192 Estudi de detall parcel.la carrer Progrès

192. L'estudi de detall de la parcel·la 45 del c/ Progres de Massotes, aprovat definitivament Pel Ple de l'Ajuntament de 26 de novembre de 2009, amb l'assabentat de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 28 de gener de 2010 i publicat al BOP 13 de febrer de 2010.
 

Documentació
Memòria
Plànols