PE assignació usos Centre 20-22

L'Ajuntament de Gavà, en sessió celebrada per la Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2023, va adoptar, entre d'altres, l'acord per aprovar INICIALMENT el Pla especial per a l'assignació d'usos a l'equipament situat al c. del Centre, núm. 20-22.

Aquest acord se sotmet a informació pública per un termini d'un mes als efectes que durant aquest temps puguin formular-se les al.legacions que es considerin adients.