Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid-19

PRESTACIÓ PER AL PAGAMENT DEL DEUTE DE RENDES DE LLOGUER DERIVAT DE L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID-19

Ajuts per fer front al pagament del deute de les rendes de lloguer, a qui el cost de l’habitatge derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid-19 pot situar en risc d’exclusió social residencial.

A qui va dirigit?

Aquestes prestacions estan destinades a persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d’ús d'un habitatge destinat a residència habitual i permanent, amb deute de rendes de lloguer a partir del mes d’abril del 2020, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Requisits generals

Tenir la residència legal a Catalunya, i ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent. La persona sol·licitant ha de tenir un deute de rendes de lloguer produït per circumstàncies sobrevingudes i no previsibles a partir del mes d’abril de 2020.

La unitat de convivència es troba o s’ha trobat en situació d’atur, en E.R.T.O., o ha patit una disminució d’ingressos derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid 19. Caldrà presentar entre d’altres documents, el Certificat d’afectació per E.R.T.O. o declaració responsable que justifiqui la circumstància que ha provocat la disminució d’ingressos. Tenir uns ingressos no superiors a 2 vegades l’IRSC en el cas de viure sol, o 2,5 vegades l’IRSC per dos membres o més, i no superior a 3 vegades l’IRSC per a persones amb discapacitats o gran dependència.

L’import del lloguer no pot superar els 800€ mensuals.

Podeu consultar els límits d’ingressos de l’IRSC per la Zona A en el següent enllaç:

Taules d'ingressos de referència per als ajuts o serveis en matèria d'habitatge. Habitatge (gencat.cat)

Import de la subvenció

La quantia de la prestació es fixa d’acord amb el deute acreditat, amb un import màxim de 4.500€ per un període màxim de 12 mesos.

Dates clau

Convocatòria oberta.

Documentació per fer la sol·licitud

- Declaració responsable relativa a si s’han demanat o obtingut altres ajuts públics o privats per la mateixa finalitat, fent constar les entitats que han concedit els ajuts i la quantitat sol·licitada i obtinguda.

- Declaració de compliment de requisits per accedir a l’ajut.

- Certificat d’empresa acreditatiu d’haver estat afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO).

- En cas de treballadors per compte propi, declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos.

- Contracte de lloguer, de cessió o de sotsarrendament a nom del sol·licitant, acreditant el pagament de la fiança de lloguer a l’arrendador.

- Justificació d’ingressos de la unitat de convivència amb les tres últimes nòmines prèvies a la presentació de la sol·licitud, si encara no es disposa de nòmines caldrà presentar el contracte de treball. En el cas de treballadors per compte propi, caldrà la presentació de la declaració trimestral de l’IRPF corresponent.

- Certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge que acrediti l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.

Tramitació

Preferentment per internet, des de l’enllaç: Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer derivat de la Covid-19.

Presencial accedint a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà.

Més informació

Es pot consultar la documentació detallada i altres informacions així com les bases dels ajuts: Documentació, requisits i altres informacions

Per obtenir més informació es pot dirigir a l’Oficina Local d’Habitatge de Gavà, mitjançant el telèfon 93 263 96 60 o bé demanant cita prèvia a través del següent enllaç: Cita prèvia (gava.cat)