Mapa de capacitat acústica

Els “Mapes de Capacitat Acústica” presenten la zonificació de l’espai urbà i urbanitzable d’un municipi en zones acústiques. Aquestes han estat normalitzades per Generalitat i pel Govern central. Cada zona tindrà un us comú i un màxim d'immissió de soroll admissible normalitzat (Zones residencials, comercials, industrials...).

Els usos i activats hauran d'adapta-se a la zona on es troben i no emetre més soroll del que tenen limitat per la immissió, a canvi s’actuarà perquè no rebin més soroll del que assenyali el mapa.

Documents: