Obligacions de les persones propietàries i conductores d’aquests animals

  • Han de tenir la preceptiva llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, la qual es tramita a l’ajuntament del municipi on el gos resideixi habitualment i on ha d’estar censat. La persona propietària i/o conductora ha de ser major d’edat.
  • La llicència té una vigència de 5 anys i és vàlida per a tot l’Estat espanyol. Si un gos potencialment perillós canvia de municipi, cal sol·licitar la baixa al cens del municipi on residia i l’alta a l’ajuntament del nou municipi., així com la convalidació de la llicència. Un cop transcorregut el termini de vigència de la llicència cal tornar a tramitar-la.
  • En cas de desaparició de l’animal, s’ha de comunicar a l’ajuntament dins les primeres 48 hores, de manera que en quedi constància.
  • A la via pública, l’ús del morrió és obligatori per als gossos considerats potencialment perillosos. No es pot conduir més d’un gos d’aquestes característiques i la corda ha de ser de menys de 2 metres.