Projecte de reparcel·lació UA-4 C-245

La Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 27 de juliol de 2023, va adoptar per
unanimitat, entre d’altres, l’acord d'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació voluntària, de propietari únic, corresponent a la unitat d'actuació número 4 delimitada pel Pla Especial del Tram de la carretera C-245 comprès entre l'Avinguda Bertran i Güell, entre la C-245 i el carrer Salamanca.