184 Pla Especial modificació d'usos d'equipaments E.1 i E.2 Pla de Ponent

184. El Pla Especial modificació d'usos d'equipaments E.1 i E.2 del Pla Parcial del Pla de Ponent  ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 27 de març de 2008 i publicada al DOG.

DocumentacióN PlaN Especial modificacióN DE Usos dE equipamIentOs E.1 Y E.2 del Pla Parcial del Pla de Ponent