Funcionament de la mediació

La mediació és construcció d'un espai de diàleg on:

  • En tot moment sóc partícip del procés.
  • En tot el procés puc sentir-me escolat/da i expressar el que sento i/o penso.
  • La persona mediadora és imparcial i neutral, per tant, no jutja mai.
  • És un procés totalment voluntari, i per tant, en qualsevol moment puc abandonar la mediació.
  • És confidencial: el contingut del que es parla, es reserva per a mi, per a les persones mediadores i totes les parts implicades. 
  • Es basa en el diàleg, el respecte i la dignitat.
  • L'acord final pot quedar per escrit si les dues parts ho sol·liciten i pot ser revisat en tot moment.
  • És un servei gratuït.
  • És una via de solució més ràpida que la judicial.