210 2a Modificació puntual del Pla Parcial sector Pla de Ponent (Illes A8 i B2)

Aquesta modificació puntual del Pla Parcial ha estat aprovada definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona, en sessió de 17 de juliol de 2014, i publicat al DOGC núm. 6749 de 13 de novembre de 2014.

Documentació per consultar:

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

INFORMACIÓ