Cartipàs: Organització política

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, va signar el 30 de juliol de 2021 el Decret que estableix el nou Cartipàs Municipal, després de la seva elecció al Ple celebrat el 12 de juliol. Els canvis suposen una reorganització dels àmbits amb les corresponents tinències d’alcaldia i regidories delegades.

El nou Cartipàs entrarà en vigor el proper 1 de setembre.

El govern municipal s’organitza amb l’estructura següent:

 

 

OFICINA DE PROJECTES ESTRATÈGICS

L’Alcaldia, per mitjà de l’Oficina de Projectes Estratègics (OPE), assumeix la direcció d’aquelles actuacions i projectes fixats com a estratègiques per a la ciutat, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostentin les regidories delegades per al seu desenvolupament. La direcció de l’OPE suposa la definició de la planificació, la direcció de la implementació i el control dels projectes. Aquests projectes tenen un caràcter prioritari en l’actuació del govern municipal

POLÍTIQUES FEMINISTES 

L’Alcaldia es reserva les funcions de direcció i les facultats i competències resolutòries sobre les polítiques feministes, sense perjudici de les facultats de gestió que pugui delegar en la regidoria delegada de LGTBI i Feminismes.

ÀMBIT DE GOVERNANÇA, GESTIÓ INTERNA, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, PROJECCIÓ DE LA CIUTAT i esports

Presidit pel tinent d'alcaldessa Jordi Tort.

Coordina les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria de política pressupostària, gestió de recursos humans i modernització de l'Ajuntament, matèria econòmica, treball, promoció de la ciutat, comerç, mercats de venda sedentària i no sedentària, consum i protecció del consumidor i turisme, així com també l’adscripció de serveis i programes municipals inherents al desenvolupament les funcions encomanades en els temes continguts en aquesta resolució.

 

En aquest àmbit també s'integra la Regidoria d'Esports encarregada de la planificació de la política esportiva de la ciutat, relacions amb els clubs esportius de la ciutat, desenvolupament de les polítiques adreçades a la promoció de l'esport escolar i pla de foment de l'esport femení. 

La seva inclusió respon a la voluntat de donar impuls a projectes esportius de caràcter estratègic, com són la Ciutat Esportiva de Can Torelló i el Centre de Mar, i també en relació a l'Espai Les Massotes.

 

 

L’Alcaldia es reserva les funcions de direcció sobre els projectes estratègics d’aquest àmbit i amb caràcter prioritari la següent actuació, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d’Alcaldia:

 • Programa de Regidories de Barri i l’Alcaldessa als Barris
 • Unió de Cooperadors
 • Projectes de l’ODS Innova que defineixi l’Alcaldia

D'aquest àmbit depenen quatre regidories delegades:

 

 • Gestió Interna i Serveis Generals, a càrrec de José Manuel Vara
 • Comerç, a càrrec d'Alba Riba
 • Govern Obert i Participació Ciutadana, a càrrec de Cristina Agustí.
 • Esports a càrrec de Luis Guitart

àmbit d'urbanisme, habitatge, obres i sostenibilitat ambiental

Presidit per la tinenta d’alcaldessa Rosa Maria Fernández.

Coordinarà les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria d’autoritzacions i inspeccions de les activitats, política d'urbanisme i la seva disciplina, planejament urbanístic, gestió urbanística, gestió a través de l’empresa municipal GTI, SA, seguiment del conjunt de plans urbans que es desenvolupen, seguiment de l’aeroport, política municipal d’habitatge, medi ambient, política de sostenibilitat ambiental, patrimoni natural, espai agrari i planificació i realització d’obres, tret de les de conservació i manteniment d’espais públics i equipaments.

L’Alcaldia es reserva les funcions de direcció sobre els projectes estratègics d’aquest àmbit i amb caràcter prioritari les següents actuacions, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d’Alcaldia:

 • Pla Local d’Habitatge
 • Pla de Ponent
 • Sector Pla dels Joncs
 • Espai Roca
 • Programa d’Inversions d’Obres Municipals

A aquest àmbit correspon la regidoria delegada d’ Educació i Sensibilització Ambiental, a càrrec de Mercè Campodarve.

ÀMBIT DE MANTENIMENT I QUALITAT DE L'ESPAI PÚBLIC I ELS BARRIS 

Presidit pel tinent d’alcaldessa Èric Plaza

Coordina les polítiques impulsades pel govern municipal en matèria de control de qualitat i millora de l’espai públic als barris, obres de manteniment i conservació de les vies públiques i els espais públics en els termes establerts al ROAS, manteniment dels equipaments, utilització de l’espai públic i serveis de temporada, gestió a través de l’empresa municipal PRESEC, SA, residus, mobilitat i transport públic, protecció civil, salut pública, civisme i convivència, drets i protecció dels animals, cementiris i serveis funeraris.

L’Alcaldia es reserva les polítiques de seguretat i direcció de la Policia Municipal. També es reserva les funcions de direcció sobre els projectes estratègics d’aquest àmbit i amb caràcter prioritari la següent actuació, sens perjudici de les facultats i competències resolutòries que ostenti la Tinència d’Alcaldia:

 

 • Deixalleria municipal-Projecte «Ecopèdia»

A aquest àmbit corresponen dues regidories delegades:

 • Manteniment de Barris, Civisme i Convivència, a càrrec de Julio Tenorio
 • Salut Pública i Drets dels Animals, amb Alba Riba al capdavant.

ÀMBIT DE BENESTAR, EDUCACIÓ I CULTURA

Presidit per la tinenta d’alcaldessa, Ester Zamorano.

Coordina les polítiques impulsades pel govern municipal mitjançant l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal en matèria de benestar, serveis socials igualtat, LGTB, polítiques feministes, joventut, educació, cultura, cooperació, nova ciutadania, salut comunitària, gent gran, mediació, famílies i inclusió.

 

En aquest àmbit s'inclou l'impuls i millora dels espais i processos de participació ciutadana al servei de tots els àmbits i el Registre Municipal d'Associacions.

 

S'afegeix també la competència relativa a la direcció i gestió dels programes transgeneracionals

 

 

A aquest àmbit corresponen sis regidories delegades:

 • Inclusió Social, a càrrec de Mercè Campodarve
 • LGTB i Feminisme, a càrrec d’Alba Riba
 • Joventut, a càrrec d’Alba Riba
 • Drets Humans, Salut Comunitària i Cooperació, a càrrec d’Alba Riba
 • Mediació i Nova Ciutadania, a càrrec de Luis Guitart
 • Serveis Socials i Gent Gran, a càrrec de Cristina Agustí

 

El Cartipàs també incorpora les Regidories de Barri, que es consideren de prioritat estratègica i estaran dirigides directament des d'Alcaldia.