Tots els veïns i veïnes del municipi, les entitats i els grups de ciutadans, tenen dret a intervenir a les sessions ordinàries del Ple municipal.

Les sol·licituds per a presentar intervencions orals al Ple es podran presentar a través de la plataforma digital de participació o bé, mitjançant un escrit que es dirigirà a l’Alcaldessa. En ambdós casos, les sol·licituds s’hauran de presentar amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la celebració de la sessió ordinària del Ple municipal.

Un cop rebudes les sol·licituds, per via presencial o telemàtica, es publicaran a la plataforma digital de participació en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la recepció. Les sol·licituds hauran de rebre el suport de 50 ciutadans, el qual es recollirà mitjançant la plataforma digital de participació per poder arribar al Ple.

El contingut de les intervencions haurà de ser sobre matèries d’àmbit local o podran fer referència a assumptes que el Ple tingui previst tractar. Les intervencions ja formulades, o d’altres de temàtica similar, no es podran tornar a plantejar dins del període dels sis mesos següents.

Si vols conèixer més informació sobre aquest mecanisme, accedeix a la Plataforma de participació.