BORSA DE LLOGUER SOCIAL

És un servei que té com a objectiu l’increment de l’oferta d’habitatges en lloguer a un preu assequible en funció dels ingressos de l’inquilí. Per poder accedir a un habitatge de lloguer social, cal constar com a inscrit en el Registre de Sol·licitants d’habitatge de Protecció Oficial. La inscripció al registre es pot realitzar en qualsevol moment i té una vigència d’un any, passat aquest període es pot renovar.

 

A qui va dirigit?

Va dirigit a la població que estigui interessada en l’oferta d’habitatges amb preus més assequibles, tenint en compte el límit màxim d’ingressos calculat d’acord amb l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

 

Requisits

Qualsevol persona física haurà de complir amb les següents condicions:

  • Tenir plena capacitat de ser titular del lloguer i disposar d’uns ingressos de la unitat de convivència superiors a 1 vegada l’IRSC.

  • Ser sol·licitant en el Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial.

  • No ser propietari d’un habitatge.

  • No haver renunciat en el darrer any a una assignació adequada sense motiu justificat.

  • Acreditar si es forma part de col·lectiu específic o demanda prioritària per especial urgència.

 

Criteris d’adjudicació

Els habitatges s’assignaran de forma ordinària i en funció de les següents variables:

  • La renda de la unitat de convivència ha de ser com a màxim un 30% dels ingressos.

  • De les anteriors, prioritat amb ingressos per sota de 2,35 vegades IRSC.

  • Adaptació per ocupació màxima i accessibilitat.

  • En cas de coincidència entre diverses sol·licituds, assignació a la més antiga.

  • Per a l'exercici del 2022, la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya fixa el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals.

 

Tràmits

A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya trobareu la sol·licitud d’inscripció al registre de sol·licitant d’habitatge de protecció oficial, de manera telemàtica (opció A) i de manera presencial (Opció C). En el cas de tramitació presencial s’haurà de presentar la documentació requerida a l’Oficina Local d’Habitatge, de manera telemàtica per la Seu de l’Ajuntament amb Presentació d’instàncies i Documents, o presencialment a la planta baixa de l’Ajuntament.

Per realitzar la renovació com a sol·licitant, si no s’ha produït cap variació en les dades aportades inicialment només caldrà facilitar la Declaració Responsable, sinó s’haurà de modificar les dades i tramitar de nou en el següent enllaç: Sol·licitud de renovació.

La sol·licitud per accedir a la borsa de lloguer social es tramitarà directament mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge o des del portal de Tràmits.

 

Més informació

Per obtenir més informació preferiblement es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç.