la principal característica de la organización, motivando a todos los socios y miembros a involucrarse en tareas que impliquen una participación.
- Apoyar a otras asociaciones en sus tareas orientadas al beneficio de la sociedad en general. La asociación RIGERAMA trabajará en proyectos en los que la tarea a desarrollar tenga unos beneficios humanitarios, ecológicos o cívicos."

ASSOCIACIÓ ROMANÍ DE GAVÀ

Carrer de Sant Lluís, 77 1 4 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:   -Difusió i promoció de la cultura gitana. -Organitzar cursets, setmanes o activitats de promoció. -Programar actuacions que promocionin i augmentin el seu nivell cultural. -Promoció i defensa dels drets dels interessos professionals dels venedors ambulants."

ASSOCIACIÓ SALUT MENTAL BAIX LLOBREGAT

933778890
Els fins de l'associació són: 1º La protecció de les persones amb malaltia mental residents a la comarca del Baix Llobregat, així com la defensa promoció i desenvolupament dels seus drets, l'estudi de la seva situació i problemes que puguin tenir les persones amb malaltia mental i les persones del seu entorn. 2º Representar els Associats dins l'ámbit de les finalitats de l'associació. - 3º Sensibilitzar les autoritats públiques, les diverses organitzacions socials i la societat en general a propòsit de la prolemática i necessita. 5º L'exercici d'accions judicials davant jutjats i tribunals de qualsevol ordre i jurisdicció, en defensa dels drets de les persones malastes, dels seus familiars i del millor ordre sanitari en matèria de malalties mentals, podent fins i tot exercitar les  accions públiques que en ordre civil, administratiu, laboral o criminal la llei pemeti en cada moment. -

ASSOCIACIÓ SALVEM CAN SELLARÈS

Carrer Major, 33 Àt (Gavà) Consulti el plànol
salvemcansellares@hotmail.com
Article 2. Objectiu. L'objectiu de l'associació és tractar d'impedir la urbanització de Can Sellarès, i per tant, l'oposició a qualsevol figura de planejament i document urbanístic que pugui tramitar l'administració per aquesta finalitat. Per aconseguir aquest objectiu, l'associació realitzarà tots aquells actes i activitats legals que tingui al seu abast, inclús acudint als tribunals i davant dels organismes que faci falta per oposar-se i impugnar qualsevol resolució administrativa que permeti la construcció d'habitatges a Can Sellarès. Em queda exclòs l'ànim de lucre.    

ASSOCIACIÓ SETZENOUS

Carrer Major, 37 (Gavà) Consulti el plànol
636355435
setzenous@gmail.com
Finalitats:   "Promoure la producció i creació audiovisual local, així com realitzar activitats relacionades amb el món audiovisual. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: produirà varis projectes audiovisuals a l'any, realitzarà projeccions de curtmetratges i d'altres creacions audiovisuals i organitzarà diverses activitats relacionades amb el món audiovisual."

ASSOCIACIÓ SUPORT A LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT I LES SEVES FAMÍLIES

C. Correu, 48 2 (Vilanova I La Geltru) Consulti el plànol
assosuport@hotmail.com
Finalitats:

"1. La promoció i millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant el suport personal i familiar necessari. L'entitat s'encarregarà d'oferir serveis destinats a aquest fi als col·lectius de persones amb discapacitat en general (psíquica, física, gent gran), cobrint les necessitats detectades en el territori explicat en l'article 3.2.
2. La gestió de projectes dins el marc de la Cooperació Internacional, afavorint processos de desenvolupament personal i/o familiar en els països del Sud. Per la consecució d'aquestes finalitats, l'entitat a títol enunciatiu, que no limitatiu, podrà entre d'altres: - Organitzar, coordinar i gestionar activitats i serveis de caràcter educatiu pels infants i joves. - Gestionar i oferir serveis (pedagògics, organitzatius, lúdics, de gestió, infraestructurals, activitats de vacances...) a entitats i institucions públiques o privades, i a persones que tinguin relació directa o indirecta amb l'activitat educativa o associativa i, en general, amb la protecció de la infància i la joventut. - Col·laborar amb d'altres entitats i institucions públiques o privades coincidents amb les finalitats abans esmentades per vetllar dins un marc més ampli d'actuació per la protecció de la infància i la joventut. - Promoure l'intercanvi d'experiències i la reflexió entre les entitats d'educació en el temps lliure, així com la creació de grups de treball, trobades, debats, publicacions, etc. - Editar totes aquelles publicacions escrites i materials audiovisuals i multimèdia, que contribueixin a la consecució dels objectius de l'associació. - Cercar els mitjans infraestructurals i econòmics per donar suport a les activitats i a les finalitats abans esmentades. - Portar a terme qualsevol activitat compresa en l'objecte de l'Associació i que tingui per finalitat les expressades en els presents estatuts. - Destinar els beneficis, que eventualment s'obtinguin, a la realització de les activitats de servei social pròpies de l'entitat."

ASSOCIACIÓ TRENCA'T LA CLOSCA

Carrer Major, 37 (Gavà) Consulti el plànol
trencatlaclosca@trencatlaclosca.org
Finalitats: "-Realitzar activitats de caire lúdic i social. -Potenciar el joc de taula com a element socialitzador. -Establir vincles intergeneracionals al voltant d'accions lúdiques. -Fomentar activitats de caire integrador adreçades a grups minoritaris o en risc d'exclusió social. -Participar i dinamitzar en activitats de joventut i cultura. -Vetllar per l'assoliment d'un oci alternatiu apte per a totes les edats. Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: -Ludoteques, lleureteques i tornejos de jocs. -Tutorials i sessions informatives vinculades a l'oci alternatiu. -Activitats socials i culturals dins la xarxa associativa del municipi. -Col·laborar amb altres associacions i/o institucions que compateixin les finalitats pròpies de l'associació. -Promoure dinàmiques i eines metodològiques de caire innovador."

ASSOCIACIÓ UNIÓ GERMANS DEL MÓN

Carrer de la Riera de les Parets, 14 3 2 (Gavà) Consulti el plànol
unio.germans.del.mon@gmail.com
Finalitats:

"Agermanament cultural entre pobles de Catalunya i el  Marroc. La voluntat de consolidar el coneixement mutu i la cooperació i intercanvi d'experiències culturals.
Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: desenvolupament de projectes d'educació intercultural i comunitària, a través de tècniques d'oci i temps lliure, buscant la igualtat, la cooperació i el desenvolupament social entre els pobles de Catalunya i Marroc."

 

ASSOCIACIÓ VEHICLES D'ÈPOCA BAIX LLOBREGAT

Avinguda Diagonal, 1 1 1 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"- Fomentar, conservar i restaurar els vehicles d'època.
- Organitzar trobades i concentracions de vehicles d'època.
- Recopilar bibliografia i crear un arxiu documental.
- Establir relacions amb altres associacions i organismes oficials.
- Assessorament."

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL BARRI DE LES BÒBILES DE GAVÀ

Carrer del Foc, 6 1 1 (Gavà) Consulti el plànol
avlesbobiles@gmail.com
Fins de l'entitat segons els seus estatuts:   Article 2.- Els fins de l'associació són bàsicament:    a) Agrupar als socis i sòcies veïns i veïnes de la demarcació ciutadana de l'àmbit territorial del barri de Les Bòbiles de Gavà i la seva zona d'influència, i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, actuant per aconseguir les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà i ciutadà, en busca de la millora de la vida comunitària de la zona i de la ciutat.    b) Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar directament l'associació per sí o a través de tercers, en aquest darrer cas, sota la seva vigilància, els estudis, actes, espectacles i, en general aquelles iniciatives que es considerin d’interès i conforme a la seva actuació per a la millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.    c) Promoure especialment la formació complementària i els valors cívics, socials i solidaris, mitjançant activitats culturals-recreatives, col·laborant amb aquesta finalitat, si fos necessari, amb d'altres organitzacions existents al barri i a la localitat.    d) L'associació es constitueix per ser el solc específic de canalització de les reivindicacions comunitàries dels seus associats i associades i gestionar davant tercers els interessos comuns, defensant-los amb tots els estris que permeti la normativa  legal vigent.   Per al millor compliment dels objectius enumerats, l'associació constituirà les vocalies, les seccions i els departaments d’ assessoria, de formació i de serveis, tant interns com externs, que siguin necessaris.    En queda exclòs tot ànim de lucre.

ASSOCIACIÓ VEÏNAL DEL BARRI DEL CENTRE

Carrer de Vila i Vilà, 33 Bxs (Gavà) Consulti el plànol
936336186
avbcdegava@gmail.com
Finalitats:

"a) Fomentar, defensar i millorar els interessos dels Veïns com a usuaris i destinataris de l'activitat que dugui a terme l'Associació en els àmbits, cultural, social, esportiu, ecològic, d'habitatge, sanitari...
b) Informar els veïns sobre totes aquelles qüestions que els afectin i alhora canalitzar les seves queixes i/o reivindicacions.
c) Fomentar l'associacionisme com a eina de defensa i de participació dels interessos generals dels ciutadans.
d) Proporcionar al socis i veïns activitats socials, culturals, esportives...
e) Exigir que l'Administració vetlli perquè sigui reconegut l'exercici dels drets de les associacions, com a entitats d'interès general i de participació, d'acord amb les lleis i amb la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya."
 

ASSOCIACIÓ VEÏNAL LES TALAIES DE GAVÀ

Carrer de Clara Campoamor, 2B 2 a (Gavà) Consulti el plànol
lestalaiesdegava@gmail.com
Artículo 2. Objetivos. De modo particular, los siguientes: a.- Defensa de los intereses generales de las y los vecinos, en calidad de usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, de vivienda, social, económica, de consumo, de participación en asuntos de interés general de la ciudad, etc., fomentando las medidas participativas más adecuadas. b.- Informar y apoyar a los vecinos en todas las cuestiones que afecten a sus intereses generales. c.- Asumir la representación de las personas asociadas a la entidad adoptando las resoluciones y llevando a término las actuaciones que por su importancia o interés les afecten individual o colectivamente, o a los intereses generales de la ciudad. d.- Fomentar el asociacionismo entre las y los vecinos del ámbito territorial como instrumento de participación y defensa de los intereses generales de los vecinos. e.- De conformidad con lo previsto en la normativa vigente que les sea de aplicación, vigilar y exigir que las administraciones públicas, en su respectivo ámbito de competencias, cumplan escrupulosamente con su obligación de promover y facilitar el desarrollo de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones que persigan el interés general. f.- De conformidad con lo previsto en la normativa vigente que les sea de aplicación, exigir a las administraciones públicas, en su respectivo ámbito de competencias, el cumplimiento de los derechos reconocidos por la Ley Orgánica 1/2002, sus normas de desarrollo y los reglamentos municipales, en orden a: Si se cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente y de conformidad con lo previsto en la misma, si se cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente y de conformidad con lo previsto en la misma, recibir información directa de los asuntos que son de interés común. Si se cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente y de conformidad con lo previsto en la misma, participar de las subvenciones públicas

ASSOCIACIÓ VIDA Y ALMA

Carrer de Montflorit, 157 1 3 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:   "- Facilitar un lugar de encuentro donde padres de hijos fallecidos puedan tratar con otras personas que atraviesen su misma situación. - Formar una red de apoyo a aquellos padres y madres que hayan perdido a sus hijos por cualquier circunstancia, con el fin de acompañar y ayudar en el proceso de elaboración del duelo. - Programar y ejecutar actividades orientadas a este fin, generando servicios para la atención individual y familiar. Para conseguir sus finalidades la asociación realiza las siguientes actividades: - Formación de grupos de apoyo dirigidos a los padres y hermanos que lo necesiten. - Reuniones de padres para que puedan compartir entre ellos sus sentimientos con el fin de obtener ayuda mutua. - Terapias de relajación en grupo".

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DE GAVA

Plaça de les Panes, 41 (Gavà) Consulti el plànol
voluntarisdegava@gmail.com
Finalitats: "Les finalitats de l'associació són, en general, prestar ajuda a les persones que ho necessitin i, en especial, treballar per a millorar la qualitat de vida de la gent gran, lluitar contra la soledat i manca de suport i ajuda al col·lectiu, així com sensibilitzar a la societat sobre aquesta problemàtica social. Les finalitats de l'associació es portaran a terme mitjançant l'acció de voluntaris."

ASSOCIACIÓ ÀREA COMERCIAL LES RAMBLES DE GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 61 (Gavà) Consulti el plànol
936336554
xsentis@rosaroja.net
Finalitats:

"a) La representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i culturals dels seus afiliats.
b) Fomentar la solidaritat entre els comerciants i professionals afiliats fent promoció de la zona i creant serveis comuns d'assistència.
c) Programar les accions necessàries per obtenir millores de tot tipus pels seus afiliats.
d) Organitzar una tasca constant de formació i promoció cultural dels seus afiliats, així com també, de les persones que treballen a les seves empreses."

 

ASSOCIACIÓN CULTURAL DE FORMACIÓN DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y EDUCACIÓN SOCIAL

Carrer de Manuel de Falla, 7 B Local 1 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"Promoure l'educació de la persona i fomentar el seu desenvolupament integral potenciant les seves habilitats i treballant en les seves mancances.
Per aconseguir les seves finalitats, l'associació realitzarà les activitats següents: disseny, organització, gestió i execució d'accions formatives en benefici i segons les necessitats de la comunitat."

 

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS DE GAVÀ

Finalitats:

"Amenizar con nuestra música fiestas populares de los pueblos que la soliciten"

 

BANDA MAJORETTES, TROMPETAS Y TAMBORES DE GAVÁ

Avinguda d' Eramprunyà, 46 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"- Participar en actividades del calendario festivo y de interés cultural.
- Enseñar las actividades, que realiza una banda de majorettes, trompetas y tambores."

CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Armenteres, 35 (Sant Feliu De Llobregat) Consulti el plànol
936525770
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat té per objecte la realització de l'acció caritativa i social de l'Eglésia en nom de la Diòcesi. Pretén per això promoure, coordinar i instrumentar la comunicació cristiana de béns en totes les seves formes i ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones. En conseqüència, correspon a Càritas Diocesana assumir, en nom de Diòcesi, les següents funcions: 1) Ajudar a la formació i revitalització del sentit social de la fe en la consciència cristiana, personal i comunitària, d'acord amb la Doctrina Social de l'Església. 2) Estudiar els problemes que planteja la pobresa i l'exclusió social en la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, investigar les seves causes i promoure  solucions d'acord amb la dignitat de la persona humana i la justicia social. 3) Desenvolupar accions d'acolliment i atenció, a través de programes i proyectes d'inclusió social destinats a persones en situació de exclusió social i vulnerabilitat, tals com families, menors, joves, dones, minories ètniques drogodependents, gent gran, persones sense llar, immigrants, reclusos i especialment els últms i no atesos. 4) Participar en els esforços de les persones empobrides, per millorar les seves condicions de vida, tractar de desvetllar i fomentar les seves iniciatives i aspiracions, i la seva inclusió social, afavorint la integració sociolaboral de les persones excloses i en risc d'exclusió. 5) Ser eventualment una veu profètica d'Església sobre qüestions que afecten làmbit de la caritat i la justicia social. 6) Donar resposta efectiva a les necessitats sorgides en casos d'emergència social,col.laborant, si s'escau, amb iniciatives que provinguin del món civil. Per a conseguir aquets objectius, Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat s' organitzarà internament i es proveirà dels mitjans necesaris en coherència amb la naturalesa de l'Església. per això :  a) El servei de càritas descansarà fonamentalment sobre el voluntariat. Càritas podrà contractar personal tècnci amb vista a una major eficàcia del seu servei. b) Sense detriment de la seva unicitat i unitat interna, promourà l'establiment de les Càritas Parroquials, Interparroquials i/o Arxiprestals, integrades en la vida de la comunitat parroquial. c) Aportarà els mitjans i ajudes necessàries per al bon funcionament d'aquestes unitats de Càritas, com la formació del voluntariat, el material necessari, l'orientació, el consell, la gestió subsidiària, la coordinació o el suport jurídic.d) Crearà les seccions i càrrecs en la seva pròpia organització, que consideri convenients per el seu millor funcionament.                  

CASA DE ANDALUCIA

Rambla de Pompeu Fabra, 23 BX 2 (Gavà) Consulti el plànol
936333390
Benjumea60@hotmail.com
Finalitats:

"a) Poder disponer de un local social donde reunirse los socios, en un ambiente regional andaluz.
b) Promover, practicar y establecer costumbres andaluzas de orden cultural, artístico y de folklores de la región.
c) Establecer relaciones de ayuda y amistad con cualquier otra asociación representativa de Andalucía."

CASA DE ARAGÓN DE GAVÀ, VILADECANS Y CASTELLDEFELS

Avinguda del Mas Sellarès, 26 BX (Gavà) Consulti el plànol
936627403
info@casadearagon.es
Finalitats:

"- Agrupar a los aragoneses y simpatizantes residentes en Gavà, Viladecans y Castelldefels, que por distancia que les separa de los centros afines limítrofes, no pueden asistir a los expresados centros.
- Contribuir al mayor realce del nombre de Aragón en Cataluña y el resto de España.
- Esta entidad es absolutamente ajena a la política y por tanto no podrá tomar parte directa ni indirecta en ningún acto público que tenga carácter político. Podrá, no obstante, concurrir a cualquier manifestación o acto cívico o religioso que se celebre para conmemorar alguna festividad en Gavà, Viladecans y Castelldefels de modo esencial, que interese a nuestra tierra."

CASA DE VALÈNCIA DE GAVÀ

Carrer de Montflorit, 137 (Gavà) Consulti el plànol
936381921
cvalenciagava@hotmail.com
Finalitats: "Las actividades que se desarrollen por CASA VALENCIA de Gavà no están destinadas ni restringidas exclusivamente a sus asociados o parientes, sino abiertas a cualquier beneficiario posible que reuna las condiciones y caracteres exigidos por :
1. Agrupar, reunir y fomentar la convivencia, entre todos los valencianos y simpatizantes residentes, o no, en Gavà, con inquietudes al respecto.
2. Contribuir al desarrollo de la cultura valenciana, sus tradiciones y sus costumbres, y al propio tiempo servir de marco al esparcimiento y convivencia de sus asociados y simpatizantes.
3. CASA VALENCIA se declara por principio, carente de todo contenido político, y por tanto no tomará parte ni directa ni indirectamente en ningún acto público en defensa o en representación de determinadas ideologías políticas de uno u otro signo.
Podrá sin embargo concurrir a cualquier acto cívico o religioso, en representación total o parcial, por medio de sus secciones respectivas."

CASA NICARAGUA BAIX LLOBREGAT SUD

Rambla de Pompeu Fabra, 119 4 1 (Gavà) Consulti el plànol
ksanica_baixllob@yahoo.es
Finalitats:

"a) El estrechamiento de los lazos de amistad entre los pueblos del Estado español y el pueblo nicaragüense, en todas sus facetas y aspectos.
b) La promoción y difusión de la cultura nicaragüense, en el ámbito territorial de la Asociación.
c) La cooperación para el desarrollo."

CASAL D'AMISTAT AMB CUBA, GAVÀ

Passeig de Joan Maragall, 15 1 (Gavà) Consulti el plànol
936625525
idania89@yahoo.es
Finalitat: "Els fins de l'associació són de SOLIDARITAT-INTERCANVI I COOPERACIÓ."

CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

Carrer Sant Antoni, 45 Bx (Sant Sadurni D'Anoia) Consulti el plànol
938183965
mgutierrez@uoc.edu
Finalitats: "L'objecte d'aquesta societat és l'AJUDA A POBLACIONS EN PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT, en totes les seves variants, així com totes aquelles activitats referents a la informació, a la formació, etc. de persones per tasques d'ajuda a la realització de projectes (escoles, tallers ocupacionals, instal·lacions sanitàries, micro-crèdits, etc.)."

CENTRE D'ESPLAI EL MAMUT D'AUSIAS MARCH

Carrer de Sant Pere, 114 (Gavà) Consulti el plànol
936382822 936382982
mamut@esplai.org
Finalitats:

"1. L'educació de nens i joves en el temps lliure.
2. La protecció de la infància i de la joventut.
3. El foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva.
4. Vetllar per la formació i el desenvolupament personal i professional dels monitors i educadors que col·laboren en les activitats de l'Associació.
5. Assegurar que l'educació en el temps lliure es realitzi sense discriminacions de cap mena i tenir especial atenció per aquells nens i joves que es troben en situació de marginació, problemàtica social i/o familiar o qualsevol tipus de deficiència.
6. Treballar per a la igualtat i la no discriminació per a qualsevol raó, incentivant d'una manera especial el reconeixement social dels valors igualitaris.
7. Treballar per a que el temps lliure s'entengui com un temps de participació, col·laboració i desenvolupament de les capacitats personals en el marc dels valors d'una societat progressista i democràtica.
8. Treballar per integrar els nens i joves en la realitat cultural i lingüística de Catalunya.
9. Augmentar el grau de sensibilització i consciència ciutadana entorn a la importància de l'educació en el temps lliure dels nens i joves, i oferir serveis relacionats amb aquesta finalitat.
10. Relacionar entre sí als seus associats.
11. Establir contactes amb les entitats públiques o privades que puguin aportar ajut econòmic o de qualsevol tipus per a millorar l'activitat infantil en el lleure.
12. Facilitar i promoure la formació dels seus associats.
13. Promoure la relació entre els pares i entre aquests i els monitors, dels nens que assisteixen regularment a les activitats del centre."

CENTRE D'ESPLAI L'AMISTAT

Carrer de la Riera de Sant Llorenç, 135 (Gavà) Consulti el plànol
936628784
ester_escofet_6@hotmail.com
Finalitats: "La finalitat del Centre d'Esplai l'Amistat és l'educació en el temps lliure d'infants, adolescents i joves així com l'animació soci-cultural en general oberta a totes les edats. Aquesta tasca es farà d'acord amb les opcions del Centre."

CENTRE D'ESTUDIS DE GAVÀ

Carrer de Sant Josep Oriol, 7 ent 3 a (Gavà) Consulti el plànol
936621449
campmany@cells.es
Finalitats:

"Promoure l'elaboració, divulgació, publicació i difusió d'estudis i treballs sobre el patrimoni natural, cultural, artístic i social de la ciutat de Gavà i el seu àmbit geogràfic proper."

 

CENTRO CULTURAL ANDALUZ DE GAVÀ

Carrer del General J. Moragues, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936622727
ccagava@gmail.com
Finalitats: "Nuestro Centro Cultural Andaluz desarrollará sus actividades en torno a los siguientes objetivos: la defensa de la identidad histórica, cultural y social de Andalucía, y la concienciación del pueblo inmigrante andaluz en Cataluña, organizando conferencias, exposiciones, seminarios, conciertos, presentaciones de libros, premios literarios y periodísticos, y cuantos actos socio-culturales se crean necesarios para promover los bienes de la alta cultura humanística en general, y de sus socios en particular, favoreciendo la convivencia, la compresión y la paz.
A) Potenciar la cultura andaluza a todos los niveles en Cataluña.
B) Defender los derechos culturales de los hermanos, hermanas, socios y socias.
C) Promoción de  nuestros niños/as y nuestra juventud dentro y fuera de la entidad.
D) Promoción de cualquier expresión cultural.
E) Dar a conocer los cantes y los bailes andaluces.
F) Desarrollar actividades y talleres para nuestros asociados.
G) Atender cualquier necesidad, dentro de nuestras posibilidades, de las entidades de Gavà o de otras entidades andaluzas que soliciten y se crea conveniente colaborar.
H) Participar de la cultura catalana, manteniendo los lazos culturales y sociales con todos los pueblos y ciudades de Cataluña.
I) Potenciar la promoción de una Cataluña y Andalucía solidaria que convivan en armonía con el resto de los pueblos de España, a través de sus tradiciones, costumbres y folklore."

CENTRO CULTURAL ANDALUZ PEÑA BÉTICA GAVÀ-VILADECANS

Carrer Jaume Balmes , 2 (Viladecans) Consulti el plànol
penyabetica@hotmail.com
Finalitats: Los fines de la Asociación, todos ellos de interés general, son :

/> "a) Promover y participar en cuantas iniciativas ciudadanas se propongan con el fin de mantener y difundir la cultura andaluza y catalana.
b) Fomentar el desarrollo de las manifestaciones culturales propias de Andalucía, expresadas a través del cante y baile.
c) Colaborar con la difusión de la entidad histórica y cultural del Real Betis balompié.
d) Fomentar el voluntariado dentro del asociacionismo.
e) Organización de eventos, exposiciones y cuantos actos socio-culturales se consideren necesarios para promover el desarrollo de la cultura y el folklore.
f) Colaborar y participar con organismos y entidades para favorecer la expansión cultural y la convivencia social, la integración de sus asociados para alcanzar la promoción cultural necesaria.
g) Defensa y conservación del patrimonio socio-cultural e infraestructuras de la asociación.
h) Búsqueda del patrocinio, subvenciones, donaciones y aportaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la asociación.
i) Ser pluralista sin fines políticos o sindicales concretos.
j) Ostentar y representar su personalidad jurídica.
k) Mantenimiento de los lazos culturales y sociales con el pueblo andaluz y la difusión y defensa de las expresiones culturales andaluzas en Catalunya."
 

CLUB BEISBOL I SOFBOL GAVÀ

Av. Gavà, 90 (Can Sellarés), 90 (Viladecans) Consulti el plànol
CBISGAVA@gmail.com
Finalitats: "El Club Beisbol i Softbol Gavà té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de beisbol i s'afiliarà a la Federació Catalana de beisbol i softbol.
El Club Beisbol i Softbol Gavà inclou també les modalitats o disciplines esportives de softbol, futbol, futbol sala, natació i petanca. A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB BALL ESPORTIU GAVÀ

Carrer dels Tellinaires, 51-53 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "El Club Ball Esportiu Gavà té com a principal modalitat o disciplina esportiva la del "ball esportiu".
La junta directiva podrà acordar la creació de seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB BÀSQUET GAVÀ

Rambla de Pompeu Fabra, 144-152 (Gavà) Consulti el plànol
936624691
info@basquetgava.cat
Finalitats: "El Club Bàsquet Gavà té com a principal modalitat esportiva la del basquetbol i s'afiliarà a la federació Catalana de basquetbol.La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats esportives que també es podran afiliar a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per l'Assemblea General de l'entitat i comunicada al  Registre d'Entitats Esportives."

CLUB COLOMBÒFIL MITSSATGERES GAVÀ

Carrer d' Àngel Guimerà, 31 (Gavà) Consulti el plànol
936623296
Finalitats: "EL CLUB COLOMBÒFIL MISSATGERES GAVÀ, practicarà com a principal modalitat esportiva LA COLOMBOFÒLIA. El Club Colombòfil Missatgeres Gavà s'afiliarà a la Federació Catalana de Coloms Missatgeres. La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats esportives, que tanmateix, es podràn adscriure a les FEDERACIONS CATALANES corresponents. Tal decissió haurà d'ésser comunicada i ratificada per l'Assemblea General de l'entitat."

CLUB D'AIRSOFT I ACTIVITATS DE MUNTANYA

Carrer dels Brucs, 14 (Gavà) Consulti el plànol
comunicacio@caam-online.org
Finalitats:

"1.- Promoure i difondre l'Airsoft (literalment "aire suau") com activitat físicesportiva d'equip i treballar per la seva implantació, expansió i acceptació per part de les administracions públiques.
2.- Practicar l'Airsoft.
3.- Promoure i difondre les diferents activitats esportives i de lleure que es poden realitzar a la natura, especialment les activitats relacionades amb la muntanya.
5.- Treballar per la integració de l'oci i el temps lliure amb la natura.
6.- Reivindicar la importància del medi ambient i la seva protecció.
7.- Oferir als socis un espai propi dins l'associació on participar activament de les finalitats de l'associació i l'associacionisme.
8.- Crear un entorn cívic i social propi i oferir eines i recursos per tal d'enfortir la convivència i fraternitat entre els socis, i tothom que ho desitgi."

CLUB D'ATLETISME GAVÀ

Passatge d' Elisenda de Montcada, s/n (Gavà) Consulti el plànol
936380296
Finalitats: "El Club d'Atletisme Gavà té com a principal modalitat esportiva la de l'atletisme i s'afiliarà a la Federació Catalana d'Atletisme. La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats esportives que, també es podran afiliar a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per l'Assemblea General de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB D'ESCACS GAVÀ

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936383863
escacsgava@gmail.com
Finalitats: "El Club Escacs Gavà té com a principal modalitat o disciplina esportiva la d'escacs i s'afiliarà a la Federació Catalana d'escacs. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB D'ESPLAI L'ARC DE SANT MARTÍ

Carretera de Santa Creu de Calafell, 24 ÀT (Gavà) Consulti el plànol
936625264
esplaiarcdesantmarti@hotmail.com
Finalitats: "Amb el nom de Club d'Esplai l'Arc de Sant Martí de Gavà, es constitueix una associació sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és la d'educar als nens i joves en el temps lliure, ja sigui utilitzant l'esport, les excursions, els tallers, etc. per portar a terme l'educació."

CLUB D'HANDBOL ESCOLA GAVANENCA

Rambla de Pompeu Fabra, 176 2 1 (Gavà) Consulti el plànol
936389867
escolagavanencahandbol@gmail.com
Finalitats: Té com a objetiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: HANDBOL I HANDBOL PLATJA i s'afiliarà a la Federació Catalana d'Hadbol. La junta directiva  podrá proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives no queden subjectes per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la cual cosa haurà de ser aprovada per l'assemblea general. En cas d'incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.

CLUB DE FUTBOL GAVÀ

Passatge d' Elisenda de Montcada, 4 (Gavà) Consulti el plànol
936381044
Finalitats: "El C.F. Gavà practicarà el futbol com a principal modalitat esportiva, sotmès a les disposicions de la Federació Catalana de Futbol i supletòriament a les disposicions de la Real  Federación Española de Fútbol i a les regles de la Federation Internacionale de Football Association.  L'Entitat s'afilia a la Federació Catalana de Futbol.
La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la practica d'altres modalitats esportives, sempre que sigui ratificada per l'Assemblea General, les quals es podran afiliar a les federacions esportives catalanes que corresponguin i ajustar-se a llur normativa especifica."

CLUB DE FUTBOL GAVÀ MAR

Carrer dels Tellinaires, 55 (Gavà) Consulti el plànol
cfgavamar@hotmail.com
Finalitats: "Té com a principal modalitat o disciplina esportiva la del futbol i s'afiliarà a la Federació Catalana de futbol. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al registre d'entitats esportives."

CLUB DE FUTBOL SALA GAVÀ

Carrer de Pau Claris, 29 (Gavà) Consulti el plànol
936383435
loadesports@loadesports.com
Finalitats: "El Club Escola de Futbol Sala Gavà té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de futbol sala  i s'afiliarà a la Federació Catalana de futbol (Comissió de Futbol Sala). A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB DE FÚTBOL LOS MOLINOS VETERANOS

Carrer d' Antoni Gaudí, 21 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "CLUB DE FÚTBOL LOS MOLINOS VETERANOS" tiene como principal modalidad o disciplina deportiva la de la práctica del fútbol. A tal efecto, funcionarán las secciones deportivas correspondientes. En el supuesto de práctica federada de estas modalidades o disciplinas, la entidad se afiliará a las federaciones catalanas correspondientes, lo que tendrá que comunicarse al Registro de entidades deportivas. La Junta Directiva podrá acordar la creación de nuevas secciones para la práctica de otras modalidades o disciplinas deportivas. Esta decisión será ratificada por la asamblea general de la entidad y comunicada al Registro de entidades deportivas."

CLUB DE PESCA ESPORTIVA GAVA

Carretera de Santa Creu de Calafell, 127 (Gavà) Consulti el plànol
spegava@mail.com
L'entitat CLUB DE PESCA ESPORTIVA GAVÀ té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: PESCA ESPORTIVA; PESCA CONTINENTAL DE SUPERFÍCIE I D'EMBARCACIÓ; PESCA MARÍTIMA DE SUPERFÍCIE DE COSTA I D'EMBARCACIÓ.  

CLUB DE TIR ESPORTIU GAVÀ

Carrer de Sant Pere, 13 (Gavà) Consulti el plànol
936620395
magda411@hotmail.com
Finalitats: "Té com a principal modalitat esportiva la de tir i s'afiliarà a la Federació Catalana de tir. El Club de Tir Esportiu Gavà inclou també les modalitats esportives de tir al plat. A tal efecte, funcionaran les seccions esportives corresponents, que es podran afiliar a les federacions catalanes respectives en el supòsit de pràctica federada. La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats esportives que, també es podran afiliar a les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per l'Assemblea General de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB DEPORTIVO CULTURAL BARCELONA ATC

Camí Ral de Barcelona a València, S/N (Gavà) Consulti el plànol
aparra10@yahoo.es
Finalitats: "El club Deportivo Cultural Barcelona ATC té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de futbol.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB ESCOLA D'HANDBOL GAVÀ

Passatge Transversal, 23 Bx 1 (Gavà) Consulti el plànol
936383435
Finalitats: "Té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. Té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de Handbol i s'afiliarà a la Federació Catalana de Handbol."

CLUB ESCOLA DE FUTBOL DE GAVÀ

Carrer de Sant Pere, 47 (Gavà) Consulti el plànol
936383435
loadesports@loadesports.com
Finalitats: "El Club Escola de Futbol Gavà té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de futbol i s'afiliarà a la Federació Catalana de futbol. A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB ESPORTIU CICLISTA GAVÀ

Avinguda Diagonal, 18 BX (Gavà) Consulti el plànol
936333604
Finalitats: "Té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de ciclisme i s'afiliarà a la Federació Catalana de ciclisme. El CLUB ESPORTIU CICLISTA GAVA inclou també les modalitats o disciplines esportives de MOUNTAINE BIKE."

CLUB ESPORTIU CULTURAL I RECREATIU GAVÀ

Avinguda de les Bòbiles, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936380481
gestion@santoangel.org
Finalitats: "Els objectius bàsics són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva. El Club Esportiu Cultural i Recreatiu de Gavà té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: futbol, futbol sala, voleibol, gimnàstica rítmica, atletisme. La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l'assemblea general." En cas  d'incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines  esportives s'haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.

CLUB ESPORTIU DE PADEL ADAPTAT CATALUNYA 2017

Carrer de Miquel Servet, 14 (Gavà) Consulti el plànol
info@cepacatalunya.com
Info que prové del seu web:   El Club Esportiu de Pàdel Adaptat de Catalunya som un Club Esportiu sense ànim de lucre, amb el propòsit de fomentar i promocionar el Pàdel entre les Persones amb Diversitat Funcional. Tenim com objectiu agrupar, guiar i assessorar a nivell formatiu i esportiu a tota Persona amb Mobilitat Reduïda que s’interessi pel Pàdel Adaptat, duent a terme l’ideal d’integrar a través de l’esport. A finals del 2016, un grup d’amics es reunia per a fer un partit de pàdel. D’aquella trobada va sorgir la idea de crear un club de pàdel adaptat, idea que s’acabaria convertint en realitat el febrer de 2017, creant així, el primer club de pàdel adaptat de Catalunya. El C.E. Pàdel Adaptat Catalunya, neix amb la finalitat de poder donar a les persones amb mobilitat reduïda un espai i un ambient adequat per a la pràctica del Pàdel en Cadira de Rodes. Gràcies al treball i preseverancia dels i les fundadores, el C.E. Pàdel Adaptat Catalunya va anar creixent i promocionant el pàdel entre les persones amb mobilitat reduïda, fins al punt on està ara. A dia d’avui, el C.E. Pàdel Adaptat Catalunya és l’únic club esportiu únicament de pàdel adaptat per a persones amb discapacitat física de Catalunya. Conta amb una Escola d’Iniciació i Perfeccionament de Pàdel en Cadira de Rodes pròpia, i és l’encarregat d’organitzar la única prova catalana del Circuit Nacional de pàdel en cadira de rodes de la FEDDF (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Física). L’Escola d’Iniciació i Perfeccionament de Pàdel en Cadira va néixer el 2019, tot i això, ja conta amb membres que participen en competicions oficials federades com ara la Lliga Catalana, el Campionat de Catalunya, el Circuit Nacional, el Campionat d’Espanya i el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques.

CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS

Carrer de Sant Lluís, 77 bjs 3 (Gavà) Consulti el plànol
tirititantantan@hotmail.com
Finalitats: "Els objectius bàsics són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva. Té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: -Atletisme -Excursionisme, incloses les disciplines següents: excursionisme esportiu, alpinisme, escalada. La junta directiva podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la qual cosa haurà de ser aprovada per l'assemblea general. En cas d'incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció."  

CLUB FUTBOL GAVA 2018

Carrer del Centre, 33 A (Gavà) Consulti el plànol
cfgava2018@gmail.com
Segons l'article 3 dels seus estatuts té com a objectiu la pràctica del futbol, tot i que la junta directiva pot proposar practicar també altres modalitats esportives.

CLUB FUTBOL SALA LOPEZ ROCA

Carrer de Sant Antoni Abad, 12. (Gavà) Consulti el plànol
936383435
secretariasclubesgava@gmail.com
Finalitats de l´entitat segons l´article 3 dels seus estatuts: "...la pràctica del Futbol Sala".    

CLUB GAVÀ TRIATLÓ

Passatge d' Elisenda de Montcada, S/N (Gavà) Consulti el plànol
info@gavatriatlo.com
Finalitats: "Té per objecte el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva, sense finalitat de lucre. L'activitat esportiva fonamental de l'entitat és de caràcter federat."

CLUB HANDBOL GAVÀ

Rambla de Pompeu Fabra, 144 (Gavà) Consulti el plànol
936383435
Finalitats: "Té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de handbol i s'afiliarà a la Federació Catalana de Handbol. A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB HANDBOL SAFA-GAVÀ

Rambla de Pompeu Fabra, 130 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "El CLUB HANDBOL SAFA-GAVÀ té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de HANDBOL i s'afiliarà a la Federació Catalana de HANDBOL. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB NÀUTIC DE GAVÀ

Carrer de Calafell, 25-27 (Gavà) Consulti el plànol
936330686
Finalitats: "Té per objecte el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva, sense finalitat de lucre. L'activitat esportiva fonamental de l'entitat és de caràcter federat."

CLUB RÍTMICA GAVÀ

Carretera de Santa Creu de Calafell, 91 Local (Gavà) Consulti el plànol
info@clubritmicagava.com
Informació recollida al seu web: El Club Rítmica Gavà és una entitat esportiva sense ànim de lucre fundada a l’abril de 2016. Els seus començaments, el club va ser creat gràcies a la cooperació de pares/mares, professionals d’altres àmbits i entrenadores formades, per a fomentar i impulsar la pràctica de la gimnàstica rítmica a Gavà. El nostre objectiu L'objectiu principal és difondre i afavorir la pràctica d'aquesta disciplina esportiva, aconseguint-lo principalment amb el treball diari i l'esforç de les nostres gimnastes. Un altre dels principals objectius que es marca el Club és, transmetre a totes les gimnastes, sense importar el seu nivell, la bellesa i els valors que implica aquest esport. Treballem amb perseverança per a impulsar el nostre club pel cap alt, aconseguint que nostres gimnastes tinguin les millors oportunitats esportives. Creiem, sincerament, que més enllà dels beneficis que la pràctica esportiva comporta en si mateixa, també és un excel·lent instrument per potenciar i promocionar valors com la inclusió, sacrifici, companyonia, constància entre les nostres gimnastes. Treballem la igualtat entre sexes per la pràctica d’aquest esport (majoritàriament femení), tenim gimnastes masculins.
 

CLUB SPEED BOWLING

Carrer de l' Energia, 31-49 (Gavà) Consulti el plànol
xavieralbert@academiasol.com
Finalitats: "El Club Speed Bowling té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de bitlles i s'afiliarà a la Federació Catalana de Bitlles.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

CLUB VOLEIBOL GAVÀ

Avinguda del Mas Sellarès, 21 1 2 (Gavà) Consulti el plànol
jsb.selv@gmail.com
Finalitats: "El Club Voleibol Gavà té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de Voleibol Pista i Platja i s'afiliarà a la Federació Catalana de Voleibol. El Club Voleibol Gavà inclou també les modalitats o disciplines esportives de Voleibol Pista i Platja tant femení com masculí. A tal efecte funcionaran les accions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives."

COLLA DE CAMINANTS FRANCESC LASARTE

Carrer de Sant Josep Oriol, 6 2 3 (Gavà) Consulti el plànol
936621322
Finalitats:

"La potenciació de la cultura popular catalana amb la pràctica de l'excursionisme i el senderisme."

COLLA DE GRALLES L'ANGUILA DE GAVA

Avinguda de Gavà, 90 (Viladecans) Consulti el plànol
grallerslanguiladegava@gmail.com
Els fins de l'associació són: Promoure la Cultura catalana dintre del marc de les festes i celebracions al Baix Llobregat. - Crear un ambient de convivència i de cordialitat dintre del nostre entorn. - ajudar a les altres entitats dedicades a Fester Majors amba la nostra música. - En queda excllòs tot ànim de lucre.

COMITÉ SETEM-GAVÀ

Avinguda de Joan Carles I, 18 (Gavà) Consulti el plànol
936620916
Finalitats: "SETEM CATALUNYA (Servei Tercer Món) és una organització no governamental que vol sensibilitzar els ciutadans i ciutadanes sobre la creixent desigualtat Nord-Sud i les seves causes i promoure les transformacions personals i col·lectives necessàries per aconseguir un món més just.
SETEM CATALUNYA  (Servei Tercer Món) vol educar i formar en una cultura de la solidaritat respectuosa de la dignitat i de la identitat dels pobles del Sud i orientada a denunciar i eradicar les causes estructurals de les desigualtats entre els pobles i les persones.
A fi d'acomplir les seves finalitats SETEM CATALUNYA (Servei Tercer Món) té com objecte social:
a) Dur a terme activitats que sensibilitzin la població sobre la creixent desigualtat del nostre món, tant des del nostre país (materials divulgatius, actes públics, visites de persones del Sud...) com per mitjà del coneixement directe de la realitat dels països del Sud (camps de solidaritat i altres formes d'intercanvi).
b) Dur a terme activitats que ajudin a aprofundir en les causes d'aquesta desigualtat i les vies de solució, tals com cursos de formació, materials formatius, investigació i recerca, etc.
c) Dur a terme activitats que promoguin les transformacions personals i col·lectives necessàries per posar fi a les desigualtats Nord-Sud. Tant aquelles que són possibles des del nostre país (comerç just i consum responsable, denúncia de la injustícia, pressió pública,...) com donar suport per mitjà de voluntaris i voluntàries a aquelles actuacions que són possibles al Sud."

COMPANYIA DE TEATRE L'ANÒNIMA

Carrer de la Concòrdia, 41 2 2 (Gavà) Consulti el plànol
908492079
Finalitats: "La companyia té com a objectiu primordial i per mitjà d'un treball continuat, creatiu i d'investigació, contribuir a la divulgació del teatre com mitjà de comunicació.
Per assolir aquests objectius, la Companyia té les següents finalitats:
a) Contribuir a la formació, perfeccionament i enriquiment de treball dels components de la Companyia.
b) Intercanviar experiències amb altres grups que comparteixin objectius semblants.
c) Coordinar iniciatives teatrals al poble, per mantenir la seva activitat teatral.
d) Fomentar el teatre a tots els nivells per la creació i continuïtat de la companyia."

COMPANYIA GENERAL DEL FOC

Passatge de l' American Lake (Gavà) Consulti el plànol
936381207
Finalitats: "L'objecte d'aquesta agrupació és el foment i el manteniment de la Cultura i de les Arts populars a través del muntatge i la creació d'activitats, escoles i espectacles, tots ells basats en l'animació al carrer."

COMUNIDAD ISLAMICA LA PAZ DE GAVA

Carretera de Santa Creu de Calafell, 24 (Gavà) Consulti el plànol
Cita textual dels seus estatuts, article 4:   "Los fines por los cuales se constituye la comunidad son eminentemente espirituales de culto y oración, encaminados al perfeccionamiento de sus miembros acorde con la doctrinade esta religión que es la musulmana con el respecto a los límites, establecidos en el artículo segundo de la ley orgánica 7/1980 de 5 de julio de libertad religiosa, al ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa".  

COORDINADORA DE PARES I MARES PER L'ESCOLA PÚBLICA DE GAVÀ

Avinguda de Joan Carles I, 62 (Gavà) Consulti el plànol
936628406
coordinadoraampasgava@gmail.com
Finalitats:

"- La defensa d'una Escola Pública de qualitat.
- Tasques de coordinació i col·laboració amb les AMPA de les escoles públiques de Gavà.
- Col·laborar amb altres AMPA's i entitats similars d'altres poblacions.
- Formació de pares i mares.
- Col·laborar amb entitats de Gavà i d'altres poblacions.
- Qualsevol altra finalitat anàloga."

COR DE CAMBRA TORNAVEU

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936625485
cortornaveu@yahoo.es
Finalitats:

"- El Cant Coral i quantes activitats culturals i recreatives es considerin oportunes.
- L'objectiu apart d'expandir la cultura coral, és molt variat. Així doncs, la Junta Directiva podrà organitzar quantes activitats vulgui emprendre: instrumentació, activitats d'esbarjo, sorteigs, etc."

CORAL SELLARÈS

Carrer del Raval de Molins, S/N (Gavà) Consulti el plànol
936629088
coral@coralsellares.com
Finalitats:

"El Cant Coral i quantes activitats culturals i recreatives es considerin oportunes i fomentar el Cant Coral Infantil.
L'objectiu, apart d'expandir la cultura coral, és molt variat.
Així doncs, la Junta Directiva podrà organitzar quantes activitats vulgui emprendre: instrumentació, activitats culturals i recreatives, sorteigs, etc."

