Registre de sol·licitants d'habitatges de protecció oficial

REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Per poder accedir a un habitatge de protecció oficial, cal inscriure’s prèviament en el Registre de Sol·licitants d’habitatge de Protecció Oficial. Aquest registre proporciona informació sobre les necessitats reals i la distribució territorial dels habitatges. També permet agilitzar els processos d’adjudicació garantint la màxima transparència.

La inscripció al registre es pot realitzar en qualsevol moment i té una vigència d’un any, passat aquest període es pot renovar. Els sol·licitants d’aquesta tipologia d’habitatges l’hauran de destinar a residència habitual i permanent, i no el podran ni cedir o llogar a altres persones. També s’inclouen garatges i trasters sempre que estiguin vinculats a un habitatge protegit.

Per buscar un habitatge de protecció oficial caldrà que us adreceu a l’oficina local d’habitatge més propera al vostre domicili.

 

A qui va dirigit?

Va dirigit a la població que estigui interessada en l’oferta d’habitatges amb preus més assequibles, tenint en compte el límit màxim d’ingressos calculat d’acord amb l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), el nombre de membres de la unitat familiar i la zona geogràfica on es troba el municipi de l’habitatge.

En el següent enllaç es pot consultar les taules d’ingressos de referència per accedir a un habitatge protegit així com el mapa de les zones geogràfiques i les àrees de demanda residencial forta i acreditada:

- Taules d’ingressos de referència.

- Mapa de les zones i àrees de demanda residencial.

 

Requisits

Qualsevol persona física haurà de complir amb les següents condicions:

  • Ser major d’edat o estar emancipat, amb residència legal al territori espanyol.

  • Estar empadronat en un municipi de Catalunya ( aquest requisit no s’exigeix a les persones originàries de Catalunya o antigues residents sempre que acreditin tenir presentada la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada).

  • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat de representació legal o autorització judicial substitutòria.

  • No ser titular d’un habitatge protegit.

  • No ser titular d’un habitatge lliure, o en el cas de ser-ho que l’habitatge del que es disposa no sigui adequat o no es trobi a disposició del sol·licitant.

Tràmits

A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya trobareu la sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitant d’habitatge de protecció oficial, de manera telemàtica (opció A) i de manera presencial (Opció C). En el cas de tramitació presencial s’haurà de presentar la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge, de manera telemàtica per la Seu de l’Ajuntament amb Presentació d’instàncies i Documents, o presencialment a la planta baixa de l’Ajuntament.

Per realitzar la renovació com a sol·licitant, si no s’ha produït cap variació en les dades aportades inicialment només caldrà facilitar la Declaració Responsable, sinó s’haurà de modificar les dades i tramitar de nou en el següent enllaç: Sol·licitud de renovació.

 

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç.

Per més informació sobre habitatge de protecció oficial pot accedir al següent enllaç.