Cartipàs: Organització política

ALCALDIA

L’Alcaldia assumeix de forma directa les matèries i/o àmbits següents:

  • La direcció d’aquelles actuacions i projectes que es fixin pel govern municipal com a estratègia de ciutat, entesos com a tal tots els projectes estratègics i vinculats a l’Agenda Urbana.

La direcció suposa la definició de la planificació, la direcció de la implementació    i el control dels projectes, els quals tindran un caràcter prioritari en l’actuació del govern municipal davant de qualsevol actuació, a excepció dels serveis públics obligatoris.

  • L’impuls en l’elaboració, control i seguiment del Pla d’Actuació Municipal (PAM).

 

ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE

Presidit pel tinent d'alcaldessa Jordi Tort.

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal mitjançant l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal en matèria de política d'urbanisme i la seva disciplina, planejament urbanístic, gestió urbanística, gestió a través de l’empresa municipal GTI, SA, activitat agrícola, polítiques de generació d’habitatge i actuacions derivades del Pla Local d’Habitatge en coordinació amb l’Àmbit d’Acció Social, Educació i Salut, Pla d’internacionalització de Gavà, innovació, treball, empresa, promoció de la ciutat, gestió de l’ODS Innova, comerç, mercats, turisme, seguiment de l’aeroport, així com també l’adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament les funcions encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.

D'aquest àmbit depenen dues regidories delegades:

  • Regidoria delegada de Comerç, Mercats i Turisme a càrrec d’Isidre Casas (Junts), arran de la signatura del pacte signat. 
  • Regidoria delegada d’Empresa, Ocupació i Internacionalització a càrrec de Catelijn Kerstens.

 

ÀMBIT D’ESPORTS, EDUCACIÓ, CULTURA, IGUALTAT I RELACIONS AMB LA CIUTADANIA

Presidit per la tinenta d’alcaldessa Alba Riba.

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal mitjançant l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal dirigides a les polítiques feministes, gent gran, programes intergeneracionals, joventut, cultura, patrimoni cultural, esports, educació, gestió dels equipaments municipals adscrits a l’Àmbit, registre municipal d’associacions, polítiques d’igualtat i LGTBI, cooperació, pau, solidaritat, memòria democràtica, drets civils i drets humans, noves tecnologies, informàtica, administració electrònica, govern obert i participació, atenció a la ciutadania, mediació, així com també l’adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament les funcions encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.

D'aquest àmbit depenen tres regidories delegades:

  • Regidoria delegada d’Esports, Participació Ciutadana i Sistemes d’Informació a càrrec de Catelijn Kerstens.

  • Regidoria delegada de Joventut, Gent Gran i Relacions Intergeneracionals a càrrec de Laura Soler Gil.

  • Regidoria delegada de Nova Ciutadania, Memòria Democràtica, Cooperació i Mediació a càrrec de Luis Alberto Guitart Hidalgo.

 

ÀMBIT D’ESPAI PÚBLIC, QUALITAT DELS BARRIS I MEDI AMBIENT

Presidit pel tinent d’alcaldessa Eric Plaza.

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal mitjançant l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal en matèria de control de manteniment i millora de l’espai públic, qualitat als barris, gestió a través de l’empresa municipal PRESEC, SA, manteniment de l’espai agrari i camins, obres municipals, residus, utilització de l’espai públic – excepte mercats de venda no sedentària -, serveis de temporada, mobilitat, transport públic, protecció civil, civisme, drets i protecció dels animals, medi ambient, programes per a la transició energètica i lluita contra el canvi climàtic, així com també l’adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament les funcions encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.

D'aquest àmbit depèn una regidoria delegada:

  • Regidoria delegada de Civisme i Manteniment als Barris a càrrec de Julio Tenorio.

 

ÀMBIT D’ACCIÓ SOCIAL I SALUT

Presidit per la tinenta d’alcaldessa Cristina Agustí

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal mitjançant l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal en matèria de serveis socials, inclusió, dret a l’habitatge, salut mental, salut comunitària, salut pública, consum i protecció de les persones consumidores, cementiri i serveis funeraris, i acció comunitària als barris en coordinació amb l’Àmbit d’Esports, Educació, Cultura, Igualtat i Relacions amb la Ciutadania, així com també l’adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament les funcions encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.

 

ÀMBIT DE SERVEIS GENERALS, HISENDA I RÈGIM INTERN

Presidit pel tinent d’alcaldessa José Manuel Vara

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria de política pressupostària, gestió de recursos humans, matèria econòmica, serveis generals no delegats en un altre àmbit, transparència, Pla estratègic de contractació, compres, concessions i llicències d’ocupació temporal no delegats específicament en un altre àmbit, serveis jurídics, arxiu municipal, protecció de dades personals, responsabilitat patrimonial, estudis i indicadors de gestió municipal, gestió del pla de mesures antifrau, del sistema intern d’informació i del Pla d’integritat, expedients sancionadors en matèria de seguretat ciutadana i seguretat vial, així com també l’adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament les funcions encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.