Estatuts i Bases Llevant Mar

La Junta de Govern Local, en sessió Ordinària de 20 d'octubre de 2022, va adoptar l'acord d'Aprovació inicial del projecte d'estatuts i bases d'actuació que han de regir la junta de compensació del polígon d'actuació urbanística del sector Llevant Mar.

L’esmentat projecte se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes d’acord amb l’article 119 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, durant el qual es podran formular les al·legacions que s’estimin adients (NOTA: aquest termini va finalitzar el dia 16 de desembre de 2022).

Certificat de l'acord de la Junta de Govern Local

Document de les bases i estatuts