Propostes de resolució

Els veïns i veïnes podran presentar propostes de resolució al Ple, excepte les proposicions normatives, sempre que comptin amb un mínim de 100 signatures. També podran presentar propostes les entitats que comptin amb un nombre de socis igual o superior a 100. Aquest punt s’acreditarà acompanyant una certificació de l’acord adoptat per l'entitat on s’insta la presentació de la moció; així com una certificació del nombre de socis que compleixen els requisits de majoria d’edat i de la residència de Gavà. Això no obstant, quan el nombre de socis d’una entitat sigui inferior a 100, podrà també presentar propostes de resolució al Ple sempre que acompanyi a la petició

el nombre de signatures acreditades que, sumades al nombre d’associats, arribin al requisit mínim de 100. Al mateix temps, s’admetrà la presentació de propostes per part de dues o més entitats, sempre que, sumats el nombre de socis que no siguin comuns, s’arribi al requisit mínim de 100.

El contingut de la proposta de resolució s'ha d'ajustar al contingut i forma establert per a les resolucions presentades pels grups polítics, establert a l'article 73 del ROM.

 

Si vols conèixer més informació sobre aquest mecanisme, contacta amb la Unitat de participació ciutadana a participa@gava.cat.