Consells Municipals de participació

Per acord del ple, es poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que per la seva naturalesa ho permetin, per tal d'integrar la participació de la ciutadania i de les associacions i entitats en els assumptes municipals.