CREU ROJA DE CASTELLDEFELS

Avda. Vallvidrera, 73 (Barcelona) Consulti el plànol
936658251
mirea.castelldefels@creuroja.org
Finalitats: "1. L'objectiu general de Creu Roja Espanyola és la difusió i aplicació dels Principis Fonamentals del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. A tal efecte, les seves activitats es concreten en la consecució dels següents fins:
a) La recerca i foment de la pau, així com de la cooperació nacional i internacional.
b) La difusió i ensenyament del Dret Internacional Humanitari.
c) La difusió i defensa dels drets humans fonamentals.
d) L'actuació, en cas de conflictes armats, preparant-se per a tal finalitat en temps de pau com auxiliar dels serveis de sanitat pública, en tots els terrenys previstos pels Convenis de Ginebra i protocols addicionals en els quals Espanya sigui part, a favor de totes les víctimes civils i militars.
e) L'atenció a les persones i col·lectius que sofreixen, prevenint i atenuant el dolor humà.
f) La prevenció i reparació de danys originats per accidents, catàstrofes, calamitats públiques, conflictes socials, malalties, epidèmies i altres riscos o sinistres col·lectius i successos similars, així com la protecció i socors dels afectats pels mateixos, participant en les actuacions en la forma establerta a les lleis i als plans nacionals o territorials corresponents.
g) La promoció i col·laboració en accions de solidaritat i de benestar social en general i de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a col·lectius i a persones amb dificultats per a la seva integració social.
h) El foment i participació en programes de salut i en accions que pel seu especial caràcter altruista resultin més convenients per a la salut pública.
i) La promoció de la participació voluntària i desinteressada de les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, en les activitats i en el sosteniment de la Institució per al compliment de les seves comeses.
j) El foment de la participació de nens i joves en el treball de la Institució, i la propagació entre ells dels principis del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, del Dret Internacional humanitari i dels drets humans fonamentals, així com dels ideals de pau, respecte mutu i entesa entre tots els homes i els pobles.
k) El desenvolupament d'accions formatives encaminades a la consecució dels anteriors fins.
2. En la seva actuació humanitària, Creu Roja atendrà tothom, sense cap discriminació per raó de sexe, edat, raça, naixement, religió, credo polític i qualssevol altres condicions personals o socials, observant a l'efecte les normes establertes en els convenis internacionals."

CULTURA,SOLIDARITAT I PAU-COMUNITAT DE SANT'EGIDIO

C RERA SANT JUST, S/N - 08002 BARCELONA Consulti el plànol
934418123
info@santegidio.es
Finalitats segons els seus estatuts: "Article 2. Aquesta Associació està inspirada en l'experiència de solidaritat i amistat de la Comunitat de Sant'Egidio de Roma, i té com a finalitats la promoció de la justícia i la igualtat social, la pau, el desenvolupament, la cooperació internacional i la defensa dels drets humans. Per aconseguir aquests objectius s'assegurarà la dignitat i la igualtat, garantint els drets de les persones, desenvolupant formes de solidaritat social entre els individus, potenciant formes de participació per tota la població, lluitant contra cada forma de pobresa i marginació i promovent iniciatives culturals, educatives i d'assistència social i sanitària."   Tenen una delegació a Gavà, on desenvolupen accions conforme als seus estatuts.    

CÁRITAS INTERPARROQUIAL DE GAVÀ - PARRÒQUIA DE SANT PERE

Carrer del Raval de Molins, 36 (Gavà) Consulti el plànol
936620279
Finalitats:   "Prestación de asistencia social y atención a personas y colectivos desfavorecidos."  

ESBART DANSAIRE MARE DE DÉU DE BRUGUÉS

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936620538
Finalitats: "L'associació té com objectiu primordial la realització i producció d'espectacles de dansa tradicional catalana. Per assolir aquest objectiu, l'associació procurarà:
- Contribuir i facilitar la formació i perfeccionament tècnic de tots els seus membres.
- Mantenir contactes amb altres  grups i associacions que comparteixen objectius semblants.
- Proposar iniciatives artístiques i coordinar el seu desenvolupament, a nivell d'institucions municipals, per a fomentar la promoció i divulgació de la dansa dins l'àmbit del poble de Gavà.
- Organitzar, realitzar i promoure les activitats que estimi pertinents, d'acord amb la Junta Directiva i l'Assemblea General.
En qualsevol cas queden expressament excloses les activitats que suposin caràcter polític o que excedeixin de l'àmbit estricte de la naturalesa de l'associació."

F.C. SPORTING GAVÀ

Plaça de les Panes, 32 (Gavà) Consulti el plànol
fcsportinggava@gmail.com
Finalitats: L' entitat F.C.  Sporting Gavà té com a objetiu la práctica de les modalitats o disciplines esportives següents : Futbol. El president o la presidenta  podrà proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en  el si de l'entitat, la cual cosa  haurà de ser aprovada per l'assemblea general. En cas de incorporar  la pràctica de noves  modalitats o disciplines esportives  s'haurà de cominicar al  Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.

FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER I ALTRES DEMÈNCIES DE GAVÀ (F.A.G.A)

Carrer de Guifré el Pelós, 12. 2 (Gavà) Consulti el plànol
93 461 71 20
info@afagava.org
Finalitats:

"1. Informar i assessorar els familiars i interessats en els aspectes relacionats amb la malaltia.
2. Recolzar i ajudar els familiars per afrontar l'impacte de la malaltia dins la família.
3. Sensibilitzar l'opinió pública i les institucions sobre l'impacte social i personal de la malaltia.
4. Facilitar, millorar i controlar l'assistència als malalts per tal de millorar la seva qualitat de vida el màxim possible. Procurar alhora l'acció global i operativa dels Serveis Socials.
5. Estimular estudis sobre la incidència, evolució terapèutica i possible etiologia de la malaltia.
6. Col·laborar i mantenir els contactes adients amb entitats i associacions dedicades a l'estudi de la malaltia."

 

FUNDACIO EDUCACIO SOLIDARIA

Carrer de la Concòrdia, 16 2 1 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"a)- Donar suport i potenciar activitats educatives que es realitzin en àrees socials deprimides, especialment en els països de l'anomenat "Tercer Món".
b)- Fomentar totes aquelles activitats d'àmbit nacional o internacional que fomentin la cooperació i el desenvolupament entre tots els països i nacions.
c)- Fomentar la informació, la formació, l'educació, la difusió, la recollida de dades i la investigació, sobre tots els temes que tinguin relació amb la cooperació amb el "Tercer Món", especialment en l'àmbit educatiu."

FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS

Avinguda de les Bòbiles, 6 4 2 (Gavà) Consulti el plànol
sindicalistes@sindicalistessolidaris.org
Finalitats:

"a) La promoció de tot tipus d'activitats i iniciatives relacionades amb la promoció de la formació i la cultura sindical.
b) La creació d'una biblioteca pública i centre d'estudis especialitzats en temes sindicals i acció laboral.
c) L'establiment de plans i programes d'orientació, formació i estudis professionals i ocupacionals.
d) L'organització, gestió i administració de cursos, seminaris, jornades, col·loquis i altres activitats referents a la formació sindical, professional i ocupacional i als estudis sobre els mateixos.
e) L'orientació i capacitació dels treballadors a l'evolució tecnològica i a noves professions.
f) L'actualització i el perfeccionament dels treballadors per al desenvolupament del seu lloc de treball.
h) L'orientació professional i ocupacional dels joves en situació d'accés al primer treball.
i) La investigació, l'estudi, la publicació i la difusió al camp de la formació dels treballs realitzats per la pròpia Fundació o per altres persones físiques o jurídiques d'altres que s'estimin d'interès.
j)  La promoció i difusió de manifestacions artístiques i literàries.
k) L'organització, gestió i administració de l'Arxiu Històric del Moviment Sindical a Catalunya.
l) La relació amb les institucions d'àmbit local, nacional, estatal i internacional que realitzin activitats similars així com traduccions i informes que s'estimi que siguin necessaris i/o convenients.
m) La cooperació al desenvolupament de països del tercer món, l'ajuda humanitària i el foment de la solidaritat entre els pobles.
n) I, en general, la realització de totes les activitats directament relacionades amb els seus objectius."

FUNDACIÓ NOSTRA SENYORA DE BRUGUÉS

Carrer de Sant Joan, 13 Bx (Gavà) Consulti el plànol
936382882
Finalitats: "Les finalitats d'aquesta Fundació seran socials i benèfiques, servir a l'interès general i beneficiar persones no individualment determinades, tanmateix facilitant ajudes econòmiques o d'altres tipus d'assistència a entitats amb activitats socials sense ànim de lucre.
A la realització de la finalitat fundacional ha d'ésser destinat almenys el vuitanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i d'altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.
L'àmbit d'actuació abastarà, principalment, Catalunya podent-se ampliar a d'altres comunitats quan, estudiat el cas, així es consideri necessari."

FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT

Carrer de Sarrià, 3 (Gavà) Consulti el plànol
934812912
pauisolidaritat@ccoo.cat
Finalitats: "L'objecte de la Fundació PAU I SOLIDARITAT és fomentar i proporcionar la cooperació internacional amb la finalitat d'afavorir el progrés social, cultural, econòmic, científic i tècnic a tot el món establint els vincles d'amistat i solidaritat entre els pobles en general i les organitzacions sindicals en particular.
D'acord amb els principis que propugna i defensa la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Fundació desenvoluparà les seves activitats, sota els principis que informen la cultura de la pau i els valors que inspiren els drets humans. La Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries bé directament, mitjançant projectes propis, o en col·laboració amb d'altres iniciatives promogudes per entitats, institucions o persones, d'acord amb la finalitat fundacional. En concret, sense ànim exhaustiu, realitza les activitats que s'enumeren a continuació: a. Impulsar estudis i investigacions sobre cooperació internacional en l´àmbit del desenvolupament socioeconòmic i sociolaboral dels pobles o les regions. b. Promoure vincles i xarxes de relació estables d'amistat, progrés i solidaritat entre els pobles amb ple respecte de les identitats i els valors culturals. c. Elaboració de projectes de suport tècnic i desenvolupament socioeconòmic a nivell local, regional o internacional que fomentin la solidaritat i la cultura de la pau. d. Establir o participar en la creació d'un marc de col·laboració estable entre les organitzacions catalanes i de l'Estat espanyol que desenvolupen la seva activitat en l'àmbit de la Cooperació Internacional en general i les dels països en vies de desenvolupament. e. Establir programes d'actuació solidària i assistència tècnica per enfortir les organitzacions sindicals dels països en vies de desenvolupament industrial amb la participació voluntària dels treballadors catalans en general i dels afiliats a CCOO en particular. f. Promoure els instruments d'acollida i suport personal, econòmic i social als immigrants,asilats polítics i refugiats de conflictes armats que es troben en trànsit o fixin la seva residència a Catalunya. g. Organitzar campanyes que contribueixin a la divulgació de les situacions de risc per a la Pau en qualsevol indret, local, regional o internacional. h. Recollir donacions d'equipaments i material solidari destinats a l'execució dels projectes, programes i activitats puntuals desenvolupades directament per la Fundació o en col·laboració amb d'altres entitats sense afany de lucre i organitzar la distribució entre les entitats de Cooperació Internacional i les Comunitats socials dels països en situacions de risc socioeconòmic, de conflicte armat o de catàstrofe natural. i. Qualsevol d'altre que pugui acordar la Junta Directiva de la Fundació en interès del desenvolupament de la Pau, la Solidaritat i la Cooperació a nivell mundial."

FUNDACIÓN PRIVADA HERVÁS AMEZCUA PARA LAS ARTES

Rambla de Pompeu Fabra, 132 BX 2 (Gavà) Consulti el plànol
936384479
tini@hervasamezcua.org
Finalitats:   "La Fundación privada "Hervás Amezcua para las Artes" tiene como finalidad esencial la divulgación y protección de la obra de Antonio Hervás Amezcua, así como la promoción y desarrollo de la creación artística de otros autores, en sus diferentes vertientes plásticas  y literarias. Y como fines específicos en relación con el objeto esencial, los siguientes: 1- Estimular el prestigio e interés, a todos los niveles, por el arte y sus creadores, con la intención de fomentar el acercamiento entre artista y sociedad.
2 - La promoción y el desarrollo de todo tipo de iniciativas culturales y educativas, así como las de investigación y estudio de cualquiera de tales campos.
3 - El fomento de las relaciones culturales, educativas y artísticas de España con otras naciones."

