Plans Especials

 

Els Plans Especials es requereixen quan s'ha d'autoritzar una activitat o instal.lació en sòl no urbanitzable. La llei diferencia dos supòsits:

  • els plans especials urbanístics de desenvolupament, que s'adapten a les previsions substantives del planejament territorial o urbanìstic general, siguin previstos expressament o no en aquest planejament, i
  • els plans especials urbanístics autònoms respecte a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic relatives als elements fonamentals de l'estructura general de l'ordenació del territori.