Subvenció per al pagament del lloguer i cessió d'us per a majors de 65 anys

SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER I CESSIÓ D'US 2023 PER A MAJORS DE 65 ANYS

 

Convocatòria de subvenció per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d'ús a sectors de població en risc d'exclusió social.

Les sol·licituds es tramiten i resolen mitjançant el procediment de concurrència pública competitiva, comparant les sol·licituds presentades en el termini establert i puntuant per establir un ordre, d’acord amb els criteris especificats a les bases de convocatòria fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

 

A qui va dirigit?

 

A persones residents legals a Catalunya i titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i que en data de publicació de la convocatòria, 22 de març de 2023, tinguin més de 65 anys.

Aquesta subvenció no és compatible pels arrendataris o cessionaris d'habitatges que gestiona o administra l'Agència, directament o a través d'altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre. També serà incompatible amb el cobrament d'altres ajuts, per les mateixes mensualitats i amb la mateixa finalitat, provinents de qualsevol administració pública o d'entitats privades, on la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500€.

 

Requisits generals

 

 • Disposar d'una font d'ingressos regulars amb unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), en l’exercici fiscal de l’any 2021 (23.725,79€), excepte en el supòsits de víctimes del terrorisme.

 • Ser titular del contracte de lloguer o del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació que constitueixi domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.

 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual superior a 950€ per un habitatge o de 450€ per una habitació. Les famílies nombroses, famíles monoparentals i/o discapacitat amb barem favorable (mobilitat reduïda a l'Àmbit Metropolità de Barcelona, tenen el topall de 1.100€.

 

 

Import de la subvenció

 

L’import de la subvenció serà d'entre 20 i 200€ mensuals per l'any de la convocatòria i es calcula en funció del percentatge que representa el pagament del lloguer respecte els ingressos de la unitat de convivència i segons els membres que la integrin. No s’inclourà l’import que correspongui a places d’aparcament, trasters o similars.

Per al càlcul de l'ajut, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors al 2,977736 IRSC s'han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin, pels coeficients següents: 

 • 1 membre: 1

 • 2 membres: 0,93

 • 3 membres: 0,83

 • 4 membres: 0,77

 • 5 membres o més: 0,70

L’import de la subvenció serà el següent: 

 • El 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos ponderats en l’apartat anterior en funció dels membres. 

 • El 30% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels seus ingressos ponderats en l’apartat anterior. 

 • El 40% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels seus ingressos ponderats en l’apartat anterior, amb un límit de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en que s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.

 Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d'arrendament o cessió, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació incialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import de l'últim rebut de lloguer o preu de cessió pagat corresponent al nou contracte, addenda o pacte. El termini de presentació s'inicia l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos

 

Dates clau

 

El termini de presentació s'inicia l'11 d'abril i finalitza el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos.

 

Documentació per fer la sol·licitud

 

En format PDF s'adjuntarà el certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i les persones que formen la seva unitat de convivència, el justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral mitjançant la Declaració de l’IRPF de l'any 2021, o el Certificat d’Imputacions de l’Agència Estatal de l'Administració Tributària, o el corresponent certificat de pensions o ajuts exempts de tributació.

També caldrà la pressentació del contracte de lloguer, full de transferència bancària (model SEPA) i rebuts de lloguer de l'any de la convocatòria pagats fins la data de presentació de la sol·licitud en un únic document. Ha de constar, com a mínim, qui el paga, aui cobra, l'import del lloguer i la mensualitat corresponent.

En el cas de tramitació presencial, caldrà presentar la Sol·licitud de Subvenció per al pagament de lloguer o cessió d'us per a persones majors de 65 anys correctament complerta.

Tramitació

Telemàtica a través de gencat, com a opció preferent.

 

Telemàtica per la Seu electrònica - Ajuntament de Gavà  o presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

 

 

Més informació

 

Es poden consultar les bases reguladores en el següent enllaç:

RESOLUCIÓ TER/859/2023 de 14 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública competitiva de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació.

Per a la resolució de dubtes freqüents, es pot accedir al web:

Ajut de lloguer majors 65 anys. Habitatge (gencat.cat) 

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç:

Cita prèvia (gava.cat)