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Carrer de F. Pi i Margall, 10-12 2 2 (Gavà) Consulti el plànol
936625913
bcncentral@fundacionvicenteferrer.org
Finalitats:   "Fines fundacionales: -La Fundación tiene fines de interés general, que son la cooperación para el desarrollo, la promoción de la acción social y la promoción y atención a las personas en riego de exclusión por razones físicas, sociales, culturales, económicas o geográficas, con especial atención a las situaciones que se dan en la India. - La Fundación dirigirá su actuación a la atención de todos los necesitados sin distinción de razas, pueblos o religiones, manteniendo el espíritu de los Fundadores y su obra, cuyo Proyecto, en continua expansión, se caracteriza por el servicio a los más "pobres". - La Fundación se compromete a compartir las aspiraciones de los que sufren, transformar la vida de los mas pobres, adaptándose a los tiempos y necesidades cambiantes, pero salvaguardando la autodeterminación, acción directa y ayuda a los más necesitados como principios fundamentales a aplicar por las misiones en las que intervenga la Fundación. Principios inspiradores: - El espíritu de la Fundación se basará en el respeto a la dignidad sagrada de cada ser humano y al amor al prójimo como a nosotros mismos, sin distinción de clases, etnias o posición social, cultural, económica, etc. de los pueblos, sus religiones o culturas. - La Fundación se compromete a compartir las aspiraciones de los que sufren, transformar la vida de los más pobres, adaptándose a los tiempos y necesidades cambiantes, pero salvaguardando la autodeterminación, acción directa y ayuda a los más necesitados como principios fundamentales a aplicar por las misiones en las que intervenga la Fundación. - Objetivos: 1. Trabajar por la paz y el progreso de los pueblos, así como de la convivencia armónica y la resolución de los problemas, por medios basados en el humanismo y el respeto absoluto a la dignidad de las personas y los pueblos, como valores inviolables. 2. Contribuir a la transformación y salvación de la tierra y armonizar la interrelación entre tierra-hombre como elementos independientes para el desarrollo de los pueblos y la pervivencia. 3. Ayudar a los pueblos, con especial importancia a las actuaciones dirigidas a la familia y a la igualdad entre todos sus miembros. 4. Desarrollo integral de las áreas geográficas en las que se visibilice la intervención de los propios pueblos y culturas, a partir de la sensibilización y ayuda voluntaria comprometida. 5. La difusión e intercambio de los resultados y consecuciones de los proyectos llevados a cabo con el espíritu de acercar las realidades, el conocimiento y valoración de otras culturas, el conocimiento de los pueblos y costumbres, así como la transferencia de conocimientos y métodos de desarrollo que respetan los principios de integridad y autodeterminación. - Principios. La Fundación respetará como principios de actuación: 1. El respeto y consideración de los pueblos como protagonistas de su propio desti ...

GAMA GAVÀ ASOCIACIÓN DE MÚSICOS Y ARTISTAS

Carrer Major, 37 (Gavà) Consulti el plànol
936355435
associaciogamagava@hotmail.com
Finalitats: "Fomentar el moviment artístic, musical i cultural entre músics i artistes amateurs."
 

GAVA FLAMA I CALIU DE LA SARDANA

Carrer de Sant Antoni Abad, 29 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "GAVÀ FLAMA I CALIU DE SARDANA, neix i es forma degut al neguit col·lectiu a que la nostra dansa no decaigui, neguit col·lectiu, de les entitats, Casal d'Avis de la Caixa del Penedès de Gavà, de l'Associació de la Gent Gran de Gavà, i del Club Sant Jordi de Gavà, que hi hagi un reforçament, a ensenyar a tothom que vulgui, a ballar la nostra dansa."

GAVAFREESTYLE CLUB ESPORTIU

Carrer de Cunit, 60-62 1 2 (Gavà) Consulti el plànol
gavafreestyle@gmail.com
Segons l'article 3 dels seus estatuts l'entita té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives de patinatge urbà i patinatge freestyle. També ´té com a objectiu secundari l'organització d'esdeveniments esportius, de les disciplines esportives de l'entitat, que es desenvoluparan sense ànim de lucre.  

GROWING MINDZ ASOCIACIÓN DE USUARIOS-AS DE CANNABIS

Carrer de Sant Pere, 90 2 3 (Gavà) Consulti el plànol
671264058
adc.growingmindz@gmail.com
Finalitats: "- Informar a sus afiliados de todas las cuestiones relativas al cannabis desde los puntos de vista médico y legal que puedan resultar de interés. - El estudio e investigación sobre cáñamo y sus posibles aplicaciones culturales, científicas y terapéuticas. - La actividad de cultivo privado para autoconsumo. Constituye un principio organizativo previo a la realización efectiva de la actividad y objeto de la asociación la obtención de los preceptivos permisos administrativos correspondientes al cultivo de cannabis sativa; en especial, los permisos exigidos por la Ley 17/1967, de 8 de abril. - Evitar el peligro para la salud de sus usuarios inherentes al mercado ilegal de cannabis mediante actividades encaminadas a la prevención de los riesgos asociados a su uso. - Promover el debate social sobre su situación legal y la de sus consumidores, así como hacer valer los derechos constitucionales  de los que éstos son titulares y denunciar las arbitrariedades que en su opservación puedan cometer las distintas  Administraciones y poderes públicos  o cuaquier persona. - La realización de cursos de formación, talleres módulos, exposiciones, charlas, debates, foros, publicación de revistas, carteles, páginas Web, visitas de carácter cultural  y/o lúdico. La Asociación para el cumplimiento de sus fines podrá : - Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus fines o allegar recursos con ese objetivo. - Adquirir y poseer bienes de toda clase y por cualquier titulo, así como celebrar actos y contratos de todo género. - Ejercitar toda clase de acciones conforme a la leyes y a sus estatutos.

GRUP ECOLOGISTA LES AGULLES

Carrer de F. Pi i Margall, 71 1 A (Gavà) Consulti el plànol
gruplesagulles@yahoo.es
Finalitats: "1.- Defensar i afavorir la conservació del patrimoni natural terrestre i marí, a nivell local i general: la biodiversitat d'organismes i gens, els ecosistemes, els paisatges, la gea, i llurs processos ecològics.
2.- Promoure el coneixement d'aquest patrimoni, la seva estima i respecte entre la població, treballant l'educació ambiental a escala local.
3.- Cercar la millora de la qualitat del medi ambient humà, lluitant contra totes les formes de contaminació (atmosfèrica, acústica, dels sòls i les aigües, etc.)
4.- Defensar els drets animals, i una relació basada en el respecte per part de la societat.
5.- Col·laborar en favor d'un model de desenvolupament socioeconòmic de producció, consum i mobilitat sostenible i sustentable, en respecte amb el medi ambient i humanament ètic, des d'un punt de vista holístic.
6.- Treballar a favor d'un model diferent de producció primària, impulsant l'agricultura ecològica, l'autosuficiència alimentària dels països i el control estricte i la limitació de tota forma de manipulació genètica dels organismes, segons criteris científics i d'interès social.
7.- Defensar la globalització dels valors de la pau, la solidaritat, la cooperació, la multiculturalitat i la justícia social com a eixos ètics de les relacions socials i d'interacció entre la humanitat i el planeta.
8.- Realitzar les accions de sensibilització cap a la població necessàries per assolir els objectius anteriors, intervenir davant les administracions vetllant pel compliment de les seves obligacions amb el medi ambient en el seu sentit més ampli.
9.- Totes aquelles que s'acordin a l'Assemblea General."

GRUP ECOLOGISTA QUERCUS

Carrer de F. Pi i Margall, 97 BJ 2 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "L'Associació té com a fi general la defensa del PATRIMONI NATURAL, per la qual cosa desenvoluparà els següents objectius:
a) Fomentar els estudis i investigacions sobre el PATRIMONI NATURAL en totes les disciplines que s'hi relacionin.
b) Promoure la defensa i conservació dels recursos naturals i paisatgístics de l'entorn humà, entesos com a compendi de valors culturals, científics, històrics, artístics, socials i estètics que constitueixen un patrimoni comú, heretat, que és necessari valorar, defensar, conservar, restaurar i transmetre.
c) Difondre els coneixements que porten a comprendre i apreciar els valors de la naturalesa i evidencien la necessitat d'una ordenació racional del territori i de l'estalvi dels recursos naturals.
d) Treballar a fi que siguin promulgades disposicions per a l'ordenat aprofitament dels recursos naturals, adequades a les circumstàncies, de manera que quedi garantida la conservació indefinida i equilibrada del territori rural, de la riquesa forestal, de les aigües i de les àrees humides, de les zones literals, etc.
e) Vetllar per aconseguir que les normes de conservació del PATRIMONI NATURAL siguin rigorosament respectades.
f) Promoure l'establiment d'un sistema complet d'àrees protegides de forma especial, dintre de les quals siguin conservats els ecosistemes en la seva integritat, sense pertorbacions de cap mena, això és, evitant tant les accions destructives com la introducció de vegetals i animals estranys al mateix."

GRUP ECOLOGISTA QUERCUS

Carrer de F. Pi i Margall, 97 BJ 2 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "L'Associació té com a fi general la defensa del PATRIMONI NATURAL, per la qual cosa desenvoluparà els següents objectius:
a) Fomentar els estudis i investigacions sobre el PATRIMONI NATURAL en totes les disciplines que s'hi relacionin.
b) Promoure la defensa i conservació dels recursos naturals i paisatgístics de l'entorn humà, entesos com a compendi de valors culturals, científics, històrics, artístics, socials i estètics que constitueixen un patrimoni comú, heretat, que és necessari valorar, defensar, conservar, restaurar i transmetre.
c) Difondre els coneixements que porten a comprendre i apreciar els valors de la naturalesa i evidencien la necessitat d'una ordenació racional del territori i de l'estalvi dels recursos naturals.
d) Treballar a fi que siguin promulgades disposicions per a l'ordenat aprofitament dels recursos naturals, adequades a les circumstàncies, de manera que quedi garantida la conservació indefinida i equilibrada del territori rural, de la riquesa forestal, de les aigües i de les àrees humides, de les zones literals, etc.
e) Vetllar per aconseguir que les normes de conservació del PATRIMONI NATURAL siguin rigorosament respectades.
f) Promoure l'establiment d'un sistema complet d'àrees protegides de forma especial, dintre de les quals siguin conservats els ecosistemes en la seva integritat, sense pertorbacions de cap mena, això és, evitant tant les accions destructives com la introducció de vegetals i animals estranys al mateix."

GRUP ECOLOGISTA QUERCUS

Carrer de F. Pi i Margall, 97 BJ 2 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "L'Associació té com a fi general la defensa del PATRIMONI NATURAL, per la qual cosa desenvoluparà els següents objectius:
a) Fomentar els estudis i investigacions sobre el PATRIMONI NATURAL en totes les disciplines que s'hi relacionin.
b) Promoure la defensa i conservació dels recursos naturals i paisatgístics de l'entorn humà, entesos com a compendi de valors culturals, científics, històrics, artístics, socials i estètics que constitueixen un patrimoni comú, heretat, que és necessari valorar, defensar, conservar, restaurar i transmetre.
c) Difondre els coneixements que porten a comprendre i apreciar els valors de la naturalesa i evidencien la necessitat d'una ordenació racional del territori i de l'estalvi dels recursos naturals.
d) Treballar a fi que siguin promulgades disposicions per a l'ordenat aprofitament dels recursos naturals, adequades a les circumstàncies, de manera que quedi garantida la conservació indefinida i equilibrada del territori rural, de la riquesa forestal, de les aigües i de les àrees humides, de les zones literals, etc.
e) Vetllar per aconseguir que les normes de conservació del PATRIMONI NATURAL siguin rigorosament respectades.
f) Promoure l'establiment d'un sistema complet d'àrees protegides de forma especial, dintre de les quals siguin conservats els ecosistemes en la seva integritat, sense pertorbacions de cap mena, això és, evitant tant les accions destructives com la introducció de vegetals i animals estranys al mateix."

