Junta de compensació Llevant Mar

La Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 25 de maig de 2023, ha adoptat l'acord de l'Aprovació de la constitució de la Junta de Compensació de la Modificació del Pla Parcial de Delimitació del Sector Llevant Mar.

 

La Junta de Govern Local, en sessió Ordinària, celebrada en data 2 de març de 2023, ha adoptat l'acord de l'Aprovació Definitiva dels Estatuts i Bases d'Actuació que han de regir la Junta de Compensació del Polígon d'Actuació Urbanística del sector Llevant Mar. S'ha disposat la publicació íntegra dels Estatuts i Bases d'Actuació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler d'Anuncis de la seu electrònica municipal i en un diari de premsa d'àmplia divulgació.

 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada l'1 de juliol de 2020, ha aprovat la Dissolució de la Junta de Compensació del sector Llevant Mar. Aquest acord s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal.