Equips Bàsics de Serveis Socials

L'atenció primària, un dels eixos bàsics dels Serveis Socials Municipals

En el marc de la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials es consideren dispositius d'informació, diagnòstic, orientació suport, intervenció i assessorament individual i comunitari i promoció comunitària.

La seva prioritat és atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones i famílies i contribuir a la prevenció de problemàtiques socials, i la reinserció i integració de les persones en situació de vulnerabilitat social.

Per afavorir un treball des de la proximitat, els serveis socials disposen de tres equips d'intervenció social al territori formats per Treballadores Socials i Educadores Socials. Aquests equips tenen distribuïda la ciutat de forma estable a partir dels següents criteris: nombre total d'habitants per zona, consciència de barri o comunitat i característiques sociodemogràfiques del territori.