GRUP JUVENIL LA IGUALTAT

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936620538
Finalitats:

"- Contribuir a la formació, perfeccionament i enriquiment de treball dels components del quadre escènic.
- Intercanviar experiències amb altres grups i associacions que comparteixin objectius semblants.
- Coordinar iniciatives teatrals al poble, per mantenir la seva activitat teatral.
- Fomentar el teatre a tots els nivells per la creació i continuïtat del quadre escènic."

 

GRUP JUVENS

Carrer de la Mare de Déu de Montserrat, 83 2 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats:

"1-Promoure la joventut de Gavà.
2-Potenciar activitats soci - culturals.
3-Difondre tradicions i historia de Gavà.
4-Col·laboració amb altres entitats de la població."

 

GRUP TEATRAL L'ERAMPRUNYÀ

Carrer de Pau Vergós, 53 1 (Gavà) Consulti el plànol
936629674
rosaespligares@telefonica.net
Finalitats:

"Realització d'activitats de teatre amateur."

/>  

HERMANDAD DEL SANTO CRISTO

Plaça de Blas Infante, s/n (Gavà) Consulti el plànol
936628784
pescofet@pie.xtec.net
Finalitats:

"- Celebrar la Semana Santa conforme al espíritu y tradición de nuestros diversos lugares de origen.
- Promover, mediante la procesión de Viernes Santo, la expresión de la religiosidad popular, como parte activa de la parroquia.
- Realizar actos cívicos y religiosos, bajo el influjo de nuestra fe cristiana, que promuevan la solidaridad entre los hombres.
- Formar una Asociación de fieles que participe de la vida de la parroquia y sea parte de la misma.
- Formar a los hermanos en los campos bíblico, teológico y litúrgico.
- Integrar la Hermandad en el Consejo General de Hermandades de la Diócesis."

IGLESIA CAMINANDO POR FE

Carrer de les Colomeres, 135 1 2 (Gavà) Consulti el plànol
iglesia.caminando.po.fe@live.com
Finalitats:   "- Predicación del Santo Evangelio a todas las personas públicamente y basando la enseñanza únicamente en las Sagradas Escrituras. - Enseñanza bíblica y discipulado. - Realización de campañas y eventos evangelísticos de carácter público. - Celebración de cultos regularmente de adoración a Dios. - Realización de labores sociales para la mejora de la situación negativa de muchas personas hoy en día, así como el reparto de alimentos, el reparto de ropa, la reinserción en la sociedad de personas que se encuentren en las calles.... - Trabajo social de apoyo a alcohólicos, drogadictos y prostitutas, así como la realización de un grupo de apoyo a adolescentes con problemas de conducta."    

IGLESIA DE DIOS DE CATALUNYA

Passatge de la Rambla, 10 BX (Gavà) Consulti el plànol
936621395
Finalitats:

"Son los exhaustivamente contenidos en el art. 2 de la vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de Julio de 1.980, y específicamente:
a) Divulgar el conocimiento de Dios y la fe personal en Jesucristo mediante la Evangelización, utilizando todos los medios de difusión adecuados a tal fin y al alcance de toda Entidad Religiosa.
b) Establecer Iglesias y centros cristianos de inspiración para la familia, y demás instituciones benéficas y sociales propias de la Fe Cristiana.
c) La elección, formación, sostenimiento, traslado y cese de los ministros de la Entidad.
d) Adquirir y acondicionar los bienes necesarios para los fines religiosos propuestos.
e) Promover el envío de misioneros a otras naciones para predicar el Evangelio de Jesucristo."

IGLESIA EVANGÉLICA DE GAVÀ

Carrer de les Colomeres, 132 (Gavà) Consulti el plànol
936621817
Finalitats: "La finalidad primordial de esta Entidad es confesar a Dios y servirle entre los hombres, cumpliendo los preceptos y obligaciones contenidos en las Sagradas Escrituras de modo enunciativo y no limitativo, se especifican los siguientes fines:
1.- Honrar y adorar a Dios y predicar su Palabra en culto público.
2.- Divulgar el Evangelio de Jesucristo utilizando para ello, todos los medios de comunicación a su alcance.
3.- Ayudar a los miembros de la Iglesia en su desarrollo espiritual.
4.- Enseñar e instruir en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y en las creencias religiosas proclamadas por esta Iglesia a todas las personas que deseen voluntariamente recibir tal instrucción.
5.- Ayudar a cualquier humano que lo desee, en respuesta al compromiso cristiano, procurando el íntegro desarrollo de su personalidad, subviniendo a sus necesidades físicas, materiales y espirituales, en la medida de las posibilidades y medios de los que esta Iglesia disponga.
6.- Fundar nuevas Iglesias."

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) AGRUPACIÓN DEL BAIX LLOBREGAT

Carretera del Prat , 34 (Viladecans) Consulti el plànol
ipabaix@yahoo.es
Finalitats: "Su finalidad principal es favorecer las relaciones humanas entre sus asociados, sin ningún tipo de distinción, con la finalidad de crear vínculos de auténtica amistad, fortalecer las relaciones culturales, los conocimientos generales y el intercambio de experiencias profesionales entre ellos, sus familiares y los otros asociados de la International Police Association (IPA)."

JOVE COMPANYIA DE DANSA DE GAVÀ

Carrer de Marc Grau, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936382449
romagrau@terra.es
Finalitats:

"Donar possibilitat de ballar de forma "amateur" a un grup de ballarins i ballarines estudiants de dansa."

JUNTA D'ACTIVITATS DEL CASAL DELS AVIS DE LA CAIXA DEL PENEDÈS DE GAVÀ

Carrer del Centre, 3 BX (Gavà) Consulti el plànol
936624223
mclarahernandez@caixapenedes.com
Finalitats:

"La satisfacció de les necessitats i els interessos que en general caracteritzen la vida de la persona, especialment en el període de la tercera edat, creant i promovent iniciatives, activitats, serveis i la satisfacció dels associats, principalment en l'àmbit local de Gavà."

LES NITS DE L'ART

Carrer de la Fassina del Moliner, 14 B 3 1 (Gavà) Consulti el plànol
felestramusic@yahoo.es
Finalitats: "Promoure l'art, la poesia i la música mitjançant espectacles en directe i projectes artístics."

MOTOR CLUB ESPORTIU 4X4 GAVÀ

Rambla de Joaquim Vayreda, 31 6C (Gavà) Consulti el plànol
936333605
Finalitats: "El MOTOR CLUB ESPORTIU 4x4 GAVÀ té com a principal modalitat o disciplina esportiva la d'automobilisme i s'afiliarà a la Federació Catalana d'automobilisme.
La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

MUJERES BURKINA

Avinguda d' Europa, 86 (Gavà) Consulti el plànol
La asociación tiene como fines propios, la realización de acciones y proyectos de cooperación al desarrollo, el apoyo y promoción de los derechos humanos y el establecimiento de redes de solidarida y ayuda social. Asimismo constituyen fines de la asociación la realización de acciones y programas de información, fomento del voluntariado y sensibilización social. Son fines inmediatos y específicos de la Asociación, la labor  de ayuda a determinados territorios o comunidades con un bajo nivel de desarrollo humano, económico y social. En especial, la ayuda a las mujeres de "Burkina Faso" que debido a situaciones de viudedad, abandono o enfermedad viven precariamente.A este respecto, la Asociación se propone colaborar y coadyuvar en las labores médico-sanitarias, nutricionales, de escolarización y paliación de las carestías existentes.

MÓN INTERIOR "ASSOCIACIÓ PER L'ESTUDI DE TÈCNIQUES NATURALS PEL DESENVOLUPAMENT PERSONAL"

Carrer d' Artur Costa, 55 (Gavà) Consulti el plànol
936380647
moninterior@moninterior.com
Finalitats:

"L'estudi i difusió de Tècniques Naturals pel Desenvolupament Personal, entenent aquest com una activitat constant de l'individu amb ell mateix i en relació amb els demés per aconseguir un òptim estat, mantenir la seva vitalitat i motivació personal per modificar les seves conductes i costums, es a dir, un procés d'evolució dels potencials i recursos dels éssers humans per tal de començar un camí de retrobament amb un mateix."

 

ONG AGUSTINIANA

Plaça de l' Església, 1 (Gavà) Consulti el plànol
936620436
Finalitats:

"a) La cooperación para el desarrollo de las naciones y zonas empobrecidas del mundo, mediante la promoción y realización de programas educativos, asistenciales, sanitarios, cooperativos, de promoción de la mujer, de ayuda a la infancia y a la tercera edad, y aquellos otros que redunden en el desarrollo integral de los beneficiarios de los mismos.
b) La ayuda con recursos humanos, económicos y técnicos en las situaciones de catástrofe y emergencia.
c) El fomento del voluntariado social encaminado a la cooperación y al desarrollo.
d) La promoción de la Educación para el desarrollo y sensibilización de la opinión pública y de las instituciones de los Países industrializados y ricos, respecto a los problemas de subdesarrollo, exclusión y marginación de las poblaciones más pobres del mundo.
e) La realización de acciones en favor de los sectores sociales más desfavorecidos de nuestro entorno."

ONG CARUMANDA -Desde Lejos

Villalón, 35 (Burgos) Consulti el plànol
936381833
gava@ongcarumanda.org
La existencia de esta asociación tiene como fines: Promover la justicia social a través de la educación, sensibilizar en nuestra sociedad y realizar diferentes tipos de proyectos educativos, tanto en nuestro país como, de manera especial, en países empobrecidos con el fin de potenciar su desarrollo autónomo. Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades: a) Cooperar para el desarrollo y la solidaridad con países empobrecidos, en respuesta a sus necesidades, mediante la organización y realización de proyectos, principalmente educativos. b) Promover actividades de sensibilización y de solidaridad con los países empobrecidos en instituciones educativas y en grupos juveniles del ámbito del Estado español. c) Organizar, formar y apoyar a un voluntariado que trabaje para conseguir estos objetivos tanto en países empobrecidos como en España. d) Colaborar con otros organismos con fines de desarrollo y solidaridad: integrarse en las diferentes Coordinadoras de ONGs y afiliarse a organizaciones similares sin fines lucrativos tanto estatales como extranjeras, de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General.  

ORQUESTA RONDALLA SELLARÈS

Avinguda de Gavà, s/n (Viladecans) Consulti el plànol
936652161
Finalitats: "La ORQUESTA RONDALLA SELLARES, tendrá como finalidad primordial, la difusión y enseñanza de la música clásica y lírica en la modalidad de instrumentos de pulso y púa (guitarra, bandurria y laúd). Podrá promover cualquier tipo de actividades de ámbito cultural y publicar opúsculos y folletos informativos que permitan la formación de los músicos y actos que ayuden a la difusión y divulgación de los valores artísticos, musicales y literarios de la música clásica y lírica, tanto a nivel instrumentista, como de grupos músico-vocales."

PENYA BARCELONISTA BLAUGRANA GAVANENCA

Carrer de Sant Pere, 43 (Gavà) Consulti el plànol
936624901
Penyablaugranagavanenca@hotmail.com
Finalitats: "Esta asociación tiene por objeto primordial defender los colores "azul-grana" y el deporte futbolístico en general, dentro del ámbito de la localidad de Gavà."

PENYA BLANC I BLAVA 2005 GAVANENCA

Carrer d' Artur Costa, 51 (Gavà) Consulti el plànol
pbbgava@hotmail.com
Finalitats:

"Crear asociacionismo deportivo y social entre socios y simpatizantes del RCD Espanyol."

PENYA BLAUGRANA IDEAS

Rambla de Maria Casas, 94 (Gavà) Consulti el plànol
Finalitats: "Els fins de l'associació són, fonamentalment, fomentar, mantenir i millorar l'amistat entre els socis i simpatitzants del FC BARCELONA.
A tal efecte, donarà suport a les finalitats del FC BARCELONA, col·laborant en les seves iniciatives relatives al foment, la pràctica, la difusió i l'exhibició del futbol i d'altres esports, i a la promoció i la participació en les activitats socials, culturals, artístiques, científiques o recreatives adients i necessàries per mantenir la representativitat i la projecció pública de què gaudeix el Club; organitzarà viatges o excursions col·lectives; i realitzarà els actes recreatius, socials, institucionals, culturals i esportius que estimin convenients i permetin millorar les relacions entre els associats i amb tercers, la significació social de l'associació i la projecció del FC BARCELONA."

PEÑA MADRIDISTA DE GAVÀ

Carrer d' Àngel Guimerà, 31 (Gavà) Consulti el plànol
fsilva@renfe.es
Finalitats:

"a) Potenciar y fomentar el deporte en general y el fútbol en particular en nuestra localidad.
b) Defender "los colores" del Real Madrid Club de Fútbol. Para la consecución de dichos fines se procederá a: 1.- La instalación de locales donde los socios puedan conocerse y tratarse. 2.- Al establecimiento de aquellos servicios que los medios económicos de la Asociación permitan, para contribuir a hacer cómoda, útil y agradable la estancia de los mismos en sus sedes sociales. 3.- Organización de excursiones y viajes con fines turísticos y recreativos para la expansión de los socios y familiares, y de una manera especial para asistir y animar al Real Madrid Club de Fútbol en cuantos partidos juegue, especialmente en Andalucía. 4.- Organizar toda clase de actos que tiendan al mayor realce y esplendor del Real Madrid Club de Fútbol. 5.- Organizar cursos y torneos para potenciar y fomentar el deporte en nuestra localidad."

PROJECTE SOFTBALL GAVANENC CLUB FEMENÍ CATALUNYA

Av. de Gavà, 90 (Masia Can Sellares) (Viladecans) Consulti el plànol
projectesoftballgava@gmail.com
Finalitats: "El Projecte Softball Club Femení Catalunya té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de softbol i s'afiliarà a la Federació Catalana de beisbol i softbol. A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives. La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives."

QUADRE ESCÈNIC BRUGUÉS

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936620538
Finalitats:

"- Contribuir a la formació, perfeccionament i enriquiment de treball dels components del quadre escènic.
- Intercanviar experiències amb altres grups i associacions que comparteixin objectius semblants.
- Coordinar iniciatives teatrals al poble, per mantenir la seva activitat teatral.
- Fomentar el teatre a tots els nivells per la creació i continuïtat del quadre escènic."

SERVEIS DE VOLUNTARIS I SOCORRISTES CATALUNYA

Carrer Joan Maragall , 4 A 7 2 (Viladecans) Consulti el plànol
936591819
Finalitats: "Realizar actividades en vía pública, para ayuntamientos, asociaciones, entidades culturales, deportivas y medioambientales. Colaborar en cabalgatas, fiestas locales culturales, actividades cívicas, asociaciones y entidades deportivas con personal voluntario socorrista para dar apoyo de primeros auxilios."
   

SMAP CELÍACS DE CATALUNYA,

Carrer de Cunit, 60-62 4 2 (Gavà) Consulti el plànol
baixllobregatcosta@celiacscatalunya.org
Segons els seus estatuts: "Los fines de la asociación son agrupar con carácter voluntario a los afectados por la enfermedad celíaca o dermatitis herpetiforme a los efectos de contribuir por cualquier medio a la resolución de los problemas que dichas enfermedades comportan (...)."   La funció de la delegació local és donar un servei de proximitat a les persones que pateixen patologies relacionades amb la ingesta de gluten, facilitant informació sobre la patogènia i tractament, com seguir una dieta sense gluten dins i fora de casa, realitzar tallers i conferencies formatives, així com promoure la integració i seguretat alimentaria dels pacients celíacs de Gava en tots els àmbits vitals (festes populars, esdeveniments esportius, centres educatius, centres de salut, àmbit laboral), realitzar campanyes de sensibilització sobre la celiaquia adreçades tant a la població general com a professionals sanitaris i del sector restauració, així com promoure aquells convenis o mocions que ajudin a millorar la qualitat de vida del pacient celíac.      

SOCIETAT CORAL LA IGUALTAT

Carrer de Sarrià, 9 (Gavà) Consulti el plànol
936333619
Finalitats:

"L'entitat té un caràcter social, cívic, filantròpic i sense ànim de lucre. Les seves activitats són la pràctica del cant  coral claverià, la música, el teatre, excursions, així com altres activitats culturals, d'esplai i socials."

SOCIETAT DE CAÇADORS GAVÀ

Carrer de Sant Pere, 13 (Gavà) Consulti el plànol
936620395
Finalitats: "Té com a únic objectiu el foment i la pràctica de l'esport i, conseqüentment, de les activitats físiques i esportives adients. La Societat de Caçadors Gavà practicarà la modalitat esportiva de caça."

SOLIDARITAT, DECREIXEMENT I ACCIÓ

Carrer de la Riera de Sant Llorenç, 227-229 2 3 (Gavà) Consulti el plànol
936389122
jornet@gmail.com
Finalitats: "1.- Redefinir el concepte "solidaritat" i establir connexions igualitàries amb col·lectius d'altres països, doblegats (o no) pels efectes de les colonitzacions i la globalització, per establir amb efectivitat i empatia diàlegs i cooperació.
2.- Desenvolupar i/o dinamitzar projectes d'acció social propis i/o d'altres entitats socials afins.
3.- Facilitar a la població local informació i eines transformadores orientades cap al decreixement.
4.- Ser ens difusor al territori de la cultura de pau i la no violència.
5.- Treballar identitàriament des d'un nou paradigma: de manera oberta i participativa, des de l'horitzontalitat, amb creativitat, en xarxa.
6.- Defensar i garantir la diversitat: biològica, funcional, cultural, sexual."

UN GESTO DE CALOR

Avinguda d' Europa, 119 B (Gavà) Consulti el plànol
Iidemelo@hotmail.com
Els fins de l'associació son : Ajuda directa a persones refugiades. Promoure accions de suport a persones que es trobin en situació de refugiats per motiu de guerra, conflictes polítics o ambientals. Per a conseguir les seves finalitats, l'associació realitza les activitats següents: Campanyes de captació/donació econòmica amb l'objecte d'enviar ajudes materials directament als camps de refugiats amb mitjans diversos: digitals, cartells, venda de bitllets, publicaciones. Dirigides a diferents àmbits: escoles, empreses, clubs privats, associacions i particulars.

UNIVERS ELENC TEATRE

Carrer de Castelldefels, 11 (Gavà) Consulti el plànol
936384031
Finalitats: "L'associació té com objectiu primordial la realització i producció d'espectacles teatrals. Per assolir aquest objectiu, l'associació procurarà:
- Contribuir i facilitar la formació i perfeccionament tècnic de tots els seus membres.
- Mantenir contactes amb els altres grups i associacions que comparteixin objectius semblants.
- Proposar iniciatives teatrals i coordinar el seu desenvolupament, a nivell d'institucions municipals, per a fomentar la promoció i divulgació del teatre dins de l'àmbit del poble de Gavà.
- Organitzar, realitzar i promoure les activitats que estimi pertinents, d'acord amb la Junta Directiva i l'Assemblea General.
En qualsevol cas queden expressament excloses les activitats que suposin caràcter polític o que excedeixin de l'àmbit estricte de la naturalesa de l'associació."

UNIÓ DE BOTIGUERS DE GAVÀ

Carrer de Jaume I, 1 L4 (Gavà) Consulti el plànol
936625202
ubgava@hotmail.com
Finalitats: "La Asociación tiene por finalidad la representación, gestión, defensa y fomento de los intereses comunes de sus miembros, a título de comerciantes con establecimiento de venta en la ciudad de Gavà."

UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ (UME)

Rambla de Salvador Lluch, 4 1 (Gavà) Consulti el plànol
936620124
ume_gava@inicia.es
Finalitats: "La Unió Muntanyenca Eramprunyà té com a principal modalitat o disciplina esportiva l'excursionisme, i s'afiliarà a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. La Unió Muntanyenca Erampruyà inclou també les següents modalitats o disciplines esportives: - Espeleologia. - Escalada i alpinisme. - Excursionisme. - Descens de canons i engorjats. - Esports de neu i esports de gel. - Bicicleta de muntanya. En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'Entitats Esportives. L'entitat, a més de les activitats esportives abans esmentades inclou les activitats culturals següents: - Arxiu i recerques (arxiu de documents històrics de l'entitat, estudis, recol·lecció de materials per a conservar-los i exposar-los, corresponents a la història natural i humana de la població i entorns). - Biblioteca (llibres, publicacions especialitzades, mapes i guies). - Infantil i juvenil (foment als infants i als joves de les activitats esportives, culturals i de lleure pròpies de l'entitat). La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives i/o culturals. Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'Entitats Esportives."  

XANGÓ TEATRE

Carrer de Ramon Llull, 2 (Gavà) Consulti el plànol
936380307
xeron72@hotmail.com
Finalitats:

"Fomentar el teatre i les arts escèniques."

i3 TRIATHLON GAVAMAR

Carrer dels Tellinaires, 39-41 (Gavà) Consulti el plànol
El i3 Triathon Club Gavamar, té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives següents: Triathó. La junta directiva podrá proposar la incorporació de noves modalitats o disciplines esportives per a la seva pràctica en el si de l'entitat, la queal cosa haurà de ser aprovada per l'assamblea general. En cas d'incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de lal seva inscripció.  

ÒMNIUM CULTURAL

Carrer Major, 9 1 (Gavà) Consulti el plànol
933198050
oc2@omnium.cat mpanyell@hotmail.com
Finalitats: "L'associació té per objecte el foment i el desenvolupament de la cultura catalana en tots els àmbits de la ciència, les arts, la llengua, el pensament i els mitjans de comunicació i impulsar i atendre la plena recuperació col·lectiva de la personalitat nacional.
L'associació dedicarà especial atenció a:
a) Promoure i costejar l'edició, la traducció i la difusió d'obres literàries i científiques i d'altre caràcter.
b) Crear i sostenir premis literaris i artístics.
c) Organitzar, costejar o subvencionar cursos i conferències per a l'ensenyament de llengües o sobre temes de caràcter cultural.
d) Concedir beques i matrícules per a estudis.
e) Sostenir biblioteques per a la conservació, la catalogació i el servei de consulta de llibres i obres literàries o científiques.
f) Concedir subvencions a persones, a entitats i a institucions per a la seva dedicació a treballs d'investigació o de difusió cultural o artística, compresa l'organització d'exposicions, d'espectacles i de concerts, i fomentar aquestes manifestacions culturals.
g) Totes aquelles activitats que siguin acordades de conformitat amb els presents Estatuts i que contribueixin d'una forma directa o indirecta a la consecució dels objectius socials.
h) Promoure, costejar o subvencionar activitats i programacions en el camp de les noves tecnologies adreçades a l'ensenyament de la llengua catalana i al foment de la nostra cultura."